Η προσευχή που πρέπει να λέμε όταν μας εμφανιστεί ή ενοχλεί ο διάβολος

33447

Προσευχή: Δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο το να παρουσιάζεται ο διάβολος σε χριστιανούς, είτε για να τους φοβίσει είτε για να τους δελεάσει.

Ας δούμε λοιπόν έναν ψαλμό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε τέτοιες στιγμές.

Ψαλμός 90
Αίνος ωδής τω Δαυΐδ.

Ο ΚΑΤΟΙΚΩΝ εν βοηθεία του ῾Υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλισθήσεται. 2 ερεί τω Κυρίω· αντιλήπτωρ μου ει και καταφυγή μου, ο Θεός μου, και ελπιώ επ᾿ αυτόν, 3 ότι αυτός ρύσεταί σε εκ παγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους.

4 εν τοις μεταφρένοις αυτού επισκιάσει σοι, και υπό τας πτέρυγας αυτού ελπιείς· όπλω κυκλώσει σε η αλήθεια αυτού. 5 ου φοβηθήση από φόβου νυκτερινού, από βέλους πετομένου ημέρας,

6 από πράγματος εν σκότει διαπορευομένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. 7 πεσείται εκ του κλίτους σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προς σε δε ουκ εγγιεί· 8 πλην τοις οφθαλμοίς σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψει. 9 ότι συ, Κύριε, η ελπίς μου· τον ῞Υψιστον έθου καταφυγήν σου.

10 ου προσελεύσεται προς σε κακά, και μάστιξ ουκ εγγιεί εν τω σκηνώματί σου. 11 ότι τοις αγγέλοις αυτού εντελείται περί σού του διαφυλάξαι σε εν πάσαις ταίς οδοίς σου· 12 επί χειρών αρούσί σε, μήποτε προσκόψης προς λίθον τον πόδα σου·

13 επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβήση και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. 14 ότι επ᾿ εμέ ήλπισε, και ρύσομαι αυτόν· σκεπάσω αυτόν, ότι έγνω το όνομά μου.

15 κεκράξεται προς με, και επακούσομαι αυτού, μετ᾿ αυτού ειμι εν θλίψει· εξελούμαι αυτόν, και δοξάσω αυτόν. 16 μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτώ το σωτήριόν μου.