Ο Νομάρχης της Πόλης στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

2789

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Την Πέμπτην, 14ην Μαρτίου, προσήλθεν εις τα Πατριαρχεία, διά πρώτην φοράν από της αναλήψεως των καθηκόντων του, ο Νομάρχης της Πόλεως Εξοχ. κ. Ali Yerlikaya.

Συνοδευόμενος υπό του Εντιμ. κ. Burhan Metin, Διευθυντού του Ιδιαιτέρου αυτού Γραφείου, προς πραγματοποίησιν εθιμοτυπικής επισκέψεως.

Ο κ. Νομάρχης έσχε συνάντησιν και εγκάρδιον συνομιλίαν μετά της Α. Θ. Παναγιότητος του Πατριάρχου, εν τω επισήμω Αυτού Γραφείω, καθ᾿ ην παρέστη και ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παίσιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.

Τω Εξοχ. κ. Νομάρχη απεδόθησαν αι προσήκουσαι τιμαί κατά τε την άφιξιν και κατά την αναχώρησιν αυτού εκ των Πατριαρχείων.