Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023
Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΑΥΡΙΟ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΑΥΡΙΟ

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 2 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΒ´ 32 - 40 - 32 Μη φοβού το μικρόν ποίμνιον· ότι ευδόκησεν ο πατήρ υμών δούναι υμίν την βασιλείαν. 33 πωλήσατε τα υπάρχοντα υμών και δότε ελεημοσύνην. ποιήσατε εαυτοίς βαλάντια μη...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 1 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ´ 19 - 26 - 19 Και εζήτησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς επιβαλείν επ’ αυτόν τας χείρας εν αυτή τη ώρα, και εφοβήθησαν τον λαόν· έγνωσαν γάρ ότι προς αυτούς...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 30 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Α´ 35 - 52 - 35 Τη επαύριον πάλιν ειστήκει ο Ιωάννης και εκ των μαθητών αυτού δύο, 36 και εμβλέψας τώ Ιησού περιπατούντι λέγει· Ίδε ο αμνός του Θεού. 37 και...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 29 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ´ 1 - 8 - 1 Και εγένετο εν μια των ημερών εκείνων διδάσκοντος αυτού τον λαόν εν τώ ιερώ και ευαγγελιζομένου επέστησαν οι ιερείς και οι γραμματείς σύν τοις πρεσβυτέροις... 2...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 28 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΘ´ 45 - 48 - 45 Και εισελθών εις το ιερόν ήρξατο εκβάλλειν τους πωλούντας εν αυτώ και αγοράζοντας 46 λέγων αυτοίς· Γέγραπται ότι ο οίκός μου οίκος προσευχής εστιν· υμείς δε...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 18 - 27 - 18 Και επηρώτησέ τις αυτόν άρχων λέγων· Διδάσκαλε αγαθέ, τί ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω; 19 είπε δε αυτώ ο Ιησούς· Τί με λέγεις αγαθόν; ουδείς αγαθός ει...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 25 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ε´ 24 - 34 - 24 και απήλθε μετ’ αυτού· και ηκολούθει αυτώ όχλος πολύς, και συνέθλιβον αυτόν. 25 Και γυνή τις ούσα εν ῥύσει αίματος έτη δώδεκα, 26 και πολλά παθούσα...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 24 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΘ´ 12 - 28 - 12 είπεν ούν· Άνθρωπός τις ευγενής επορεύθη εις χώραν μακράν λαβείν εαυτώ βασιλείαν και υποστρέψαι. 13 καλέσας δε δέκα δούλους εαυτού έδωκεν αυτοίς δέκα μνάς και είπε...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 23 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 31 - 34 - 31 Παραλαβών δε τους δώδεκα είπε προς αυτούς· Ιδού αναβαίνομεν εις Ιερουσόλυμα, και τελειωθήσεται πάντα τα γεγραμμένα διά των προφητών τώ υιώ του ανθρώπου. 32 παραδοθήσεται γάρ...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 22 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 15 - 17 - 15 Προσέφερον δε αυτώ και τα βρέφη ίνα αυτών άπτηται· και ιδόντες οι μαθηταί επετίμησαν αυτοίς. 16 ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτά είπεν· Άφετε τα παιδία έρχεσθαι...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »