Εν χηρεία η Εκκλησία Κρήτης – Εφησυχάζων Ιεράρχης ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος

1381

: Μεταξύ των εφησυχαζόντων Ιεραρχών κατέταξε η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου…

τον πρώην πλέον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο μετά το πέρας των εργασιών της τακτικής συνεδρίασης της, σήμερα, Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021.

Επίσης, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κηρύττει τον Θρόνο της Εκκλησίας της Κρήτης εν χηρεία και προτρέπει την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο να προχωρήσει στην κατάρτιση τριπρόσωπου με σκοπό την εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει τα εξής:

Συνήλθεν, υπό τήν προεδρείαν τής Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία καί Ιερά Σύνοδος, εις τήν τακτικήν αυτής συνεδρίαν σήμερον, Πέμπτην, 2αν Δεκεμβρίου 2021.

Κατ αυτήν, η Αγία καί Ιερά Σύνοδος έλαβε γνώσιν, εκ τών εν Κρήτη Ποιμεναρχών τού Θρόνου, περί τής εν γένει καταστάσεως τού Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Ειρηναίου, τόν οποίον, φιλαδέλφως καί εκ πολλής αγάπης καί τιμής κινουμένη, κατατάσσει εν τοίς εφ εξής μεταξύ τών εφησυχαζόντων Ιεραρχών, γνωριζόμενον πλέον ως Σεβ. Αρχιεπίσκοπον πρώην Κρήτης, κηρύσσουσα τόν Θρόνον αυτού εν χηρεία.

Εξ άλλου, η Εκκλησία προέτρεψε τήν εν Κρήτη Ιεράν Επαρχιακήν Σύνοδον όπως, κατά τά, τό γε νύν έχον, κρατούντα, χωρήση εις καταρτισμόν τριπροσώπου καί υποβολήν αυτού τώ Ιερώ Κέντρω πρός εκλογήν εντεύθεν τού νέου Αρχιεπισκόπου.

Η Αγία καί Ιερά Σύνοδος εκφράζει τήν στοργήν καί τήν πλήρη ευαρέσκειαν αυτής πρός τόν πολιόν Ιεράρχην κ. Ειρηναίον, όστις ηνάλωσεν εαυτόν εις τήν διακονίαν τών ιερών υποθέσεων τής Εκκλησίας καί τού χριστωνύμου λαού τού Θεού.

Εκ τής Αρχιγραμματείας τής Αγίας καί Ιεράς Συνόδου

orthodoxianewsagency.gr