Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2021
Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 23 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Α/ 5 - 25 - 5 Εγένετο εν ταίς ημέραις Ηρώδου τού βασιλέως τής Ιουδαίας ιερεύς τις ονόματι Ζαχαρίας εξ εφημερίας Αβιά, καί γυνή αυτώ εκ τών θυγατέρων Ααρών, καί τό...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 22 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ/ 1 - 15 - 1 Ιησούς δέ πλήρης Πνεύματος αγίου υπέστρεψεν από τού Ιορδάνου, καί ήγετο εν τώ Πνεύματι εις τήν έρημον ... 2 ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό τού διαβόλου, καί...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 21 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Γ/ 23 - 38 -  23 Καί αυτός ήν ο Ιησούς ωσεί ετών τριάκοντα αρχόμενος, ών, ως ενομίζετο, υιός Ιωσήφ, τού Ηλί, 24 τού Ματθάν, τού Λευί, τού Μελχί, τού Ιωαννά, τού...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 19 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Η/ 34 - 38 - 34 Καί προσκαλεσάμενος τόν όχλον σύν τοίς μαθηταίς αυτού είπεν αυτοίς Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν καί αράτω τόν σταυρόν αυτού, καί ακολουθείτω μοι. 35 ός...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 18 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Η/ 21 – 30 – 21 Είπεν ούν πάλιν αυτοίς ο Ιησούς Εγώ υπάγω καί ζητήσετέ με, καί εν τή αμαρτία υμών αποθανείσθε όπου εγώ υπάγω, υμείς ου δύνασθε ελθείν. 22 έλεγον...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 17 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Δ/ 1 - 9 - 1 Καί πάλιν ήρξατο διδάσκειν παρά τήν θάλασσαν καί συνήχθη πρός αυτόν όχλος πολύς, ώστε αυτόν εμβάντα εις τό πλοίον καθήσθαι εν τή θαλάσση καί πάς...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 16 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ/ 36 - 50 - 36 Ηρώτα δέ τις αυτόν τών Φαρισαίων ίνα φάγη μετ αυτού καί εισελθών εις τήν οικίαν τού Φαρισαίου ανεκλίθη. 37 καί ιδού γυνή εν τή πόλει ήτις...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 15 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Γ/ 20 - 27 - 20 Καί έρχονται εις οίκον καί συνέρχεται πάλιν όχλος, ώστε μή δύνασθαι αυτούς μηδέ άρτον φαγείν. 21 καί ακούσαντες οι παρ αυτού εξήλθον κρατήσαι αυτόν έλεγον γάρ...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 14 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΘ/ 6 - 11 - 6 καί λέγει αυτοίς Ίδε ο άνθρωπος. ότε ούν είδον αυτόν οι αρχιερείς καί οι υπηρέται, εκραύγασαν λέγοντες Σταύρωσον σταύρωσον αυτόν. λέγει αυτοίς ο Πιλάτος Λάβετε...

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 13 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 13 - 19 - 13 Ελθών δέ ο Ιησούς εις τά μέρη Καισαρείας τής Φιλίππου ηρώτα τούς μαθητάς αυτού λέγων Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι τόν υιόν τού ανθρώπου; 14...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »