Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 7 Ιανουαρίου 2023

266

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ α/ 29 – 34 – 29 τη επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν, και λέγει Ίδε ο αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου.

30 ούτός εστι περί ου εγώ είπον Οπίσω μου έρχεται ανήρ ος έμπροσθέν μου γέγονεν, ότι πρώτός μου ην. 31 καγώ ουκ ήδειν αυτόν, αλλ ίνα φανερωθή τω Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ εν τω ύδατι βαπτίζων.

32 και εμαρτύρησεν Ιωάννης λέγων ότι τεθέαμαι το Πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού, και έμεινεν επ αυτόν

33 καγώ ουκ ήδειν αυτόν, αλλ ο πέμψας με βαπτίζειν εν ύδατι, εκείνός μοι είπεν εφ ον αν ίδης το Πνεύμα καταβαίνον και μένον επ αυτόν, ούτός εστιν ο βαπτίζων εν Πνεύματι αγίω. 34 καγώ εώρακα, και μεμαρτύρηκα ότι ούτός εστιν ο υιός του Θεού.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ α/ 29 – 34

29 Κατά την άλλην ημέραν είδεν ο Ιωάννης τον Ιησούν να έρχεται προς αυτόν και είπεν Ιδού εκείνος, που επροφήτευσεν ο Ησαΐας και τον οποίον μας απέστειλεν ο Θεός δια θυσιασθή ως αρνίον και σηκώση με την σφαγήν και θυσίας του ολόκληρον την αμαρτίαν και ενοχήν του κόσμου εξαλείφων αυτήν.

30 Αυτός είναι, δια τον οποίον σας είπα εγώ Ύστερον από εμέ έρχεται άνθρωπος, ο οποίος πολύ προτήτερα από εμέ υπήρξεν ασυγκρίτως λαμπρότερος και ενδοξότερος, διότι ως Θεός υπήρχε προ εμού. 31 και εγώ ο ίδιος δεν τον ήξευρα, ούτε υπωπτευόμην ποτέ, ότι αυτός ήτο ο Μεσσίας. Αλλά δια να γίνη γνωστός και φανερός εις τους Ισραηλίτας, δι αύτο ήλθον εγώ και βαπτίζω εις τα νερά αυτά του Ιορδάνου.

32 και έδωκε μαρτυρίαν ο Ιωάννης και είπεν ότι : Έχω ίδει Πνεύμα να κατεβαίνη σαν περιστέρι από τον ουρανόν και έμεινεν επ αυτού μονίμως και διαρκώς και ουχί όπως εις προφήτας, οι οποίοι προσκαίρους μόνον εμπνεύσεις του Πνεύματος ελάμβανον.

33 Όπως σεις, έτσι και εγώ δεν τον εγνώριζα, ότι είναι ο Μεσσίας αλλ ο Θεός, που με έστειλε να βαπτίζω με απλούν νερόν, εκείνος μου είπεν· εις όποιον ίδης το Άγιον Πνεύμα να κατεβαίνη και να μένη μονίμως επ αυτού, αυτός είναι που βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον, και αυτός χορηγεί τας δωρεάς και χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος εις τους λαμβάνοντας το βάπτισμά του.

34 Πράγματι δε εγώ είδα το Πνεύμα να κατεβαίνη και να μένει επ αυτόν. και έχω δώσει μαρτυρίαν, ότι αυτός είναι ο ενανθρωπήσας υιος του Θεού.