Νέας Σμύρνης: “Από ποιον ορίσθηκε Τοποτηρητής ο Αρχιεπίσκοπος”

3036

Σε­βα­σμι­ώ­τα­τοι ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φοί,
Τήν 20ή Φε­βρου­α­ρί­ου, ὅ­πως γνω­ρί­ζε­τε, ἀ­να­παύ­τη­κε ἐν Κυ­ρί­ῳ ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος ἀ­δελ­φός μας Μη­τρο­πο­λί­της Γλυ­φά­δας κυ­ρός Παῦ­λος.

Μέ τό ἀγ­γελ­τή­ριο ἔγ­γρα­φο τῆς Δ.Ι.Σ. γιά τήν ἐκ­δη­μί­α τοῦ μα­κα­ρι­στοῦ Ἱεράρχου μᾶς γνω­στο­ποι­ή­θη­κε ὅ­τι:

«Τοποτηρητής χηρευούσης Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης ὡρίσθη ο Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κύριος Ἱερώνυμος».

Δέν γνω­ρί­ζω ἀ­πό ποι­όν διορίστηκε Το­πο­τη­ρη­τής ὁ Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος.

Ἐ­πι­τρέψ­τε μου, ὅ­μως α) νά Σᾶς πλη­ρο­φο­ρή­σω εὐ­λα­βῶς ὅ­τι ἡ Ἱ­ε­ρά Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πή Ἀ­θη­νῶν δέν συ­νο­ρεύ­ει μέ τή Μη­τρό­πο­λη Γλυ­φά­δας καί β) νά ἀν­τι­γρά­ψω καί νά ὑ­πεν­θυ­μί­σω στήν ἀ­γά­πη Σας τό ἄρ­θρο 23 § 1 τοῦ Κα­τα­στα­τι­κοῦ μας Χάρ­του, ἐ­πί τῇ βά­σει τοῦ ὁ­ποί­ου ὑ­πο­τί­θε­ται ὅ­τι δι­οι­κεῖ­ται ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας : «Άμα τη χηρεία Μητροπολιτικού θρόνου της Εκκλησίας της Ελλάδος η ΔΙΣ αναθέτει την τοποτηρητεία εις τον εκ των ομόρων Μητροπολιτών».

Πα­ρα­κα­λῶ νά τύ­χω τῆς συγ­χω­ρή­σε­ώς Σας γιά τόν τρό­πο πού ἐ­πέ­λε­ξα νά ἐ­πι­κοι­νω­νή­σω μα­ζί Σας καί γιά τό θέ­μα τό ὁ­ποῖ­ο θέ­λη­σα νά θέ­σω ὑπ᾽ ὄ­ψιν Σας μέ κίν­δυ­νο νά πα­ρε­ξη­γη­θῶ.

Ἐ­λά­χι­στος ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φός