Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 5 Νοεμβρίου 2022

74

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ/ 1 – 6 – 1 Συγκαλεσάμενος δέ τούς δώδεκα μαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς δύναμιν καί εξουσίαν επί πάντα τά δαιμόνια καί νόσους θεραπεύειν …

2 καί απέστειλεν αυτούς κηρύσσειν τήν βασιλείαν τού Θεού καί ιάσθαι τούς ασθενούντας, 3 καί είπε πρός αυτούς Μηδέν αίρετε εις τήν οδόν, μήτε ράβδους μήτε πήραν μήτε άρτον μήτε αργύριον μήτε ανά δύο χιτώνας έχειν. 4 καί εις ήν άν οικίαν εισέλθητε, εκεί μένετε καί εκείθεν εξέρχεσθε.

5 καί όσοι εάν μή δέξωνται υμάς, εξερχόμενοι από τής πόλεως εκείνης τόν κονιορτόν από τών ποδών υμών αποτινάξατε εις μαρτύριον επ αυτούς. 6 εξερχόμενοι δέ διήρχοντο κατά τάς κώμας ευαγγελιζόμενοι καί θεραπεύοντες πανταχού.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ/ 1 – 6

1 Αφού δέ εκάλεσεν όλους μαζί τούς δώδεκα μαθητάς του, έδωκεν εις αυτούς δύναμιν θαυματουργικήν καί εξουσίαν επί όλων τών δαιμονίων, καθώς καί τό χάρισμα νά θεραπεύουν ασθενείας.

2 Καί τούς έστειλε νά κηρύττουν τό περί τής βασιλείας τού Θεού κήρυγμα καί νά ιατρεύουν τούς αρρώστους, επιβεβαιούντες διά τών θαυματουργικών θεραπειών τήν αλήθειαν καί αξιοπιστίαν τού κηρύγματός των.

3 Καί είπε πρός αυτούς Μή παίρνετε τίποτε μαζί σας εις τόν δρόμον, πού θά πηγαίνετε ούτε ραβδιά, ούτε σάκκον ταξιδιωτικόν, ούτε ψωμί, ούτε χρήματα, ούτε νά έχετε από δύο εσωτερικά ρούχα, διά νά φορήτε συγχρόνως αυτά, όπως συνηθίζεται από τούς ταξιδιώτας.

4 Καί εις οποιανδηποτε οικίαν εισέλθετε πρός φιλοξενίαν, εκεί νά μένετε καθ όλον τό διάστημα τής διαμονής σας εις τήν πόλιν εκείνην, καί από τόν οίκον αυτόν νά βγαίνετε, όταν θά φεύγετε οριστικώς από τήν πόλιν ή τό χωρίον αυτό.

5 Καί όσοι τυχόν δέν σάς δεχθούν, όταν φεύγετε από τήν πόλιν εκείνην, εις δήλωσιν τού ότι δέν επήρατε τίποτε μαζί σας από αυτήν, ούτε έχετε καμμίαν σχέσιν μετ αυτής, τινάξατε καλά από τά πόδια σας καί αυτήν ακόμη τήν σκόνην, πού τυχόν σάς εκόλλησεν από τό χώμα της, διά νά είναι ως διαμαρτυρία καί ως έλεγχος κατ αυτών εν τή ημέρα τής κρίσεως.

6 Αφού δέ εξεκίνησαν οι Απόστολοι, επερνούσαν ένα ένα τά διάφορα χωρία, πού συνήντων εις τήν περιοδείαν των, καί εκήρυττον τό ευαγγέλιον επιβεβαιούντες καί επισφραγίζοντες τό κήρυγμά των μέ θεραπείας θαυματουργικάς, τάς οποίας έκαναν εις όλα τά μέρη, από τά οποία διέβαινον.