Κυριακή, 27 Νοεμβρίου, 2022
Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΑΥΡΙΟ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΑΥΡΙΟ

Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Νοεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 18 - 27 - 18 Καί επηρώτησέ τις αυτόν άρχων λέγων Διδάσκαλε αγαθέ, τί ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω; 19 είπε δέ αυτώ ο Ιησούς Τί με λέγεις αγαθόν; ουδείς αγαθός ει...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 26 Νοεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 19 - 21 - 19 ιδού δίδωμι υμίν τήν εξουσίαν τού πατείν επάνω όφεων καί σκορπίων καί επί πάσαν τήν δύναμιν τού εχθρού, καί ουδέν υμάς ου μή αδικήση. 20 πλήν...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 25 Νοεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ε/ 24 - 34 - 24 καί απήλθε μετ αυτού καί ηκολούθει αυτώ όχλος πολύς, καί συνέθλιβον αυτόν. 25 Καί γυνή τις ούσα εν ρύσει αίματος έτη δώδεκα, 26 καί πολλά παθούσα...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 24 Νοεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 31 – 34 – 31 Παραλαβών δέ τούς δώδεκα είπε πρός αυτούς Ιδού αναβαίνομεν εις Ιερουσόλυμα, καί τελειωθήσεται πάντα τά γεγραμμένα διά τών προφητών τώ υιώ τού ανθρώπου. 32 παραδοθήσεται γάρ...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 23 Νοεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 15 - 17 - 15 Προσέφερον δέ αυτώ καί τά βρέφη ίνα αυτών άπτηται καί ιδόντες οι μαθηταί επετίμησαν αυτοίς. 16 ο δέ Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτά είπεν Άφετε τά παιδία έρχεσθαι...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 22 Νοεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΖ/ 26 - 37 - 26 καί καθώς εγένετο εν ταίς ημέραις Νώε, ούτως έσται καί εν ταίς ημέραις τού υιού τού ανθρώπου... 27 ήσθιον, έπινον, εγάμουν, εξεγαμίζοντο, άχρι ής ημέρας εισήλθε...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 19 Νοεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ/ 57 - 62 - 57 Εγένετο δέ πορευομένων αυτών εν τή οδώ είπέ τις πρός αυτόν Ακολουθήσω σοι όπου εάν απέρχη, Κύριε. 58 καί είπεν αυτώ ο Ιησούς Αι αλώπεκες φωλεούς...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 18 Νοεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 15 - 18 - 15 καί είπεν αυτοίς Υμείς εστε οι δικαιούντες εαυτούς ενώπιον τών ανθρώπων, ο δέ Θεός γινώσκει τάς καρδίας υμών ότι τό εν ανθρώποις υψηλόν βδέλυγμα ενώπιον...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 17 Νοεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 1 - 9 - 1 Έλεγε δέ καί πρός τούς μαθητάς αυτού Άνθρωπός τις ήν πλούσιος, ός είχεν οικονόμον, καί ούτος διεβλήθη αυτώ ως διασκορπίζων τά υπάρχοντα αυτού. 2 καί φωνήσας...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 16 Νοεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ/ 9 - 13 - 9 Καί παράγων ο Ιησούς εκείθεν είδεν άνθρωπον καθήμενον επί τό τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, καί λέγει αυτώ Ακολούθει μοι. καί αναστάς ηκολούθησεν αυτώ. 10 Καί εγένετο αυτού...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »