Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 9 Οκτωβρίου 2021

472

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ/ 36 – 38 – 36 Ιδών δέ τούς όχλους εσπλαγχνίσθη περί αυτών ότι ήσαν εκλελυμένοι καί ερριμμένοι ως πρόβατα μή έχοντα ποιμένα.

37 τότε λέγει τοίς μαθηταίς αυτού Ο μέν θερισμός πολύς, οι δέ εργάται ολίγοι

38 δεήθητε ούν τού κυρίου τού θερισμού όπως εκβάλη εργάτας εις τόν θερισμόν αυτού.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 1 – 8

1 Καί προσκαλεσάμενος τούς δώδεκα μαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων ώστε εκβάλλειν αυτά καί θεραπεύειν πάσαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν.

2 Τών δέ δώδεκα αποστόλων τά ονόματά εισι ταύτα πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος καί Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ο τού Ζεβεδαίου καί Ιωάννης ο αδελφός αυτού,

3 Φίλιππος καί Βαρθολομαίος, Θωμάς καί Ματθαίος ο τελώνης, Ιάκωβος ο τού Αλφαίου καί Λεββαίος ο επικληθείς Θαδδαίος,

4 Σίμων ο Κανανίτης καί Ιούδας ο Ισκαριώτης ο καί παραδούς αυτόν.

5 Τούτους τούς δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοίς λέγων Εις οδόν εθνών μή απέλθητε, καί εις πόλιν Σαμαριτών μή εισέλθητε

6 πορεύεσθε δέ μάλλον πρός τά πρόβατα τά απολωλότα οίκου Ισραήλ.

7 πορευόμενοι δέ κηρύσσετε λέγοντες ότι Ήγγικεν η βασιλεία τών ουρανών.

8 ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ/ 36 – 38

36 Όταν δέ είδε τά πλήθη τού λαού, ησθάνθη συμπάθειαν καί πόνον δι αυτούς, διότι ήσαν αποκαμωμένοι πνευματικώς καί παραμελημένοι, σάν πρόβατα, πού δέν έχουν ποιμένα νά τά προφυλάξη καί νά τά οδηγήση εις τόπους βοσκής.

37 Τότε λέγει εις τούς μαθητάς του τά μέν ώριμα διά θερισμόν στάχυα είναι πολλά, οι δέ εργάται, πού θά τά θερίσουν, είναι ολίγοι.Πολλοί είναι οι ευδιάθετοι νά δεχθούν τό ευαγγέλιον καί νά σωθούν, ολίγοι όμως είναι οι πνευματικοί εργάται, πού θά υπηρετήσουν εις τό πνευματικόν αυτό έργον.

38 Παρακαλέσατε λοιπόν τόν Θεόν, πού είναι ο κύριος καί ιδιοκτήτης τής ωρίμου πρός θερισμόν σποράς, νά βγάλη καί αποστείλη εργάτας εις τόν θερισμόν του.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 1 – 8

1 Καί αφού επροσκάλεσε τούς δώδεκα μαθητάς του, έδωκεν εις αυτούς εξουσίαν καί δύναμιν επί τών ακαθάρτων πνευμάτων, ώστε νά τά βγάζουν από τούς ανθρώπους καί νά θεραπεύουν κάθε είδος ασθενείας καί κακοδιαθεσίας.

2 Τών δέ δώδεκα αποστόλων τά ονόματα είναι αυτά πρώτος καταριθμείται ο Σίμων, ο οποίος υπό τού Χριστού καί τών ακολούθων του ωνομάζετο Πέτρος, καί Ανδρέας ο αδελφός του, Ιάκωβος ο υιός Ζεβεδαίου καί Ιωάννης ο αδελφός του,

3 Φίλιππος καί Βαρθολομαίος, Θωμάς καί Ματθαίος, πού διετέλεσε τελώνης, Ιάκωβος ο υιός τού Αλφαίου καί Λεββαίος, ο οποίος επωνομάσθη Θαδδαίος,

4 Σίμων ο Κανανίτης, ήτοι ο ζηλωτής, καί Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος καί τόν παρέδωκεν εις τούς εχθρούς του διά νά τόν θανατώσουν.

5 Τούς δώδεκα αυτούς απέστειλεν ο Ιησούς καί τούς έδωκε παραγγελίας λέγων Εις δρόμον, πού θά σάς οδηγήση εις χώραν κατοικουμένην από ειδωλολάτρας, νά μή μεταβήτε, καί εις πόλιν, πού ανήκει εις Σαμαρείτας, νά μή έμβητε.

6 Πηγαίνετε δέ καλύτερα εις τά χαμένα πρόβατα, πού κατάγονται από τό γένος τού Ισραήλ.

7 Εκεί δέ, πού πηγαίνετε, κηρύττετε λέγοντες, ότι επλησίασεν η επί τής γής έλευσις καί εγκαθίδρυσις τής βασιλείας τών ουρανών. Μετ ολίγον ιδρύεται η Εκκλησία, εις τήν οποίαν διά τού κηρύγματος τού ευαγγελίου καί τής χάριτος τών μυστηρίων θά μεταδίδεται εις τούς πιστούς η θεία ζωή τής επουρανίου βασιλείας.

8 Πρός επιβεβαίωσιν δέ τού κηρύγματός σας, σάς δίδω εξουσίαν καί δύναμιν νά θεραπεύετε ασθενείς, νά καθαρίζετε λεπρούς, νά ανασταίνετε νεκρούς, νά εκβάλλετε δαιμόνια.Δωρεάν ελάβατε τήν χάριν αυτήν τής θαυματουργίας, δωρεάν καί χωρίς νά λαμβάνετε χρήματα δώσατέ την καί σείς.