Καθηρημένοι και Σχισματικοί Ιερείς τελούν άκυρα Ιερά Μυστήρια

2798

Μητρόπολη Καλαβρύτων: Καθηρημένοι και Σχισματικοί Ιερείς τελούν άκυρα Ιερά Μυστήρια στο λεγόμενο «Ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου» Γέ-ρακα Ξάνθης

Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ενημερώσει το χριστεπώνυμο πλήρωμα της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως ότι το Σάββατο, 16 Μαρτίου, μία ημέρα δηλ. πριν από τον εορτασμό τής Κυριακής της Ορθοδοξίας, διενεμήθη στην πόλη τού Αιγίου από πόρτα σε πόρτα το φυλλάδιο «Χριστιανισμός»

με τίτλο «Προσέχετε μην πλανηθείτε», το οποίο είναι ένα μηνιαίο έντυπο που εκδίδει η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, άρα δεν αποτελεί περιεχόμενο τής Πίστεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας!

Μάλιστα, είχαμε προτρέψει τους πιστούς χριστιανούς μας να είναι προσεκτικοί και να μην παρασύρονται από τέ-τοιου είδους έντυπα, τα οποία είναι προτεσταντικής προελεύσεως.

Σήμερα, ενημερώνουμε τους ευσεβείς χριστιανούς τής περιοχής, ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπό-λεως Ξάνθης και Περιθωρίου, κάποιοι Καθηρημένοι και Σχι-σματικοί Ιερείς τελούν Ιερά Μυστήρια και Ιερές Ακολουθίες που λαμβάνουν χώρα στο λεγόμενο «Ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου» Γέρακα Ξάνθης.

Είναι αυτονόητο πως οι συγκεκριμένοι Ιερείς δεν ανήκουν στην Εκκλησία της Ελλάδος αλλά ούτε σε κάποια άλλη Κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία και κατά συνέπεια τα Ιερά Μυστήρια που τελούν είναι άκυρα!