Βεροίας Παντελεήμων: «Εις τά Άγια των Αγίων»

310

: Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε…

διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων», με την ευκαιρία της πρόσφατης εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου.

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος στην διαδικτυακή ομιλία του ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Δεύτερη στή σειρά τών Θεομητορικών εορτών η εορτή τών Ει­σοδίων τής Υπερα­γί­ας Θεοτόκου, πού τιμά αυτές τίς ημέρες η Εκκλησία μας. Τήν τιμά καί πανηγυρίζει ως ένα μέγα καί θαυμαστό γεγονός, τό οποίο προδη­λώ­νει τό θαύμα πού επρό­κειτο νά βιώσει η Πα­να­­γία μας καί δι’ αυτής καί ο κόσμος ολό­κλη­ρος.

Γιά νά προσεγγίσει όμως κανείς τήν ιερά τράπεζα τής ζωής καί τών θαυμάτων τής Παναμώμου καί Μητρός τού Κυρίου μας, τής Υπεραγίας Θεοτόκου, θά πρέπει νά μένει «έξω ρύπου», γράφει στόν εγκωμιαστικό του λόγο γιά τήν εορτή τών Εισοδίων τής Υπεραγίας Θεοτόκου ο αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ισίδωρος. Θά πρέπει καθαροί μόνο στήν ψυχή νά προσεγγίζουμε τό μέγα θαύμα τής Θεομήτορος Κόρης. Όμως η μητρική αγάπη τής Παναγίας μας παρά τήν ατέλειά μας, παρά τή μηδαμινότητά μας, μάς επιτρέπει νά προσεγγίζουμε τό μυστήριο τής ζωής της γιά νά ενισχυόμεθα στήν πίστη μας στόν Υιό της καί Κύριό μας καί στήν αγάπη μας πρός Αυτήν.

Αντλώντας καί εμείς θάρρος από τήν ευσπλαγχνία τού Υιού καί τήν στοργή τής Παναγίας Παρθένου προσεγγίζουμε τά κράσπεδα τής ζωής της, διότι η κοινωνία καί η ανάμνηση τών κατορθωμάτων της μάς οδηγεί στόν αγιασμό καί στήν έκπλυση τών αμαρτημάτων μας, σύμφωνα καί πάλι μέ τόν αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης Ισίδωρο.

Στήν εποχή πού ζούμε, σέ μία εποχή κατά τήν οποία η πα­τρί­­δα καί ο κόσμος ολό­κλη­ρος ταλανίζεται εξαι­­τίας διαφόρων κρί­σε­ων καί αντιπα­ραθέ­σε­ων, κρίσεων πολιτι­κών, κοι­νω­­νικών, οικο­νο­­μικών καί ηθι­κών, αλλά καί αν­τι­παραθέσεων στρα­τιω­τικών καί πολεμικών πού αυ­ξά­νουν τήν ανησυχία μας καί απαιτούν τήν εγρήγορσή μας, άς μήν ξεχνούμε ότι ε­μείς έχουμε στή διά­θε­σή μας τήν κραταιά προ­στασία καί σκέπη τής Παναγίας μας· καί μαζί μέ όλα όσα θά πρέ­πει νά κάνουμε, μπο­ρού­με καί θά πρέπει νά καταφεύγουμε καί σέ αυ­­τήν, καί νά ζη­τού­με τή βοήθεια καί τήν προ­στασία της καί γιά τά ατομικά μας ζητήμα­τα αλ­λά καί γιά τίς δυ­σκο­λίες πού αντιμε­τω­πίζει η πατρίδα μας καί ο κόσμος. Γιατί η Παναγία μας δέν αφήνει ποτέ κανέ­να ανε­κ­πλή­ρωτο αίτη­μά μας, αρ­κεί νά είναι πρός όφελος καί πρός σωτηρία τής ψυχής μας. Αρκεί νά είναι εκ­φρα­σμένο μέ ταπείνωση καί αγά­πη πρός τό σε­πτό πρό­σωπό της.

Πρός αυτήν άς απευ­θύ­­νου­­με καί εμείς σιω­πηλά τά αιτή­ματα τής ψυ­χής μας καί άς επικαλε­σθού­με τίς πρεσβείες καί τή με­σι­τεία της. Άς επικαλε­σθού­με τή χάρη της γιά τή ζωή μας, γιά τούς προσφι­λείς μας, αλλά καί γιά τήν πατρίδα μας, τήν οποία προστά­τευε καί προ­στα­τεύει πάντοτε κάτω από τή μητρική της σκέ­πη. Καί άς έχουμε τή βεβαιό­τητα ότι δέν θά μάς εγ­κα­ταλείψει ποτέ, αλ­λά θά σπεύδει πάντοτε αρω­γός στίς ανάγκες μας καί θά είναι διαρ­κής μεσί­τρια στόν θρό­νο τού Θεού γιά τή σωτηρία μας.