Η Προσευχή που πρέπει να λέμε όταν πίνουμε Αγιασμό

2529

που πρέπει να κάνουμε για να πιούμε Αγιασμό.

Λέμε την Προσευχή όταν πίνουμε :

Κύριε, ποίησον αυτό και δι’ εμέ «Αφθαρσίας πηγήν, αγιασμού δώρον, αμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων αλεξιτήριον, δαίμοσιν ολέθριον, ταις εναντίαις δυνάμεσιν απρόσιτον, αγγελικής ισχύος πεπληρωμένον».

Αμήν.