Ας είναι η απάντησή μας στο μίσος των άλλων, η αγάπη

2374

Ου καθώς Κάϊν εκ τού πονηρού ήν καί έσφαξε τόν αδελφόν αυτού· καί χάριν τίνος έσφαξεν αυτόν; ότι τά έργα αυτού πονηρά ήν, τά δέ τού αδελφού αυτού δίκαια.

Μή θαυμάζετε, αδελφοί μου, ει μισεί υμάς ο κόσμος. ημείς οίδαμεν ότι μεταβεβήκαμεν εκ τού θανάτου εις τήν ζωήν, ότι αγαπώμεν τούς αδελφούς·

ο μή αγαπών τόν αδελφόν μένει εν τώ θανάτω.πάς ο μισών τόν αδελφόν αυτού ανθρωποκτόνος εστί καί οίδατε ότι πάς ανθρωποκτόνος ουκ έχει ζωήν αιώνιον εν εαυτώ μένουσαν.

εν τούτω εγνώκαμεν τήν αγάπην ότι εκείνος υπέρ ημών τήν ψυχήν αυτού έθηκε· καί ημείς οφείλομεν υπέρ τών αδελφών τάς ψυχάς τιθέναι.

(Α επιστολή Ιωάννου 3, 12-16)

Μετάφραση: Και να μη ομοιάζωμεν με τον Κάιν, ο οποίος έσφαξε κατά τον πλέον σκληρόν και απάνθρωπον τρόπον τον αδελφόν του. Και διατί τον έσφαξε;

Διότι τα ιδικά του έργα ήσαν πονηρά, ενώ τα έργα του αδελφού του ήσαν δίκαια. (Κατά κανόνα δε ο μοχθηρός και κακός μισεί, θανασίμως τον δίκαιον). Μην απορείτε, λοιπόν, αδελφοί μου, εάν σας μισή ο κόσμος.

Ημείς γνωρίζομεν καλά ότι έχομεν μεταβή από τον πνευματικόν θάνατον εις την πνευματικήν και αιωνίαν ζωήν, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Εκείνος όμως που δεν αγαπά τον αδελφόν μένει εις την κατάστασιν του πνευματικού θανάτου. Καθένας που μισεί τον αδελφόν του, είναι φονιάς, (διότι το μίσος εμπνέει τον φόβον και τον όλεθρον του μισουμένου).

Και γνωρίζετε καλά, ότι κάθε φονιάς δεν έχει ζωήν αιώνιον, η οποία να μένη μέσα του ως μόνιμος κατάστασις. Εχομεν δε γνωρίσει ποία ακριβώς είναι η αγάπη με αυτό, με το ότι δηλαδή ο Χριστός, από άπειρον αγάπην κινούμενος, παρέδωκε την ζωήν του στον σταυρικόν θάνατον προς χάριν ημών.

Ετσι επομένως και ημείς έχομεν υποχρέωσιν, σύμφωνα με το παράδειγμά του, να θυσιάζωμεν και την ζωήν μας υπέρ των αδελφών μας (και όχι όπως ο Καϊν να αφαιρούμεν την ζωήν των η καθ οιανδήποτε τρόπον να αδικούμεν αυτούς).

Αυτά ας έχουμε υπόψιν μας αδελφοί μου κι ας προσπαθούμε τουλάχιστον να βάζουμε καλούς λογισμούς για τους αδελφούς μας ώστε η καρδιά μας να παραμένει ειρηνική και να καλλιεργεί την ομόνοια και την αγάπη.

Διπλό είναι το νοημα του κειμένου εδώ: α)Μην ομοιάζουμε στον Κάιν που φθόνησε τον ίδιο του τον αδελφό διότι με το μίσος φτιάχνουμε την δική μας κόλαση αλλά και β) εάν κάποιοι είναι εμπαθείς απέναντί μας, εάν κάποιοι μας αντιπαθούν και μας εχθρεύονται εμείς ας μην απαντήσουμε με μίσος στο μίσος τους, ας μην τους ομοιάσουμε στην κακία και στην μικρότητα.

Το παράδειγμά μας είναι ο Ιησούς Χριστός που απάντησε στο μίσος με αγάπη, στην μικρότητα με μεγαλοψυχία, στον εγωισμό με ταπείνωση, στον σταυρό με συγχώρεση.

Όχι μόνο να μην βάλουμε στην καρδιά μας κακό για κανέναν αδελφό αλλά ακόμα κι αν κάποιος δείξει κακία προς εμάς ας φανούμε μιμητές του Κυρίου μας διότι μόνο έτσι και εμείς πνευματικά προοδεύουμε αλλά και τον άλλο ίσως τον ωφελήσουμε και τον οδηγήσουμε στην μετάνοια.

αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος