Προσευχή για όταν πηγαίνουμε για ύπνο

18748

: Μια απλή και μικρή προσευχή όταν πηγαίνουμε για ύπνο.

Είναι η εξής:
Έν τή σκέπη των πτερύγων σου σκεπασθήσομαι και υπνώσω. ότι σύ, Κύριε, κατά μόνας έπ’ έλπίδι κατώκησάς με.

Εις χείρας σου, Κύριε, παρατίθημι την ψυχήν καί τό σώμα μου. Αύτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον καί ζωήν τήν αιώνιον χάρισαί μοι. Αμήν.