Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 7 Αυγούστου 2021

841

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Θ/ 2 – 9 – 2 Καί μεθ ημέρας έξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τόν Πέτρον καί τόν Ιάκωβον καί τόν Ιωάννην καί αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλόν κατ ιδίαν μόνους καί μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών …

3 καί τά ιμάτια αυτού εγένετο στίλβοντα, λευκά λίαν ως χιών, οία γναφεύς επί τής γής ου δύναται ούτω λευκάναι.

4 καί ώφθη αυτοίς Ηλίας σύν Μωϋσεί, καί ήσαν συλλαλούντες τώ Ιησού. καί αποκριθείς ο Πέτρος λέγει τώ Ιησού

5 Ραββί, καλόν εστιν ημάς ώδε είναι καί ποιήσωμεν σκηνάς τρείς, σοί μίαν καί Μωϋσεί μίαν καί Ηλία μίαν.

6 ου γάρ ήδει τί λαλήση ήσαν γάρ έκφοβοι.

7 καί εγένετο νεφέλη επισκιάζουσα αυτοίς, καί ήλθε φωνή εκ τής νεφέλης λέγουσα Ούτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός αυτού ακούετε.

8 καί εξάπινα περιβλεψάμενοι ουκέτι ουδένα είδον, αλλά τόν Ιησούν μόνον μεθ εαυτών.

9 καταβαινόντων δέ αυτών από τού όρους διεστείλατο αυτοίς ίνα μηδενί διηγήσωνται ά είδον, ει μή όταν ο υιός τού ανθρώπου εκ νεκρών αναστή.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Θ/ 2 – 9

2 Καί ύστερα από έξ ημέρας παίρνει μαζί του ο Ιησούς τόν Πέτρον καί τόν Ιάκωβον καί τόν Ιωάννην καί τούς ανεβάζει εις όρος υψηλόν ιδιαιτέρως αυτούς μόνους καί μετεμορφώθη έμπροσθέν τους.

3 Καί τά ενδύματά του έγιναν αστραπτερά, λευκά πολύ σάν τό χιόνι, τέτοια, πού τεχνίτης έμπειρος εις τίς βαφές τών υφασμάτων εδώ εις τήν γήν δέν ημπορεί νά τά λευκάνη έτσι.

4 Καί ενεφανίσθησαν εις αυτούς οι δύο μεγάλοι αντιπρόσωποι τού Νόμου καί τών Προφητών, ο Ηλίας μαζί μέ τόν Μωϋσήν. Καί συνωμίλουν επ αρκετόν μέ τόν Ιησούν. Καί αφού έλαβε τόν λόγον ο Πέτρος, είπεν εις τόν Ιησούν

5 Διδάσκαλε, καλόν είναι νά μένωμεν εδώ. Καί άς κάμωμεν λοιπόν τρείς σκηνάς, μίαν διά σέ καί διά τόν Μωϋσήν μίαν καί διά τόν Ηλίαν άλλην μίαν.

6 Καί είπεν αυτά ο Πέτρος, χωρίς νά σκεφθή, ότι ούτε ήτο δυνατόν οι δύο ουράνιοι επισκέπται νά παραμείνουν μονίμως εις τήν γήν, πού δέν έγινεν ακόμη καινούργια, ούτε εχρειάζοντο σκηναί δι αυτούς, πού κατοικίαν είχαν τόν ουρανόν. Αλλ ο Πέτρος είπεν αυτά, διότι δέν ήξευρε τί νά είπη, επειδή έπαθε σύγχυσιν λόγω τού ότι αυτός καί οι δύο συμμαθηταί του είχαν καταληφθή από φόβον, πού παρέλυε τήν σκέψιν τους.

7 Καί ήλθε σύννεφον, πού τούς εσκέπασε. Καί εβγήκεν από τό σύννεφον φωνή η οποία έλεγε Αυτός είναι ο υιός μου ο αγαπητός, εις αυτόν νά υπακούετε.

8 Καί έξαφνα όταν οι μαθηταί εκύτταξαν γύρω τους, δέν είδαν πλέον κανένα, αλλά τόν Ιησούν μαζί τους μόνον, χωρίς τούς άλλους δύο προφήτας.

9 Όταν δέ αυτοί κατέβαινον από τό όρος, τούς παρήγγειλεν ο Ιησούς νά μή διηγηθούν εις κανένα αυτά πού είδαν, παρά μόνον τότε νά τά είπουν, όταν ο υιός τού ανθρώπου, ο Μεσσίας, αναστηθη εκ νεκρών, οπότε δέν θά υπάρχη κίνδυνος ακαίρων ενθουσιασμών τού πλήθους, αλλά καί περισσότερον κατανοητόν καί πιστευτόν τό γεγονός αυτό θά καταστή.