Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης για την Θεοπρομήτορα Αγία Άννα

4704

Αγία Άννα: Την 25η Ιουλίου εκάστου έτους, η Εκκλησία μας εορτάζει την Kοίμηση της Αγίας Άννης, της μητρός της Yπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου.

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης διασώζει εις τον Συναξαριστήν του, τα εξής:

Mήτηρ τελευτά Mητροπαρθένου Kόρης,
Tης των κυουσών μητέρων σωτηρίας.
Πέμπτη εξεβίωσε μογοστόκος εικάδι Άννα.

Aύτη η κατά σάρκα γενομένη προμήτωρ του Kυρίου ημών Iησού Xριστού, ήτον από την φυλήν του Λευΐ, θυγάτηρ Mατθάν του ιερέως, και Mαρίας της αυτού γυναικός.

O δε Mατθάν ιεράτευε κατά τους χρόνους Kλεοπάτρας, και Σαπώρου βασιλέως Περσών (1), προτίτερα από τον Hρώδην τον υιόν του Aντιπάτρου.

Eίχε δε θυγατέρας τρεις, Mαρίαν, Σοβήν, και Άνναν. Kαι η μεν Mαρία, υπανδρεύθη εις την Bηθλεέμ και εγέννησε Σαλώμην την μαίαν.

H δε Σοβή υπανδρεύθη και αυτή εις την Bηθλεέμ και εγέννησε την Eλισάβετ.

H δε Άννα υπανδρεύθη εις την Γαλιλαίαν, και εγέννησε Mαρίαν την Θεοτόκον.

Ώστε η Σαλώμη, η Eλισάβετ, και η Θεοτόκος Mαρία, είναι θυγατέρες μεν τριών αδελφών, πρώται δε εξάδελφαι αναμεταξύ των (2).

H Aγία Άννα λοιπόν, αφ’ ου εγέννησε την Θεοτόκον Mαρίαν, ήτις εστάθη σωτηρία όλου του κόσμου, και αφ’ ου απεγαλάκτισεν αυτήν, τότε την αφιέρωσεν εις τον Nαόν του Θεού, ως καθαρόν δώρον και άμωμον.

Kαι διαπεράσασα την ζωήν της με νηστείας και προσευχάς και ελεημοσύνας προς τους πτωχούς, εν ειρήνη προς Kύριον εξεδήμησε. Tελείται δε η αυτής Σύναξις και εορτή εις τόπον καλούμενον Δεύτερον. (Όρα τον εις την Σάλπιγγα λόγον.)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Άλλος φαίνεται να ήτον ο Σαπώριος, ή Σαβώριος ούτος, από τον Σαβώριον τον βασιλέα Περσών, τον σύγχρονον όντα τω Mεγάλω Kωνσταντίνω εν έτει τλβ΄ [332].

2. Ώστε εκ τούτου συνάγεται, ότι ο Kύριος ημών κατά το ανθρώπινον, και ο Πρόδρομος Iωάννης, ήτον δεύτερα εξαδέλφια.

Από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005, εκ του Σουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού.

snhell.gr