Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 8 Οκτωβρίου 2022

77

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ε/ 27 – 32 – 27 Καί μετά ταύτα εξήλθε καί εθεάσατο τελώνην ονόματι Λευίν, καθήμενον επί τό τελώνιον, καί είπεν αυτώ Ακολούθει μοι.

28 καί καταλιπών άπαντα αναστάς ηκολούθησεν αυτώ. 29 καί εποίησε δοχήν μεγάλην Λευίς αυτώ εν τή οικία αυτού, καί ήν όχλος τελωνών πολύς καί άλλων οί ήσαν μετ αυτών κατακείμενοι.

30 καί εγόγγυζον οι γραμματείς αυτών καί οι Φαρισαίοι πρός τούς μαθητάς αυτού λέγοντες Διατί μετά τών τελωνών καί αμαρτωλών εσθίετε καί πίνετε;

31 καί αποκριθείς ο Ιησούς είπε πρός αυτούς Ου χρείαν έχουσιν οι υγιαίνοντες ιατρού, αλλ οι κακώς έχοντες 32 ουκ ελήλυθα καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ε/ 27 – 32

27 Καί ύστερον από αυτά εβγήκεν από τό σπίτι, πού εθεράπευσε τόν παραλυτικόν, καί εις τόν δρόμον παρετήρησε μέ ιδιαίτερον ενδιαφέρον καί προσοχήν κάποιον τελώνην, πού ελέγετο Λευΐς, νά κάθεται εις τήν τράπεζαν τής εισπράξεως τών φόρων καί τού είπεν Ακολούθει με ως μόνιμος καί ισόβιος μαθητής μου.

28 Καί εκείνος, αφού αφήκε τά πάντα, εσηκώθη καί τόν ηκολούθησε.

29 Καί έκαμεν εις τό σπίτι του μεγάλην υποδοχήν ο Λευίς εις τόν Ιησούν. Καί ήτο πλήθος πολύ από τελώνας καί άλλους, οι οποίοι ήσαν μαζί των εξαπλωμένοι εις τήν τράπεζαν τού φαγητού καί συνέτρωγον.

30 Καί εμουρμούριζαν εναντίον του οι γραμματείς των καί οι Φαρισαίοι απευθυνόμενοι πρός τούς μαθητάς του καί λέγοντες Διατί τρώγετε καί πίνετε μέ τούς τελώνας καί αμαρτωλούς καί έρχεσθε ούτω εις στενήν καί φιλικήν σχέσιν μέ αυτούς;

31 Καί ο Ιησούς απεκρίθη καί τούς είπε Δέν έχουν ανάγκην ιατρού οι υγιείς, αλλ όσοι έχουν άσχημα εις τήν υγείαν των. 32 Δέν έχω έλθει εις τόν κόσμον διά νά καλέσω εκείνους, πού θεωρούν τούς εαυτούς των δικαίους, αλλά τούς αμαρτωλούς ήλθα νά καλέσω εις μετάνοιαν.