Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 4 Σεπτεμβρίου 2021

802

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΘ/ 3 – 12 – 3 Καί προσήλθον αυτώ οι Φαρισαίοι πειράζοντες αυτόν καί λέγοντες αυτώ Ει έξεστιν ανθρώπω απολύσαι τήν γυναίκα αυτού κατά πάσαν αιτίαν;

4 ο δέ αποκριθείς είπεν αυτοίς Ουκ ανέγνωτε ότι ο ποιήσας απ αρχής άρσεν καί θήλυ εποίησεν αυτούς καί είπεν,

5 ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τόν πατέρα αυτού καί τήν μητέρα καί κολληθήσεται τή γυναικί αυτού, καί έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν;

6 ώστε ουκέτι εισί δύο, αλλά σάρξ μία. ό ούν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μή χωριζέτω.

7 λέγουσιν αυτώ Τί ούν Μωσής ενετείλατο δούναι βιβλίον αποστασίου καί απολύσαι αυτήν;

8 λέγει αυτοίς ότι Μωσής πρός τήν σκληροκαρδίαν υμών επέτρεψεν υμίν απολύσαι τάς γυναίκας υμών απ αρχής δέ ου γέγονεν ούτω.

9 λέγω δέ υμίν ότι ός άν απολύση τήν γυναίκα αυτού μή επί πορνεία καί γαμήση άλλην, μοιχάται καί ο απολελυμένην γαμήσας μοιχάται.

10 λέγουσιν αυτώ οι μαθηταί αυτού Ει ούτως εστίν η αιτία τού ανθρώπου μετά τής γυναικός, ου συμφέρει γαμήσαι.

11 ο δέ είπεν αυτοίς Ου πάντες χωρούσι τόν λόγον τούτον, αλλ οίς δέδοται

12 εισί γάρ ευνούχοι οίτινες εκ κοιλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω καί εισίν ευνούχοι οίτινες ευνουχίσθησαν υπό τών ανθρώπων, καί εισίν ευνούχοι οίτινες ευνούχισαν εαυτούς διά τήν βασιλείαν τών ουρανών. ο δυνάμενος χωρείν χωρείτω.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΘ/ 3 – 12

3 Καί τόν επλησίασαν οι Φαρισαίοι καί μέ τόν δόλιον σκοπόν νά εύρουν αφορμήν διά νά τόν κατηγορήσουν, εζήτησαν τήν γνώμην του λέγοντες εις αυτόν άραγε επιτρέπεται εις τόν άνθρωπον νά χωρίση τήν γυναίκα του διά κάθε αφορμήν καί αιτίαν;

4 Ο δέ Ιησούς απεκρίθη καί τούς είπε Δέν ανεγνώσατε εις τό βιβλίον τής Γενέσεως ότι ο Θεός, πού εδημιούργησε τά πάντα, έκαμεν εξ αρχής τό πρώτον ανδρόγυνον από ένα άνδρα καί από μίαν γυναίκα; Εάν ο Δημιουργός ενομοθέτει τότε καί τό διαζύγιον, δέν θά εδημιούργει μίαν μόνον αλλά περισσοτέρας γυναίκας διά τόν ένα άνδρα.

5 Καί είπε τότε Αδάμ εμπνεόμενος από τόν Θεόν Διότι μία γυνή επλάσθη από τήν πλευράν εμού τού ενός, δι αυτό θά εγκαταλείψη άνθρωπος τόν πατέρα του καί τήν μητέρα του καί θά προσκολληθή εις τήν γυναίκα του καί θά γίνουν οι δύο μία σάρξ, έν σώμα.

6 Ώστε σύμφωνα μέ τούς λόγους αυτούς, όσοι έρχονται εις γάμον δέν είναι πλέον δύο, όπως ήσαν προτήτερα, αλλ είναι ένα σώμα.Εκείνο λοιπόν, πού ο Θεός ήνωσεν εις έν σώμα, ο άνθρωπος άς μή τό χωρίζη.

7 Λέγουσιν εις αυτόν Διατί λοιπόν ο Μωϋσής παρήγγειλε διά τό διαζύγιον, ότι πρέπει νά δώση ο άνδρας έγγραφον διαζυγίου εις τήν γυναίκα καί τότε νά τήν χωρίση;

8 Λέγει εις αυτούς Ο Μωϋσής απέβλεπεν εις τήν σκληρότητα τών καρδιών σας καί σάς επέτρεψε νά χωρίσετε τάς γυναίκας σας προλαμβάνων μέ τό διαζύγιον χειρότερα κακά.Διότι μερικοί από σάς καί φόνον ακόμη ή τό δυνατόν νά κάμουν, διά νά απαλλαγούν από τήν ανεπιθύμητον γυναίκα των.Από τήν αρχήν τής δημιουργίας όμως δέν έχει γίνει έτσι.

9 Σάς λέγω δέ, ότι όποιος τυχόν χωρίση τήν γυναίκα του διά πάσαν άλλην αιτίαν, καί όχι λόγω πορνείας, καί λάβη εις γάμον άλλην, διαπράττει μοιχείαν, ήτοι αμαρτάνει κατά τού θεσμού τού γάμου καί προδίδει τήν συζυγικήν πίστιν.Καί εκείνος, πού θά λάβη εις γάμον χωρισμένην, διαπράττει μοιχείαν, διότι συνδέεται μέ γυναίκα, πού ανήκει εις άλλον.

10 Λέγουσιν εις αυτόν οι μαθηταί του Εάν ο λόγος τού διαζυγίου τού ανδρός μετά τής γυναικός έχη ούτω, καί μία μόνον είναι η αιτία, διά τήν οποίαν επιτρέπεται τό διαζύγιον, τότε δέν συμφέρει νά έρχεται κανείς εις γάμον.

11 Ο δέ Κύριος είπεν εις αυτούς Δέν χωρεί εις τό μυαλό καί εις τήν καρδία όλων ο λόγος αυτός τής αγαμίας, αλλ εκείνοι μόνον τόν νοιώθουν καί τόν εγκολπώνονται, εις τούς οποίους έχει δοθή από τόν Θεόν ως χάρισμα νά μείνουν άγαμοι.

12 Λέγω δέ, ότι μόνον εκείνοι εγκολπώνονται τόν λόγον αυτόν εις όσους εδόθη ως χάρισμα, διότι υπάρχουν ευνούχοι, πού από τήν κοιλίαν τής μητέρας των εγεννήθηκαν έτσι καί συνεπώς είναι φύσει ανίκανοι νά έλθουν εις γάμον καί υπάρχουν ευνούχοι, πού ευνουχίσθησαν από τούς ανθρώπους· καί έγιναν από τούς ανθρώπους ανίκανοι διά γάμον καί είναι άλλοι ευνούχοι, πού διά τού σωφρονισμένου λογισμού επεβλήθησαν εις τόν εαυτόν τους καί ευνούχισαν τόν εαυτόν τους δι αυτοπροαιρέτου αποχής από τόν γάμον καί αυστηράς εγκρατείας. Αυτοί παραμένουν άγαμοι καί παρθένοι διά νά εργασθούν χωρίς κανένα περισπασμόν διά τήν βασιλείαν τών ουρανών καί διά νά τήν κερδήσουν ευκολώτερον.Όποιος μπορεί νά νοιώση καί νά βάλη εις εφαρμογήν τόν λόγον αυτόν, άς τόν νοιώση καί άς τόν εφαρμόση.