Προσευχή για πόλεμο – Υπέρ της ειρήνης του κόσμου

13590

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο διά την ηµετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας τοις ανθρώποις αγάπην και ειρήνην

έχειν προς αλλήλους, κατάπεµψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ηµάς, κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ρυόµενος.

Παύσον τα Φρυάγµατα των εθνών, ειρήνευσον ηµών την ζωήν, λύτρωσαι ηµάς και τον κόσμον σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τοις ηγέταις των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εν παντί ειρηνεύειν, υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα.

Εξαπόστειλον περιστεράν, κλάδον ελαίας έχουσαν επί του στόματος, καταλλαγής σύμβολον, τους εν αιχμαλωσία αδελφούς ηµών ανάρρυσαι, τους άρχοντας ηµών εν ειρήνη και οµονοία διατήρησον, δώρησαι δε ημίν βαθείαν και αναφαίρετον ειρήνην, την πάντα νούν υπερέχουσαν, ίνα ήρεµον και ησύχιον βίον διάγωµεν, σου δεόµενοι υπέρ ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ηµών έθνους, την συμµαχίαν έχοντες την σήν, όπλον ειρήνης, αήττητον τρόπαιον.

Συ γαρ ει ο Βασιλεύς της ειρήνης και Σωτήρ των ψυχών ηµών και σοιτην δόξαν αναπέµποµεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.