Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Ιουλίου 2020

Ευαγγέλιο: (Μτθ. η´ 28-θ´ 1) - Τω καιρώ εκείνω, ελθόντι τω ᾿Ιησού εις την χώραν των Γεργεσηνών υπήντησαν αυτώ δύο δαιμονιζόμενοι εκ των μνημείων εξερχόμενοι, χαλεποί λίαν, ώστε μη ισχύειν τινά παρελθείν διά της...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο Κυριακής 5 Ιουλίου 2020

Ευαγγέλιο Κυριακής:  Κατά Ματθαίο, Η'(8) 5-13 - Εισελθόντι δέ αυτώ εις Καπερναούμ προσήλθεν αυτώ εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν καί λέγων Κύριε, ο παίς μου βέβληται εν τή οικία παραλυτικός, δεινώς βασανιζόμενος. καί λέγει αυτώ ο Ιησούς εγώ...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 28 Ιουνίου 2020

Ευαγγέλιο: Κατά Ματθαίο, Κεφάλαιο ΣΤ'(6) 22-33 - ῾Ο λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἔσται· ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Ιουνίου 2020

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον (δ΄ 18-23): Τω καιρώ εκείνω, περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας είδε δύο αδελφούς... Σίμωνα τον λεγόμενον Πέτρον και ᾿Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις την θάλασσαν· ήσαν γαρ...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Ιουνίου 2020

Ευαγγέλιο: Κατά Ματθαίον ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30 - Είπεν ο Κύριος· πας όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανοίς· όστις δ᾿ αν αρνήσηταί...
Euaggelio

To Ευαγγέλιο της Κυριακής 7 Ιουνίου 2020

Ευαγγέλιο Ιω. ζ´ 37-52, η´ 12: Τη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής ειστήκει ο ᾿Ιησούς και έκραξε λέγων· ᾿Εάν τις διψά, ερχέσθω προς με και πινέτω. ῾Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή,...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής των Βαΐων

Ευαγγέλιο Κυριακής: Ευαγγελικό Ανάγνωσμα: Ιω. ιβ’ 1-18: Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. Ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει·...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 29 Μαρτίου 2020

Ευαγγέλιο: Κατά Μάρκου Θ’ 17-31 - 17 Καὶ ἀποκριθεὶς εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπε· διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. 18 Καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ρήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 22 Μαρτίου

Ευαγγέλιο: Της Σταυροπροσκυνήσεως - 22 Μαρτίου - Κατά Μάρκον (η΄34– θ΄1) Εν ταίς ημέραις εκείναις, προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τον όχλον συν τοις μαθηταίς αυτού είπεν αυτοίς· όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 1 Μαρτίου 2020

Ευαγγέλιο: Είπεν ο Κύριος· Εάν αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και υμίν ο πατήρ υμών ο ουράνιος· εάν δε μη αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ υμών αφήσει τα...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »