Γεθσημανή: Προσκυνητές από όλο τον κόσμο μετείχαν στην εορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου

382

Πλήθους πιστών από τα Ιεροσόλυμα και προσκυνητών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ρουμανία και…

άλλων κρατών μετείχαν στην εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σήμερα (με το ιουλιανό ημερολόγιο) στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Γεθσημανή στο Θεομητορικό Μνήμα.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων των Αρχιερέων: Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, Μητροπολίτη Βόστρων κ. Τιμοθέου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Αρχιεπισκόπου Καττάρων κ. Μακαρίου, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων, των Εφημερίων του Ιερού Ναού π. Μελετίου και π. Διονυσίου, Αραβοφώνων Πρεσβυτέρων και ιερέων άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, του Πατριαρχείου της Μόσχας και Ρουμανίας.

Έψαλλε ο Ιεροδιάκονος π. Συμεών και χορωδία από την Ελλάδα. Παρόντες ήταν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα κ. Ευάγγελος Βλιώρας.

Στο Κοινωνικό της θείας Λειτουργίας κήρυξε τον θείο λόγο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ο οποίος έχει ως έπεται:

«Ηγίασε το σκήνωμα Αυτού ο Ύψιστος» (Ψαλμ. 45,5). «Όρος του Θεού όσος πίον, το όρος ο ηυδόκησεν ο Θεός κατοικείν εν αυτώ», (Ψαλμ. 67, 16-17), αναφωνεί ο εγκωμιαστής της υπερευλογημένης Θεοτόκου Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, επικαλούμενος τον ψαλμωδόν.

Αγαπητοι εν Χριστώ αδελφοί,

Ευλαβείς Χριστιανοί και προσκυνηταί,

Ως άλλοι Απόστολοι συνηθροίσθημεν ενθάδε, Γεθσημανή τω χωρίω, ίνα τιμήσωμεν την μνήμην της σεβασμίας Μεταστάσεως της υπερενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, αλλά και προσκυνήσωμεν το Θεομητορικόν μνήμα αυτής.

«Ω πως η πηγή της ζωής προς την ζωήν διά μέσου θανάτου μετάγεται! ω πως η εν τω τόκω τους όρους υπερβάσα της φύσεως νυν υποκύπτει τοις ταύτης θεσμοίς και θανάτω το ακήρατον καθυποβάλλεται σώμα. Δεί γαρ αυτό το θνητόν αποθέμενον, την αφθαρσίαν αμφιάσασθαι, επεί και ο Δεσπότης της φύσεως την του θανάντου πείραν ουκ απηνήνατο. Θνήσκει γαρ σαρκί και θανάτω λύει τον θάνατον, και φθορά την αφθαρσίαν χαρίζεται και την νέκρωσιν ποιεί πηγήν της Αναστάσεως», ανακράζει εκθαμβούμενος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

[Και απλούστερον: Ω πως η πηγή της ζωής μεταφέρεται εις την ζωήν, περνώντας από τον θάνατον! Πως αυτή που ξεπέρασε εις την γέννα της τα όρια της φύσεως υποκύπτει τώρα εις τους νόμους της και υποτάσσεται εις τον θάνατον το αθάνατον σώμα. Διότι πρέπει αυτό [το σώμα] να αποθέση την θνητότητα και να ενδυθή την αφθαρσίαν, επειδή ο Δεσπότης [ο κυρίαρχος] της φύσεως δεν αρνήθηκε να υποβληθή εις τον θάνατον. Αποθνήσκει κατά την σάρκα και με τον θάνατον καταργεί τον θάνατον και με την φθοράν μας χαρίζει την αφθαρσίαν και κάνει την νέκρωσίν του πηγήν της Αναστάσεως», αναφωνεί με θαυμασμόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Όντως η Θεοτόκος Μαρία ανεδείχθη η πηγή, δηλαδή η Μητέρα της ζωής, η δε Ζωή εν προκειμένω είναι ο Χριστός κατά τον λόγον αυτού: «Εγώ ειμι η ανάστασις και η ζωή» (Ιωάν. 11,25), «καγώ ζωήν αιώνιον δίδωμι» (Ιωάν. 10,28). Και κατά την μαρτυρίαν του Αγίου Ιωάννου του Αποστόλου και Ευαγγελιστού, εκείνος που είναι ηνωμένος διά της πίστεως με τον Υιόν του Θεού και έχει Αυτόν ως ιδικόν Του, έχει την αληθινήν και αιωνίαν ζωήν. «Ο έχων τον Υιόν έχει την ζωήν», (Ιωάν. 5,12). Πόσον δε μάλλον «έχει την ζωήν η αειπάρθενος κεχαριτωμένη και ευλογημένη εν γυναιξίν Μαρία (Λουκ. 1,25), εκ των αγνών αιμάτων της οποίας διά Πνεύματος Αγίου εσαρκώθη ο Υιός του Θεού και Υιός αυτής.

Σήμερον η αγία του Χριστού Εκκλησία πανηγυρικώς εορτάζει θαύμα παράδοξον εν Γεθσημανή ένθα «η πηγή της ζωής», κατά τον υμνωδόν «εν μνημείω τίθεται, και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται». Σήμερον η Θεοτόκος και Μητέρα του Θεού, η αναδειχθείσα θρόνος του Υψίστου από γης προς ουρανόν μετέστη. «Διά ταύτης γαρ η παγγενής των βροτών σωτηρία γέγονεν, η ατενίζειν ουκ ισχύομεν και ταύτη άξιον γέρας απονέμειν αδύνατον». «Σήμερον γαρ την ολόφωτον αυτής ψυχήν η Μήτηρ του Θεού εις τας αχράντους παλάμας του εξ αυτής σαρκωθέντος άνευ σποράς παρατίθησιν».

Με άλλα λόγια, η άχραντος Παρθένος Μαρία είναι και η «μετά θάνατον ζώσα» και τούτο διότι ο θάνατος αυτής υπήρξεν, αφ’ ενός μεν θάνατος ζωηφόρος, αφ’ετέρου δε εισήγαγεν αυτήν εις την δόξαν και την όντως ζωήν του Μονογενούς Υιού αυτής, «ος και εστιν εν δεξιά του Θεού, ος και εντυγχάνει υπέρ ημών» (Ρωμ. 8,34), κατά τον θείον Παύλον. Διό και σώζει διά του Υιού αυτής, τουτέστιν τον πιστόν λαόν του Θεού, ως λέγει και ο υμνωδός αυτής Ιερός Κοσμάς: «Νενίκηνται της φύσεως οι όροι, εν σοι Παρθένε άχραντε· παρθενεύει γαρ τόκος, και ζωήήν προμνηστεύεται θάνατος. Η μετά τόκον Παρθένος, και μετά θάνατον ζώσα, σώζοις αεί, Θεοτόκε, την κληρονομίαν σου».

Την απειρόγαμον Παναγίαν Παρθένον, την το γένος των ανθρώπων ρυσαμένην εκ της προγονικής αποφάσεως [=αμαρτίας] , παρακαλέσωμεν και ημείς οι τιμώντες την σεβάσμιον Κοίμησιν αυτής, ίνα μεσιτεύη τω Υιώ και Θεώ αυτής Κυρίω δε ημών Ιησού Χριστού υπέρ σωτηρίας των ψυχών ημών. Αμήν. Έτη πολλά!»

Μετά την θεία Λειτουργία ο Ηγούμενος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ παρέθεσε δεξίωση-κέρασμα στο Ηγουμενείο δι’ οπωρών και αναψυκτικών.

Προς τιμήν της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τελέσθηκε θεία Λειτουργία στην πανηγυρίζουσα κώμη του Αμπούντ, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου και στο Άιν Αρίκ, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου.