Καθηγούμενος Ι.Μ. Ξενοφώντος για πόλεμο στην Ουκρανία: Βυθίζεται ένας κόσμος αθώος εις πέλαγος απελπισίας και συμφοράς!

435

Ξενοφώντος Αλέξιος: “Κοσμοσώτειρα Βασίλισσα πανύμνητε, λύτρωσε τους δεινοπαθούντας αδελφούς μας από του πολέμου τα δεινά, και φώτισε τους εν εξουσία όντας άρχοντας όπως…

σωφρόνως και δικαίως οδηγήσουν τους χειμαζομένους λαούς εις κατάπαυσι του πολέμου και ειρήνη ακαταμάχητο”, αναφέρει στο ανακοινωθέν του ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Καθηγούμενος τηςν Ι.Μ. Ξενοφώντος του Αγίου Όρους, για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν:

«Ως Οικτίρμων, Κύριε, σπλαγχνίσθητι επί τον λαόν Σου· ως μακρόθυμος διαλλάγηθι, και ελέησον ημάς»!

Με πόνο ψυχής και συνοχή καρδίας βιώνουμε τα φοβερά συμβαίνοντα εις την Ορθόδοξο χώρα της Ουκρανίας.

Ένας λαός φιλόθρησκος και φιλόθεος, ευγενής, προοδευτικός και φιλειρηνικός, απειλείται εν μέσω του 21ου αιώνος, και εις την δημοκρατική και πολιτισμένη Ευρώπη!

Ολονυκτίως και με βαθεία θλίψι διά την ενσκήψασα συμφορά, γονυκλινώς ικετεύουμε την Δέσποινα του κόσμου, την Παναγία Μητέρα μας, όπως σπεύσει εις την κατάπαυσι του αδελφοκτόνου πολέμου, ως Υπέρμαχος Στρατηγός, και χαρίσει την ειρήνη, που αποτελεί θείον δώρημα, διά να επιδοθούν οι λαοί εις έργα ευποιίας, πολιτισμού, αγάπης και ειρηνικής συνυπάρξεως.

«Στενάζοντες κράζομεν, γόνυ κλίνοντες εις γην, χείρας εις ύψος αίρομεν· εξημάρτομεν, Δέσποινα, εις Θεόν»!

Αι πολλαί αμαρτίαι μας και η αλαζονία του βίου έφεραν του πολέμου την οργή, που αφήνει μόνον συντρίμια, απώλειες ανθρώπων, πρόσφυγας και μίση αθεράπευτα! Βυθίζεται ένας κόσμος αθώος εις πέλαγος απελπισίας και συμφοράς!

Κοσμοσώτειρα Βασίλισσα πανύμνητε, λύτρωσε τους δεινοπαθούντας αδελφούς μας από του πολέμου τα δεινά, και φώτισε τους εν εξουσία όντας άρχοντας όπως σωφρόνως και δικαίως οδηγήσουν τους χειμαζομένους λαούς εις κατάπαυσι του πολέμου και ειρήνη ακαταμάχητο!

Η κανδήλα της Παναγίας μας Οδηγητρίας και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου καίει ακοίμητα, ταπεινή δέησις διά την κατάπαυσι του πολέμου, με τις άγιες πρεσβείες Τους!

«Επουράνιε Βασιλεύ… την πίστιν στήριξον, τα έθνη πράϋνον, τον κόσμον ειρήνευσον. Την αγίαν Εκκλησίαν και τον κόσμον άπαντα καλώς διαφύλαξον». Αμήν. Αμήν. Αμήν.

Αρχιμ. Αλέξιος
Καθηγούμενος Ι. Μ. Ξενοφώντος

4.3.2022