Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 22 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Γ´ 13 - 23 - 13 Τότε παραγίνεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας επί τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην του βαπτισθήναι υπ’ αυτού. 14 ο δε Ιωάννης διεκώλυεν αυτόν λέγων· Εγώ χρείαν...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 16 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΔ´ 1 - 11 - 1 Και εγένετο εν τώ ελθείν αυτόν εις οίκόν τινος των αρχόντων των Φαρισαίων σαββάτω φαγείν άρτον, και αυτοί ήσαν παρατηρούμενοι αυτόν. 2 και ιδού άνθρωπός τις...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 14 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Θ´ 10 - 15 - 10 και τον λόγον εκράτησαν, προς εαυτούς συζητούντες τί εστι το εκ νεκρών αναστήναι. 11 και επηρώτων αυτόν λέγοντες, ότι λέγουσιν οι γραμματείς ότι Ηλίαν δεί ελθείν...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 13 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Η´ 30 - 34 - 30 και επετίμησεν αυτοίς ίνα μηδενί λέγωσι περί αυτού. 31 Και ήρξατο διδάσκειν αυτούς ότι δεί τον υιόν του ανθρώπου πολλά παθείν, και αποδοκιμασθήναι από των πρεσβυτέρων...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 12 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ι´ 9 - 16 - 9 εγώ ειμι η θύρα· δι’ εμού εάν τις εισέλθη, σωθήσεται, και εισελεύσεται και εξελεύσεται, και νομήν ευρήσει. 10 ο κλέπτης ουκ έρχεται ει μη ίνα κλέψη...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 10 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΓ´ 10 - 17 - 10 Ην δε διδάσκων εν μια των συναγωγών εν τοις σάββασι. 11 και ιδού γυνή ην πνεύμα έχουσα ασθενείας έτη δέκα και οκτώ, και ην συγκύπτουσα και...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 9 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η´ 16 - 21 - 16 Ουδείς δε λύχνον άψας καλύπτει αυτόν σκεύει η υποκάτω κλίνης τίθησιν, αλλ’ επί λυχνίας επιτίθησιν, ίνα οι εισπορευόμενοι βλέπωσι το φως. 17 ου γάρ εστι κρυπτόν...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 8 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΑ´ 37 - 38 - 37 Ην δε τας ημέρας εν τώ ιερώ διδάσκων, τας δε νύκτας εξερχόμενος ηυλίζετο εις το όρος το καλούμενον ελαιών· 38 και πάς ο λαός ώρθριζε προς...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 7 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΑ´ 28 - 33 - 28 αρχομένων δε τούτων γίνεσθαι ανακύψατε και επάρατε τας κεφαλάς υμών, διότι εγγίζει η απολύτρωσις υμών. 29 Και είπε παραβολήν αυτοίς· Ίδετε την συκήν και πάντα τα...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 6 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ϛ´ 17 - 23 - 17 και καταβάς μετ’ αυτών έστη επί τόπου πεδινού, και όχλος μαθητών αυτού... και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »