Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 8 Ιανουαρίου 2022

107

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ/ 1 – 11 – 1 Τότε ο Ιησούς ανήχθη εις τήν έρημον υπό τού Πνεύματος, πειρασθήναι υπό τού διαβόλου.

2 καί νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα καί νύκτας τεσσαράκοντα ύστερον επείνασεν. 3 Καί προσελθών αυτώ ο πειράζων είπεν Ει υιός εί τού Θεού, ειπέ ίνα οι λίθοι ούτοι άρτοι γένωνται.

4 ο δέ αποκριθείς είπε Γέγραπται, Ουκ επ άρτω μόνω ζήσεται ο άνθρωπος, αλλ επί παντί ρήματι εκπορευομένω διά στόματος Θεού. 5 Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις τήν αγίαν πόλιν, καί ίστησιν αυτόν επί τό πτερύγιον τού ιερού,

6 καί λέγει αυτώ Ει υιός εί τού Θεού, βάλε σεαυτόν κάτω γέγραπται γάρ ότι Τοίς αγγέλοις αυτού εντελείται περί σού καί επί χειρών αρούσίν σε, μήποτε προσκόψης πρός λίθον τόν πόδα σου.

7 έφη αυτώ ο Ιησούς Πάλιν γέγραπται, Ουκ εκπειράσεις Κύριον τόν Θεόν σου. 8 Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλόν λίαν, καί δείκνυσιν αυτώ πάσας τάς βασιλείας τού κόσμου καί τήν δόξαν αυτών, 9 καί λέγει αυτώ Ταύτά σοι πάντα δώσω εάν πεσών προσκυνήσης μοι.

10 τότε λέγει αυτώ ο Ιησούς Ύπαγε οπίσω μου, σατανά γέγραπται γάρ, Κύριον τόν Θεόν σου προσκυνήσεις καί αυτώ μόνω λατρεύσεις. 11 Τότε αφίησιν αυτόν ο διάβολος, καί ιδού άγγελοι προσήλθον καί διηκόνουν αυτώ.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ/ 1 – 11

1 Τότε ο Ιησούς ωδηγήθη από εσωτερικήν παρακίνησιν τού Αγίου Πνεύματος εις τήν έρημον, διά να πειρασθή υπό τού διαβόλου καί αγωνισθή νικηφόρως κατ αυτού. 2 Καί αφού ενήστευσεν επί τεσσαράκοντα ημέρας καί νύκτας συνεχώς, χωρίς να φάγη τίποτε κατά τήν περίοδον αυτήν, ύστερον επείνασε.

3 Καί τότε τόν επλησίασεν αυτός, πού έργον έχει να πειράζει καί νά ωθή τόν άνθρωπον εις τήν αμαρτίαν, καί τού είπεν Εάν είσαι υιός τού Θεού, όπως εμαρτύρησεν η φωνή, πού ηκούσθη εις τόν Ιορδάνην, δείξε το μέ θαύμα.Ειπέ οι λίθοι αυτοί να γίνουν άρτοι.

4 Ο δέ Ιησούς απεκρίθη καί είπεν Είναι γραμμένον εις τό Δευτερονόμιον: δέν θά διατηρηθή εις τήν ζωήν ο άνθρωπος διά μόνου τού άρτου, άλλα μέ κάθε προσταγήν, πού θά εξέλθη από τό στόμα τού Θεού.Όταν τό είπη ο Θεός, καί χωρίς τροφήν ακόμη θά ζήση ο άνθρωπος.

5 Τότε ο διάβολος τόν παρέλαβε καί σηκωμένον διά μέσου τού αέρος τόν έφερεν εις τήν αγίαν πόλιν Ιερουσαλήμ καί τόν έστησεν όρθιον εις τήν κορνίζαν τής στέγης τού ναού, πού ήτο τόσον υψηλά, ώστε εζαλίζετο κανείς, εάν απ εκεί έβλεπε πρός τά κάτω,

6 καί λέγει εις αυτόν· Εάν είσαι υιός τού Θεού, ρίψε τόν εαυτόν σου κάτω, διά νά δειχθή φανερά εις όλους η πρός σέ αγάπη καί προστασία τού Πατρός σου.Διότι έχει γραφή εις τούς Ψαλμούς, ότι ο Θεός θά δώση εντολήν διά σέ εις τούς αγγέλους του καί αυτοί θά σέ σηκώσουν εις τάς χείρας, διά νά μή κτυπήσης εις λίθον τόν πόδα σου, καί νά μή σού συμβή η παραμικρά βλάβη.

7 Είπεν ες αυτόν ο Ιησούς Ναί αλλ έχει γραφή πάλιν Δέν θά εκθέσης εις κίνδυνον τόν εαυτόν σου διά νά δοκιμάσης καί βεβαιωθής διά τών πραγμάτων, εάν Κύριος ο Θεός σου θά σέ προστατεύση.

8 Πάλιν παρέλαβεν αυτόν ο διάβολος καί τόν μετέφερεν εις όρος πολύ υψηλόν καί δεικνύει εις αυτόν σάν εις πανόραμα όλα τά βασίλεια τού τότε κόσμου καί τά πλούτη καί τήν μεγαλοπρέπειαν τών πόλεών των καί τό πλήθος τών κατοίκων των καί όλην τήν δόξαν των.

9 Καί είπεν εις αυτόν Ως άρχων καί κυρίαρχος το κόσμου τούτου θά σού δώσω όλα αυτά πού βλέπεις, εάν πέσης κατά γής καί μέ προσκυνήσης αναγνωρίζων με ως κύριον σου. 10 Τότε είπεν εις αυτόν ο Ιησούς Φύγε, σατανά.Διότι έχει γραφή Κύριον τόν Θεόν σου θά προσκυνήσης καί αυτόν μόνον θά λατρεύσης.

11 Τότε αφήκεν αυτόν ανενόχλητον ο διάβολος.Καί ιδού άγγελοι ήλθον πλησίον τού Ιησού καί τόν υπηρέτουν παρέχοντες εις αυτόν τάς διακονίας καί εκδουλεύσεις των.