Προσευχή για παιδιά που υποφέρουν

2221

Προσευχή για παιδιά που υποφέρουν για να ενισχύει ο Θεός αυτά και τους οικείους τους ώστε να περάσουν τον σκόπελο της δοκιμασίας με πίστη, υπομονή και προσευχή.

ΚΛΙΝΟΝ, Κύριε, τό ούς σου καί επάκουσόν μου, ότι πτωχός καί πένης ειμί εγώ. φύλαξον τήν ψυχήν μου, ότι όσιός ειμι· σώσον τόν δούλόν σου, ο Θεός μου, τόν ελπίζοντα επί σέ

Εις τό όνομα τού Πατρός καί τού Υιού καί τού Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Δόξα σοί ο Θεός ημών, δόξα σοί.

Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, τό Πνεύμα τής αληθείας, ο πανταχού παρών καί τά πάντα πληρών, ο θησαυρός τών αγαθών καί ζωής χορηγός, ελθέ καί σκήνωσον εν ημίν, καί καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, καί σώσον, Αγαθέ, τάς ψυχάς ημών.

Δόξα Πατρί, καί Υιώ καί αγίω Πνεύματι. Καί νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τάς ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψαι καί ίασαι τάς ασθενείας ημών, ένεκεν τού ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δόξα Πατρί, καί Υιώ καί αγίω Πνεύματι. Καί νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών ο εν τοίς ουρανοίς, αγιασθήτω τό όνομά σου, έλθετω η βασιλεία σου, γενηθήτω τό θέλημά σου, ως εν ουρανώ καί επί τής γής. Τόν άρτον ημών τόν επιούσιον δός ημίν σήμερον, καί άφες ημίν τά οφειλήματα ημών ως καί ημείς αφίεμεν τοίς οφειλέταις ημών, καί μή εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από τού πονηρού.

(Ψαλμός 85)
Προσευχή τώ Δαυΐδ.

ΚΛΙΝΟΝ, Κύριε, τό ούς σου καί επάκουσόν μου, ότι πτωχός καί πένης ειμί εγώ. 2 φύλαξον τήν ψυχήν μου, ότι όσιός ειμι· σώσον τόν δούλόν σου, ο Θεός μου, τόν ελπίζοντα επί σέ. 3 ελέησόν με, Κύριε, ότι πρός σέ κεκράξομαι όλην τήν ημέραν. 4 εύφρανον τήν ψυχήν τού δούλου σου, ότι πρός σέ, Κύριε, ήρα τήν ψυχήν μου. 5 ότι σύ, Κύριε, χρηστός καί επιεικής καί πολυέλεος πάσι τοίς επικαλουμένοις σε. 6 ενώτισαι, Κύριε, τήν προσευχήν μου καί πρόσχες τή φωνή τής δεήσεώς μου. 7 εν ημέρα θλίψεώς μου εκέκραξα πρός σέ, ότι επήκουσάς μου. 8 ουκ έστιν όμοιός σοι εν θεοίς, Κύριε, καί ουκ έστι κατά τά έργα σου.

9 πάντα τά έθνη, όσα εποίησας, ήξουσι καί προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου, Κύριε, καί δοξάσουσι τό όνομά σου.
10 ότι μέγας εί σύ καί ποιών θαυμάσια, σύ εί Θεός μόνος. 11 οδήγησόν με, Κύριε, εν τή οδώ σου, καί πορεύσομαι εν τή αληθεία σου· ευφρανθήτω η καρδία μου τού φοβείσθαι τό όνομά σου. 12 εξομολογήσομαί σοι, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου, καί δοξάσω τό όνομά σου εις τόν αιώνα. 13 ότι τό έλεός σου μέγα επ εμέ καί ερρύσω τήν ψυχήν μου εξ άδου κατωτάτου.

14 ο Θεός, παράνομοι επανέστησαν επ εμέ, καί συναγωγή κραταιών εζήτησαν τήν ψυχήν μου καί ου προέθεντό σε ενώπιον αυτών. 15 καί σύ, Κύριε ο Θεός μου, οικτίρμων καί ελεήμων, μακρόθυμος καί πολυέλεος καί αληθινός. 16 επίβλεψον επ εμέ καί ελέησόν με, δός τό κράτος σου τώ παιδί σου καί σώσον τόν υιόν τής παιδίσκης σου. 17 ποίησον μετ εμού σημείον εις αγαθόν, καί ιδέτωσαν οι μισούντές με καί αισχυνθήτωσαν, ότι σύ, Κύριε, εβοήθησάς μοι καί παρεκάλεσάς με.

Στήλη έμψυχος τής εγκρατείας, στύλος άσειστος τής Εκκλησίας Στυλιανέ ανεδείχθης μακάριε· ανατεθείς γάρ Θεώ εκ νεότητος κατοικητήριον ώφθης τού Πνεύματος. Πάτερ όσιε Χριστόν τόν Θεόν ικέτευε δωρίσασθαι ημίν τό μέγα έλεος.

Δί ευχών τών άγιων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.