Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου, 2022
Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 21 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ε/ 22 - 24 - 22 Καί έρχεται είς τών αρχισυναγώγων, ονόματι Ιάειρος, καί ιδών αυτόν πίπτει πρός τούς πόδας αυτού... 23 καί παρεκάλει αυτόν πολλά, λέγων ότι Τό θυγάτριόν μου εσχάτως...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 20 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ / 17 - 23 - 17 καί καταβάς μετ αυτών έστη επί τόπου πεδινού, καί όχλος μαθητών αυτού, καί πλήθος πολύ τού λαού από πάσης τής Ιουδαίας καί Ιερουσαλήμ καί τής...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 19 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Δ/ 35 - 41 - 35 Καί λέγει αυτοίς εν εκείνη τή ημέρα οψίας γενομένης Διέλθωμεν εις τό πέραν. 36 καί αφέντες τόν όχλον παραλαμβάνουσιν αυτόν ως ήν εν τώ πλοίω καί...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 18 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε/ 14 - 19 - 14 Υμείς εστε τό φώς τού κόσμου. ου δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη 15 ουδέ καίουσι λύχνον καί τιθέασιν αυτόν υπό τόν μόδιον, αλλ επί τήν...

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 17 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ / 17 - 23 - 17 καί καταβάς μετ αυτών έστη επί τόπου πεδινού ... καί όχλος μαθητών αυτού, καί πλήθος πολύ τού λαού από πάσης τής Ιουδαίας καί Ιερουσαλήμ καί τής...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 16 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΖ/ 12 - 19 - 12 καί εισερχομένου αυτού είς τινα κώμην απήντησαν αυτώ δέκα λεπροί άνδρες, οί έστησαν πόρρωθεν, ... 13 καί αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς. 14 καί...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 15 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΒ/ 15 - 22 - 15 Τότε πορευθέντες οι Φαρισαίοι συμβούλιον έλαβον όπως αυτόν παγιδεύσωσιν εν λόγω. 16 καί αποστέλλουσιν αυτώ τούς μαθητάς αυτών μετά τών Ηρωδιανών λέγοντες Διδάσκαλε, οίδαμεν ότι αληθής...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 14 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ/ 15 - 21 - 15 Ο δέ Ιησούς γνούς ανεχώρησεν εκείθεν καί ηκολούθησαν αυτώ όχλοι πολλοί, καί εθεράπευσεν αυτούς πάντας, ... 16 καί επετίμησεν αυτοίς ίνα μή φανερόν ποιήσωσιν αυτόν, 17 όπως...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 13 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ/ 1 - 8 - 1 Καί εγένετο εν μιά τών ημερών εκείνων διδάσκοντος αυτού τόν λαόν εν τώ ιερώ καί ευαγγελιζομένου επέστησαν οι ιερείς καί οι γραμματείς σύν τοίς πρεσβυτέροις...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 12 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ι/ 39 - 42 - 39 Εζήτουν ούν πάλιν πιάσαι αυτόν καί εξήλθεν εκ τής χειρός αυτών. 40 Καί απήλθε πάλιν πέραν τού Ιορδάνου, εις τόν τόπον όπου ήν Ιωάννης τό πρώτον...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ