Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΑΥΡΙΟ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΑΥΡΙΟ

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 3 Φεβρουαρίου 2024

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Β´ 25 - 38 - 25 Και ιδού ην άνθρωπος εν Ιερουσολύμοις ώ όνομα Συμεών, και ο άνθρωπος ούτος δίκαιος και ευλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ, και Πνεύμα ην άγιον επ’ αυτόν· 26...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 27 Ιανουαρίου 2024

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ι´ 9 - 16 - 9 εγώ ειμι η θύρα· δι’ εμού εάν τις εισέλθη, σωθήσεται, και εισελεύσεται και εξελεύσεται, και νομήν ευρήσει. 10 ο κλέπτης ουκ έρχεται ει μη ίνα κλέψη και...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 26 Ιανουαρίου 2024

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΒ´ 2 - 14 - 2 Ωμοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπω βασιλεί, όστις εποίησε γάμους τώ υιώ αυτού. 3 και απέστειλε τους δούλους αυτού καλέσαι τους κεκλημένους εις τους γάμους, και ουκ...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 24 Ιανουαρίου 2024

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΔ´ 22 - 34 - 22 Και ευθέως ηνάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήναι εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν, έως ού απολύση τους όχλους. 23 και απολύσας τους...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 23 Ιανουαρίου 2024

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β´ 23 - 28 - 23 Και εγένετο παραπορεύεσθαι αυτόν εν τοις σάββασι διά των σπορίμων, και ήρξαντο οι μαθηταί αυτού οδόν ποιείν τίλλοντες τους στάχυας. 24 και οι Φαρισαίοι έλεγον αυτώ· Ίδε...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 11 Ιανουαρίου 2024

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ´ 27 – 30 – 27 Πάντα μοι παρεδόθη υπό του πατρός μου· και ουδείς επιγινώσκει τον υιόν ει μη ο πατήρ, ουδέ τον πατέρα τις επιγινώσκει ει μη ο υιός και...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 9 Ιανουαρίου 2024

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Α´ 9 - 15 - 9 Και εγένετο εν εκείναις ταις ημέραις ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και εβαπτίσθη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην. 10 και ευθέως αναβαίνων από του...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 4 Ιανουαρίου 2024

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Α´ 18 - 28 - 18 Θεόν ουδείς εώρακεν πώποτε· ο μονογενής υιός ο ών εις τον κόλπον του πατρός εκείνος εξηγήσατο. 19 Και αύτη εστίν η μαρτυρία του Ιωάννου, ότε απέστειλαν...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 29 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Β´ 13 - 23 - 13 Αναχωρησάντων δε αυτών ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ’ όναρ τώ Ιωσήφ λέγων· Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον, και ίσθι...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 23 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΓ´ 19 - 29 - 19 ομοία εστί κόκκω σινάπεως, όν λαβών άνθρωπος έβαλεν εις κήπον εαυτού· και ηύξησε και εγένετο εις δένδρον μέγα, και τα πετεινά του ουρανού κατεσκήνωσεν εν...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »