Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στα Ιεροσόλυμα

145

Παρουσία πιστών, εορτάσθηκε από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως.

Το πρωί της Κυριακής ετελέσθη προεξάρχοντος του Πατριάρχη κ.κ. Θεοφίλου. Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε λιτανεία τρις πέριξ του Αγίου Τάφου και ανά τα Προσκυνήματα.

Τήν Κυριακήν, 22αν Μαρτίου/4ην Απριλίου 2021, Κυριακήν Γ΄ τών Νηστειών τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εωρτάσθη υπό τής Εκκλησίας όλης, ιδία δέ υπό τού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, η εορτή τής προσκυνήσεως τού Τιμίου Σταυρού τού Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Η Εκκλησία έχει ορίσει τήν εορτήν αυτήν εις τό μέσον τής Νηστείας, ίνα διά τής προσκυνήσεως τού Τιμίου Σταυρού, ενισχύωνται οι πιστοί εις τόν αγώνα αυτών πρός υποδοχήν τού Αγίου Πάσχα. Εκ τού γεγονότος τούτου η Κυριακή αυτή γνωρίζεται καί ως Κυριακή τής Σταυροπροσκυνήσεως.

Η εορτή αύτη εωρτάσθη υπό τού Πατριαρχείου δι Εσπερινού αφ εσπέρας κατά τήν τάξιν τών «Παρρησιών», προεξάρχοντος τής Α.Θ.Μ. τού Πατρός ημών καί Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συμπροσευχομένων τών Αρχιερέων, συνιερουργούντων τών Ιερομονάχων καί διακόνων καί ψάλλοντος τού Ιεροδιακόνου π. Συμεών.

Τήν πρωίαν τής Κυριακής εωρτάσθη ωσαύτως ως «Παρρησία» η εορτή αύτη, συμφώνως πρός τό Προσκυνηματικόν Καθεστώς κατ΄ έτος, πλήν τού ότι η τελετή ήρχισε, λόγω τού Πάσχα τών Ρωμαιοκαθολικών, τήν 10.30 π.μ. ώραν.

Η λειτουργία ετελέσθη εις τον Πανάγιον Τάφον μετά τήν εν τώ Καθολικώ ένδυσιν μετ αμφίων καί τήν όλην προετοιμασίαν, προεξάρχοντος τής Α.Θ.Μ. τού τού Πατρός ημών καί Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων τών Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, τών Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Λύδδης κ. Δημητρίου καί τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ καί Αγιοταφιτών Ιερομονάχων, ών πρώτος ο Γέρων Καμαράσης Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος καί διακόνων, ψάλλοντος τού Ιεροδιακόνου Συμεών καί τού κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου, εν συμμετοχή πιστών, λόγω τής ελαφρύνσεως τών μέτρων κατά τού covid- 19, παρουσία τού Γενικού Προξένου τής Ελλάδος εις τά Ιεροσόλυμα κ. Ευαγγέλου Βλιώρα.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ηκολούθησε λιτανεία τρίς πέριξ τού Αγίου Τάφου καί ανά τά Προσκυνήματα.

Ηκολούθησεν η άνοδος εις τό Πατριαρχείον, ένθα ο Μακαριώτατος προσεφώνησε διά τής κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού:

«Τρόπαιον γάρ Χριστού ο σταυρός άπαξ μέν παγείς αεί δαίμονας τρεπόμενος. Πού γάρ είδωλα καί ζώων ματαίων οι φόνοι; Πού δέ ναοί καί τής δυσσεβείας πύρ; Εσβέσθη πάντα δι έν άγιον αίμα καί πέπτωκεν. Καί έστι σταυρός πολυδύναμος δύναμις, βέλος αόρατον, φάρμακον άϋλον, πληγή λυσίπονος, επονείδιστος δόξα», λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Σήμερον, Κυριακή Τρίτη τών Νηστειών, τήν προσκύνησιν εορτάζομεν τού τιμίου καί ζωοποιού Σταυρού, διό καί μετά Παρρησίας ετελέσαμεν τήν αναίμακτον θυσίαν εν τώ Πανιέρω Ναώ τής Αναστάσεως, εν τώ αγίω τόπω δηλονότι τής Σταυρώσεως καί τής Αναστάσεως τού Σωτήρος ημών Χριστού.

Σήμερον τό προφητικόν πεπλήρωται λόγιον ιδού γάρ προσκυνούμεν εις τόν τόπον ού έστησαν οι πόδες σου, Κύριε «Καί ξύλου σωτηρίας γευσάμενοι τών εξ αμαρτίας παθών ελευθερίας ετύχομεν, πρεσβείαις τής Θεοτόκου μόνε Φιλάνθρωπε», αναφωνεί ο υμνωδός τής Εκκλησίας.

Όντως ο Σταυρός τού Χριστού ως τό ξύλον τής σωτηρίας κατέστη η πολυδύναμος δύναμις διά τής οποίας ο Θεός Πατήρ εχαρίσατο ημάς τήν εν Χριστώ ελευθερίαν: Τή ελευθερία ούν ή Χριστός ημάς ηλευθέρωσε στήκετε καί μή πάλιν λόγω δουλείας ενέχεσθε, (Γαλ. 5,1), παραγγέλλει ο θείος Παύλος.

Διά τού Σταυρού ηλευθερώθημεν από τής δουλείας τής φθοράς εις τήν ελευθερίαν τής δόξης τών τέκνων τού Θεού, (Ρωμ. 3,21). Διά τούτο καί ο υμνωδός λέγει: «Ο επί Σταυρού κρεμασθήναι δι εμέ ευδοκήσας Χριστέ ο Θεός, μή αποκηρύξης με τής υιοθεσίας», αλλά συγχώρησιν τών πταισμάτων ημών τόν Σταυρόν σου δώρησαι.

Ο Τίμιος Σταυρός ή τό εξεικονιζόμενον σημείον τού Σταυρού δέν αποτελεί απλούν σύμβολον τής Χριστιανικής πίστεως, αλλά μάλλον τήν ενσάρκωσιν τής θείας δικαιοσύνης, τουτέστιν τής συνδιαλλαγής τού Θεού μέ τά πάντα πρός τόν εαυτόν του αφ ενός, καί τής ειρηνεύσεως διά τού σταυρικού Αυτού αίματος τού Χριστού, είτε τών ανθρώπων μέ τόν Θεόν καί μεταξύ τών ανθρώπων είτε μεταξύ τών ανθρώπων καί τών ουρανίων δυνάμεων, αφ ετέρου, ως κηρύττει ο σοφός Παύλος: «ότι εν αυτώ [τώ Χριστώ] ευδόκησε πάν τό πλήρωμα κατοικήσαι καί δι αυτού αποκαταλλάξαι τά πάντα εις αυτόν, ειρηνοποιήσας διά τού αίματος τού σταυρού αυτού, δι αυτού είτε τά επί τής γής είτε τά εν τοίς ουρανοίς.», (Κολ. 1,20).

Ιδού διά τί η αγία ημών Εκκλησία σήμερον εν μέσω τής αγίας νηστείας τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής, προβάλλει τήν τού ζωηφόρου Σταυρού προσκυνήσιμον χαράν αυτού.

Ημείς δέ μετά τού υμνωδού είπωμεν: «Τώ τής βρώσεως ξύλω πάλαι θανέντες βροτοί, τώ Σταυρώ σου Οικτίρμον, ανεζωώθημεν ού τή δυνάμει Αγαθέ, ημάς ενίσχυσον τής εγκρατείας τόν καιρόν εν κατανύξει διελθείν ποιούντας τό θέλημά Σου καί κατιδείν τήν ημέραν τής λαμπροφόρου Αναστάσεως».

Έτη πολλά καί ευλογημένον Πάσχα».