Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

2053

: Μεθ᾿ ιεροπρεπείας και της ειθισμένης εκκλησιαστικής τάξεως εωρτάσθη εν τω σεπτώ της Ορθοδοξίας Κέντρω, τη Αγία του Χριστού Μ. Εκκλησία, η .

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. , το Σάββατον, 7ην Μαρτίου, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ. Εσπερινόν, καθ᾿ ον συμπροσηυχήθησαν οι Σεβ. Ιεράρχαι Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κ. Παίσιος, Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας και Αυστραλίας κ. Μακάριος, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και πιστοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Την επομένην, Κυριακήν της Ορθοδοξίας, 8ην τ. μ., ο Πατριάρχης ημών προεξήρχε της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας εν συλλειτουργία μετά της Α. Μακαριότητος, του Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Β’ και των Σεβ. Ιεραρχών Αγκύρας κ. Ιερεμίου, Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Μεξικού κ. Αθηναγόρου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέου, Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κ. Παισίου, Κιτίου κ. Νεκτα¬ρίου, Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου, Αυστραλίας κ. Μακαρίου, Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνος, Ελβετίας κ. Μαξίμου και Ανθηδώνος κ. Νεκταρίου.

Εκκλησιάσθησαν οι Σεβ. Ιεράρχαι Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντίνος, Κρήτης κ. Ειρηναίος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ικονίου κ. Θεόληπτος και Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, Άρχοντες Οφφικιάλιοι με επί κεφαλής τον Γενικόν Γραμματέα της εν Αθήναις Αδελφότητος αυτών «Παναγία η Παμμακάριστος», Εντιμολ. Καθηγητήν κ. Κωνσταντίνον Δεληκωσταντήν, εκπρόσωπον αυτής, η Ευγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει, μετά συνεργατών αυτής, ο Εντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος της Ουκρανίας ενταύθα, Καθηγηταί και μαθηταί των Ομογενειακών Σχολείων και προσκυνηταί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Μετά την Απόλυσιν ο Πατριάρχης και ο Μακαριώτατος μετά των συλλειτουργησάντων Αυτοίς αγίων Αρχιερέων ανέγνωσαν το ειθισμένον Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των μακαρίων ψυχών πάντων των υπέρ της Ορθοδόξου ημών πίστεως αγωνισαμένων και τελειωθέντων εν αυτή. Ακολούθως αντηλλάγησαν προσφωνήσεις μεταξύ των δύο Προκαθημένων, του Παναγιωτάτου εξάραντος το ορθόν εκκλησιαστικόν φρόνημα του Μακαριωτάτου και την μετά παρρησίας πολυετή μαρτυρίαν αυτού εις τα διορθόδοξα πράγματα, συμφώνως προς την έκπαλαι κρατήσασαν εκκλησιαστικήν τάξιν, ως και τον σπουδαίον ρόλον τον οποίον διεδραμάτισεν Ούτος εις την εν Κρήτη προ τετραετίας περίπου συνελθούσαν Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον.

Είτα εγένετο η λιτάνευσις των ιερών εικόνων εν πομπή μετά των αγίων Αρχιερέων, και η ευλογία του εκκλησιάσματος υπό των δύο Προκαθημένων διά των ας έφερoν ιερών εικόνων. Η τελετή έληξεν εν τω Πατριαρχικώ Παρεκκλησίω διά του πολυχρονισμού της Α. Θ. Παναγιότητος και της Α. Μακαριότητος.

Οι επίσημοι παρεκάθησαν μετά ταύτα εις επίσημον γεύμα, παρατεθέν υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν τω Ξενοδοχείω «Ceylan Intercontinental».