Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 5 Φεβρουαρίου 2022

206

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ/ 34 – 37 – 34 αμήν λέγω υμίν, ου μή παρέλθη η γενεά αύτη έως άν πάντα ταύτα γένηται.

35 ο ουρανός καί η γή παρελεύσονται, οι δέ λόγοι μου ου μή παρέλθωσι. 36 Περί δέ τής ημέρας εκείνης καί ώρας ουδείς οίδεν, ουδέ οι άγγελοι τών ουρανών, ει μή ο πατήρ μου μόνος. 37 ώσπερ δέ αι ημέραι τού Νώε, ούτως έσται καί η παρουσία τού υιού τού ανθρώπου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ/ 42 – 44

42 γρηγορείτε ούν, ότι ουκ οίδατε ποία ώρα ο Κύριος υμών έρχεται. 43 Εκείνο δέ γινώσκετε ότι ει ήδει ο οικοδεσπότης ποία φυλακή ο κλέπτης έρχεται, εγρηγόρησεν άν καί ουκ άν είασε διορυγήναι τήν οικίαν αυτού. 44 διά τούτο καί υμείς γίνεσθε έτοιμοι, ότι ή ώρα ου δοκείτε ο υιός τού ανθρώπου έρχεται.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ/ 34 – 37

34 Αληθώς σάς λέγω, δέν θά περάση ή γενεά αυτή προτού γίνουν όλα αυτά καί προτού πραγματοποιηθή καί η καταστροφή τής Ιερουσαλήμ καί όσα περί πολέμων καί ψευδομεσσιών καί ψευδοπροφητών σάς προείπον. 35 Ο ουρανός καί η γή, πού σάς φαίνονται τόσον μόνιμα καί στερεά, θά περάσουν καί θά εκλείψουν, οι λόγοι μου όμως δέν θά περάσουν, αλλά θά επαληθεύσουν επακριβώς.

36 Διά τήν ημέραν ομως εκείνην καί τήν ώραν, πού θά λάβη χώραν η δευτέρα παρουσία καί η κρίσις, κανείς δέν γνωρίζει πότε ακριβώς θά είναι αύται, ούτε ακόμη οι ουράνιοι άγγελοι, παρά μόνος ο Πατήρ μου. 37 Ναί κανείς δέν τήν ξεύρει.Διότι, καθώς υπήρξαν αι ημέραι τού Νώε, έτσι θά είναι καί η παρουσία τού υιού τού ανθρώπου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ/ 42 – 44

42 Γρηγορείτε λοιπόν, διότι δέν ξεύρετε ποίαν ώραν έρχεται ο κύριος σας καί συνεπώς πρέπει νά είσθε πάντοτε έτοιμοι. 43 Εκ πείρας δέ γνωρίζετε καί εκείνο, ότι δηλαδή, εάν εγνώριζεν ο οικοδεσπότης εις ποίον τρίωρον τής νυκτός έρχεται ο κλέπτης, θά αγρυπνούσε καί δέν θά άφινε νά τού τρυπήσουν τό σπίτι του.

44 Διά τούτο καί σείς, αφού δέν ξεύρετε πότε θά έλθη ο Κύριος, πρέπει νά ετοιμάζεσθε διαρκώς, διότι ο υιός τού ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος Κύριος, έρχεται δι ένα έκαστον από σάς διά τού θανάτου καί δι όλους μαζί κατά τήν δευτέραν παρουσίαν εις ώραν, πού δέν περιμένετε.