Τι γιορτάζουμε σήμερα την Πρόοδο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού; 1 Αυγούστου

3708

: «Σήμερον Σταυρός υψούται και κόσμος εκ πλάνης ελευθερούται. Σήμερον του Χριστού η Ανάστασις εγκαινιάζεται, και τα πέρατα της γης αγάλλονται».

Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει την Πρόοδο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, δηλαδή την έξοδο του Ιερού Συμβόλου του Σταυρού από το Παλάτι και τη λιτάνευσή του στις συνοικίες της Κωνσταντινουπόλεως προς ευλογία των πιστών, καθώς επίσης με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού να απαλλαγούν από κάθε επιδημία και ασθένεια.

Για το Χριστιανό ο Τίμιος Σταυρός αναδεικνύεται σύμβολο ευλογίας και μέτρο της αγάπης και της συγχώρεσης. Ο ζωοποιός Σταυρός δείχνει την πορεία των πιστών προς την Ανάσταση του Κυρίου και την εξαγορά της ανθρωπότητας από τα δεινά της αμαρτίας.

«Σταυρός απάντων των καλών, παρεκτικός καθοράται, προσκυνούμενος, και πάσα η κτίσις, εορτάζει εν χαρά, φωτιζομένη χάριτι, του εν αυτώ βουλήσει, ανυψωθέντος Θεού ημών». (Κανών α’, Ωδή γ’, του τιμίου Σταυρού Ήχος πλ. δ’. Ο στερεώσας)

«Καταυγαζόμενοι φωτί, των του Σταυρού λαμπηδόνων, ολικώς οι εν αυτώ πεποιθότες, σκοτασμόν αμαρτιών, εκφύγωμεν και κράξωμεν, ο φωτισμός των όλων, εύσπλαγχνε Κύριε, δόξα σοι».

«Υμνολογούμέν σε Σταυρέ, και προσπτυσσόμεθα πίστει, εξαιτούμενοι την σην δυναστείαν. Εξελού ημάς εχθρού, παγίδων και κυβέρνησον, προς όρμον ημάς πάντας, της σωτηρίας υμνούντάς σε».

Ο Σταυρός του Κυρίου τεκμηριώνει το μέτρο της αγάπης και της θυσίας του ίδιου του σαρκωθέντος Θεού, για τη σωτηρία τόσο του ανθρώπου από την αμαρτία όσο και ολόκληρης της δημιουργίας, η οποία μέχρι σήμερα «συστενάζει και συνωδίνει» (Ρωμ. 8, 22).

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου