Το ανακοινωθέν για την Σύναξη των Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου

570

Επίσημο ανακοινωθέν εξέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναφορικά με τα θέματα που απασχόλησαν τις εργασίες της Σύναξης των Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου από 1η εώς 3η Σεπτεμβρίου 2021.

Αναλυτικά, το ανακοινωθέν αναφέρει:
Εις εφαρμογήν τής από καιρού ληφθείσης συνοδικής αποφάσεως, η Α.Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος συνεκάλεσεν εις Σύναξιν καί εφέτος, εν Κωνσταντινουπόλει, σύμπασαν τήν σεβασμίαν Ιεραρχίαν τού Οικουμενικού Θρόνου, από 1ης έως καί 3ης Σεπτεμβρίου 2021.

Τάς εργασίας τής Συνάξεως απησχόλησεν, ως ήτο φυσικόν, τό μέγα ζήτημα τής ταλαιπωρούσης τήν ανθρωπότητα πανδημίας τού κορωνοϊού, επί τού οποίου, εκτός τών αγίων Αρχιερέων, προσεκλήθη καί ωμίλησεν ο έγκριτος Καθηγητής Ιατρικής Δρ Σωτήριος Τσιόδρας, ο οποίος απήντησε, σύν τοίς άλλοις, εις σχετικάς ερωτήσεις τού ιερού σώματος, διαφωτίσας αυτό επί τών διαστάσεων αυτής.

Εξ άλλου, συνεζητήθησαν η εξαγγελία τού Ευαγγελίου κατά τόν 21ον αιώνα, αι σύγχρονοι γεωπολιτικαί συνθήκαι καί ο ρόλος τής Εκκλησίας εν αυταίς, αι διαχριστανικαί καί διαθρησκειακαί σχέσεις, η ποιμαντική τού γήρατος καί τής νεότητος, αλλά καί η πολύτιμος μαρτυρία τού μοναχισμού, τό ήθος καί η διαρκής προσφορά του εις τόν λαόν τού Θεού.

Κατά τήν διάρκειαν τόσον τών εισηγήσεων όσον καί τών συζητήσεων εγένετο εκτενής αναφορά εις τήν σύζευξιν τής Ορθοδόξου εκκλησιαστικής παραδόσεως μετά τών συγχρόνων επιστημονικών καί τεχνολογικών επιτευγμάτων, αλλά καί τών μετασχηματισμών τής κοινωνίας τού μέλλοντος.

Εις τούς Διαχριαστιανικούς καί Διαθρησκειακούς Διαλόγους, κατεφάνη εξ άλλου η ανάγκη προβολής τής αληθούς καί γνησίας Ορθοδόξου πίστεως ως προσφοράς εις τόν κόσμον, αλλά καί η ανάγκη συνεχίσεως τής συνεργασίας κυρίως επί θεμάτων κοινωνικού, οικολογικού καί ανθρωπιστικού περιεχομένου πρός άμβλυνσιν καί άρσιν τών προβληματικών διαφορών καί τών συγχρόνων ανισοτήτων.

Η Σύναξις τής Ιεραρχίας διεπίστωσε τήν ανάγκην ενισχύσεως τού αυθεντικού εκκλησιαστικού φρονήματος, αφού μετά λύπης παρατηρείται διάθεσις αλλοιώσεως τής Ορθοδόξου εκκλησιολογίας, ως αποδεικνύεται περιτράνως από τά τελευταία εκκλησιαστικά καί μή γεγονότα (αποχή τεσσάρων κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών από τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, Ουκρανικόν Εκκλησιαστικόν ζήτημα, πανδημία), όπου διαπιστώνεται απόκλισις τών αποφάσεων ωρισμένων Τοπικών Εκκλησιών εκ τής κανονικής παραδόσεως, απόκλισις, έναντι τής οποίας η Αγία τού Χριστού Μεγάλη Εκκλησία ουδόλως δύναται νά αδιαφορή.

Άπαντες οι άγιοι Αρχιερείς έσχον τήν μοναδικήν ευκαιρίαν διά πρόσωπον πρός πρόσωπον κοινωνίαν μετ αλλήλων, τήν γνωριμίαν τών παλαιοτέρων μετά τών νεωτέρων, τών εγγύς μετά τών μακράν, τήν ανταλλαγήν εκκλησιαστικής καί ποιμαντικής εμπειρίας καί τήν άντλησιν κατευθύνσεων καί οδηγιών από τού Ιερού Κέντρου εν Φαναρίω, καί διά τόν αναβαπτισμόν εις τά νάματα τής παραδόσεως τής Μητρός Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας.

Τέλος, η Σύναξις εύχεται υπέρ τής ταχίστης καταπαύσεως τής πανδημίας, καί προτρέπει τούς πιστούς νά υπακούουν εις τάς κρατικάς καί υγειονομικάς αρχάς (εμβολιασμός κ.ο.κ.) καί επικαλείται επί τήν Οικουμένην τήν ειρήνην, τήν αγάπην, τήν ελπίδα καί τό έλεος τής Αγίας Τριάδος.

Εν τοίς Πατριαρχείοις, τή 4η Σεπτεμβρίου 2021

Εκ τής Αρχιγραμματείας τής Αγίας καί Ιεράς Συνόδου