Όσο η Αγιά Σοφιά είναι τζαμί να διαβάζετε τον Ψαλμό 82

2978

Παράκληση του Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου είναι όσο η Αγία Σοφία είναιi τζαμί, οι πιστοί να διαβάζουν καθημερινά τον ικετήριο Ψαλμό 82…

μέχρι να Λειτουργηθεί ξανά ο ναός και για να εμποδίσει ο Θεός τα πανούργα σχέδια ενάντια στους Ορθοδόξους Ρωμηούς που μηχανορραφεί ο σουλτάνος της Άγκυρας Ερντογάν και οι σύμμαχοί του. Παραθέτουμε στη συνέχεια τον ικετήριο Ψαλμό 82:

Ψαλμός 82
Ικετήριος ψαλμός

1. Ωδή ψαλμού τω ᾿Ασάφ.

2. Ο Θεός, τις ομοιωθήσεταί σοι; μη σιγήσης μηδέ καταπραΰνης, ο Θεός·

3. ότι ιδού οι εχθροί σου ήχησαν, και οι μισούντές σε ήραν κεφαλήν,

4. επί τον λαόν σου κατεπανουργεύσαντο γνώμην και εβουλεύσαντο κατά των αγίων σου·

5. είπαν· δεύτε και εξολοθρεύσωμεν αυτούς εξ έθνους, και ου μη μνησθή το όνομα ᾿Ισραήλ έτι.

6. ότι εβουλεύσαντο εν ομονοία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο

7. τα σκηνώματα των ᾿Ιδουμαίων και οι ᾿Ισμαηλίται, Μωάβ και οι ᾿Αγαρηνοί,

8. Γεβάλ και ᾿Αμμών και ᾿Αμαλήκ και αλλόφυλοι μετά των κατοικούντων Τύρον.

9. και γαρ και ᾿Ασσούρ συμπαρεγένετο μετ᾿ αυτών, εγενήθησαν εις αντίληψιν τοις υιοίς Λωτ.

10. ποίησον αυτοίς ως τη Μαδιάμ και τω Σισάρα, ως τω ᾿Ιαβείμ εν τω χειμάρρω Κεισών·

11. εξωλοθρεύθησαν εν ᾿Αενδώρ, εγενήθησαν ωσεί κόπρος τη γη.

12. θού τους άρχοντας αυτών ως τον ᾿Ωρήβ και Ζηβ και Ζεβεέ και Σαλμανά πάντας τους άρχοντας αυτών,

13. οίτινες είπαν· Κληρονομήσωμεν εαυτοίς το αγιαστήριον του Θεού.

14. ο Θεός μου, θού αυτούς ως τροχόν, ως καλάμην κατά πρόσωπον ανέμου·

15. ωσεί πυρ, ο διαφλέξει δρυμόν, ωσεί φλοξ, η κατακαύσει όρη,

16. ούτως καταδιώξεις αυτούς εν τη καταιγίδι σου, και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς.

17. πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας, και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε.

18. αισχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέσθωσαν

19. και γνώτωσαν ότι όνομά σοι Κύριος· συ μόνος ῞Υψιστος επί πάσαν την γην.