Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023
Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 28 Σεπτεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ϛ´ 12 - 19 - 12 Εγένετο δε εν ταις ημέραις ταύταις εξήλθεν εις το όρος προσεύξασθαι και ην διανυκτερεύων εν τη προσευχή του Θεού. 13 και ότε εγένετο ημέρα, προσεφώνησε τους...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 27 Σεπτεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ε´ 33 - 39 - 33 Οι δε είπον προς αυτόν· Διατί` οι μαθηταί Ιωάννου νηστεύουσι πυκνά και δεήσεις ποιούνται, ομοίως και οι των Φαρισαίων, οι δε σοί εσθίουσι και πίνουσιν; 34...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 26 Σεπτεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΘ´ 25 - 27 - 25 Οι μεν ούν στρατιώται ταύτα εποίησαν. ειστήκεισαν δε παρά τω σταυρώ του Ιησού η μήτηρ αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η του...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 23 Σεπτεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Α´ 5 - 25 - 5 Εγένετο εν ταις ημέραις Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας ιερεύς τις ονόματι Ζαχαρίας εξ εφημερίας Αβιά, και γυνή αυτώ εκ των θυγατέρων Ααρών, και το...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 22 Σεπτεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ´ 22 - 30 - 22 και πάντες εμαρτύρουν αυτώ και εθαύμαζον επί τοις λόγοις της χάριτος τοις εκπορευομένοις εκ του στόματος αυτού και έλεγον· Ουχ ούτός εστιν ο υιός Ιωσήφ...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 21 Σεπτεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ´ 16 - 22 - 16 Και ήλθεν εις Ναζαρέτ, ού ην τεθραμμένος, και εισήλθεν κατά το ειωθός αυτώ εν τη ημέρα των σαββάτων εις την συναγωγήν, και ανέστη αναγνώναι. 17 και...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 20 Σεπτεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ´ 1 - 15 - 1 Ιησούς δε πλήρης Πνεύματος αγίου υπέστρεψεν από του Ιορδάνου, και ήγετο εν τώ Πνεύματι εις την έρημον ... 2 ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό του διαβόλου, και...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 19 Σεπτεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Γ´ 23 - 38 - 23 Και αυτός ην ο Ιησούς ωσεί ετών τριάκοντα αρχόμενος, ών, ως ενομίζετο, υιός Ιωσήφ, του Ηλί, 24 του Ματθάν, του Λευί, του Μελχί, του Ιωαννά,...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 16 Σεπτεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Η´ 21 - 30 - 21 Είπεν ούν πάλιν αυτοίς ο Ιησούς· Εγώ υπάγω και ζητήσετέ με, και εν τη αμαρτία υμών αποθανείσθε· όπου εγώ υπάγω, υμείς ου δύνασθε ελθείν. 22 έλεγον...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 15 Σεπτεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ϛ´ 45 - 53 - 45 Και ευθέως ηνάγκασε τους μαθητάς αυτού εμβήναι εις το πλοίον και προάγειν εις το πέραν προς Βηθσαιδάν, έως αυτός απολύση τον όχλον· 46 και αποταξάμενος αυτοίς...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »