Τετάρτη, 21 Απριλίου, 2021
Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΑΥΡΙΟ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΑΥΡΙΟ

Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 18 Απριλίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ι/ 32 - 45 - 32 Ήσαν δέ εν τή οδώ αναβαίνοντες εις Ιεροσόλυμα καί ήν προάγων αυτούς ο Ιησούς, καί εθαμβούντο, καί ακολουθούντες εφοβούντο. καί παραλαβών πάλιν τούς δώδεκα ήρξατο αυτοίς...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 17 Απριλίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Α/ 39 - 49 - 39 Αναστάσα δέ Μαριάμ εν ταίς ημέραις ταύταις επορεύθη εις τήν ορεινήν μετά σπουδής εις πόλιν Ιούδα ... 40 καί εισήλθεν εις τόν οίκον Ζαχαρίου καί ησπάσατο...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Απριλίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Θ/ 17 - 31 - 17 καί αποκριθείς είς εκ τού όχλου είπε Διδάσκαλε, ήνεγκα τόν υιόν μου πρός σέ, έχοντα πνεύμα άλαλον. 18 καί όπου άν αυτόν καταλάβη, ρήσσει αυτόν, καί...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 10 Απριλίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ζ/ 31 - 37 - 31 Καί πάλιν εξελθών εκ τών ορίων Τύρου καί Σιδώνος ήλθε πρός τήν θάλασσαν τής Γαλιλαίας ανά μέσον τών ορίων Δεκαπόλεως. 32 καί φέρουσιν αυτώ κωφόν μογιλάλον...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 4 Απριλίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Η/ 34 – 38 – 34 Καί προσκαλεσάμενος τόν όχλον σύν τοίς μαθηταίς αυτού είπεν αυτοίς Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν καί αράτω τόν σταυρόν αυτού, καί ακολουθείτω μοι. 35...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 3 Απριλίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β/ 14 - 17 - 14 και παράγων είδε Λευίν τον του Αλφαίου, καθήμενον επί το τελώνιον, και λέγει αυτώ Ακολούθει μοι. και αναστάς ηκολούθησεν αυτώ. 15 Και εγένετο εν τω κατακείσθαι...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 28 Μαρτίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β/ 1 - 12 - 1 Καί εισήλθε πάλιν εις Καπερναούμ δι ημερών καί ηκούσθη ότι εις οίκόν εστι. 2 καί ευθέως συνήχθησαν πολλοί, ώστε μηκέτι χωρείν μηδέ τά πρός τήν θύραν...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 27 Μαρτίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Α/ 35 - 44 - 35 Καί πρωί έννυχα λίαν αναστάς εξήλθε καί απήλθεν εις έρημον τόπον, κακεί προσηύχετο. 36 καί κατεδίωξαν αυτόν ο Σίμων καί οι μετ αυτού, 37 καί ευρόντες...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 25 Μαρτίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Α/ 24 - 38 - 24 Μετά δέ ταύτας τάς ημέρας συνέλαβεν Ελισάβετ η γυνή αυτού καί περιέκρυβεν εαυτήν μήνας πέντε, 25 λέγουσα ότι Ούτω μοι πεποίηκεν ο Κύριος εν ημέραις...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Μαρτίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Α/ 44 - 52 - 44 Τή επαύριον ηθέλησεν ο Ιησούς εξελθείν εις τήν Γαλιλαίαν, καί ευρίσκει Φίλιππον καί λέγει αυτώ Ακολούθει μοι. 45 ήν δέ ο Φίλιππος από Βηθσαϊδά, εκ τής...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ