Εορτή της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ – 1 Οκτωβρίου

3193

Γιορτή σήμερα – 1 Οκτωβρίου: Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ – Σύμφωνα με το συναξάρι, «Τη Α’ του αυτού μηνός, την ανάμνησιν εορτάζομεν της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και Αειπαρθένου Μαρίας…

ήτοι του ιερού αυτής Μαφορίου του εν τη σορώ του Ιερού Ναού των Βλαχερνών, ότε ο όσιος Ανδρέας, ο διά Χριστόν σαλός, κατείδε εφηπλωμένην αυτήν άνωθεν, και πάντας ευσεβείς περισκέπουσαν».

Την γιορτή αυτή, η Εκκλησία της Ελλάδος, την έχει μεταθέσει στις 28 Οκτωβρίου, όπου η Ελλάδα γιορτάζει το μεγάλο γεγονός της διασώσεως και απελευθερώσεως της από τον Ιταλογερμανικό ζυγό.

Κοντάκιο:
Ήχος πλ. δ’. Τη υπερμάχω.
Τη Θεοτόκω οι Πιστοί νυν προσπελάσωμεν, και το μαφόριον αυτής κατασπασώμεθα, αναμέλποντες εφύμνια κατά χρέος. Σκέπη πέλει γαρ, πιστούς σκέπουσα άπαντας, και φρουρούσα εκ παντοίων περιστάσεων, τους κραυγάζοντας, χαίρε Σκέπη ολόφωτε.

Ο Οίκος:
Άγγελοι ουρανόθεν, και βροτών πλήθη γήθεν, συμφώνως ανυμνήσωμεν πόθω, την υπέρφωτον Σκέπην Μητρός Θεού, ην Ανδρέας ο κλεινός κατείδε, και προς αυτήν εφύμνια προσείπωμεν αναβοώντες,

Χαίρε η Σκέπη Μητρός Κυρίου,
Χαίρε μαφόριον της Πανάγνου.

Χαίρε η πάντας τους πιστούς περισκέπουσα,
Χαίρε εναντίους εχθρούς καταθραύουσα.

Χαίρε ότι τους σούς πρόσφυγας περισκέπεις φεραυγώς·
Χαίρε ότι τους καλούντάς σε, διασώζεις εναργώς.

Χαίρε στύλε όντως πύρινε, οδηγούσα τους πιστούς,
Χαίρε κλίμαξ επανάγουσα από γης προς ουρανούς.

Χαίρε Σκέπη Πανάγνου, ευσεβών σωτηρία,
Χαίρε Μήτηρ Κυρίου, μοναστών προστασία.

Χαίρε δι’ ης η χάρις επέλαμψε,
Χαίρε υφ’ ης η λύπη κατέπαυσε.

Χαίρε Σκέπη ολόφωτε.