Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 4 Νοεμβρίου 2023

568

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ´ 1 – 6 – 1 Συγκαλεσάμενος δε τους δώδεκα μαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς δύναμιν και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν·

2 και απέστειλεν αυτούς κηρύσσειν την βασιλείαν του Θεού και ιάσθαι τους ασθενούντας, 3 και είπε προς αυτούς· Μηδέν αίρετε εις την οδόν, μήτε ῥάβδους μήτε πήραν μήτε άρτον μήτε αργύριον μήτε ανά δύο χιτώνας έχειν. 4 και εις ην αν οικίαν εισέλθητε, εκεί μένετε και εκείθεν εξέρχεσθε.

5 και όσοι εάν μη δέξωνται υμάς, εξερχόμενοι από της πόλεως εκείνης τον κονιορτόν από των ποδών υμών αποτινάξατε εις μαρτύριον επ’ αυτούς. 6 εξερχόμενοι δε διήρχοντο κατά τας κώμας ευαγγελιζόμενοι και θεραπεύοντες πανταχού.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ´ 1 – 6

1 Αφού δε εκάλεσεν όλους μαζί τους δώδεκα μαθητάς του, έδωκεν εις αυτούς δύναμιν θαυματουργικήν και εξουσίαν επί όλων των δαιμονίων, καθώς και το χάρισμα να θεραπεύουν ασθενείας.

2 Και τους έστειλε να κηρύττουν το περί της βασιλείας του Θεού κήρυγμα και να ιατρεύουν τους αρρώστους, επιβεβαιούντες διά των θαυματουργικών θεραπειών την αλήθειαν και αξιοπιστίαν του κηρύγματός των.

3 Και είπε προς αυτούς· Μη παίρνετε τίποτε μαζί σας εις τον δρόμον, που θα πηγαίνετε ούτε ραβδιά, ούτε σάκκον ταξιδιωτικόν, ούτε ψωμί, ούτε χρήματα, ούτε να έχετε από δύο εσωτερικά ρούχα, διά να φορήτε συγχρόνως αυτά, όπως συνηθίζεται από τους ταξιδιώτας.

4 Και εις οποιανδηποτε οικίαν εισέλθετε προς φιλοξενίαν, εκεί να μένετε καθ’ όλον το διάστημα της διαμονής σας εις την πόλιν εκείνην, και από τον οίκον αυτόν να βγαίνετε, όταν θα φεύγετε οριστικώς από την πόλιν η το χωρίον αυτό.

5 Και όσοι τυχόν δεν σας δεχθούν, όταν φεύγετε από την πόλιν εκείνην, εις δήλωσιν του ότι δεν επήρατε τίποτε μαζί σας από αυτήν, ούτε έχετε καμμίαν σχέσιν μετ’ αυτής, τινάξατε καλά από τα πόδια σας και αυτήν ακόμη την σκόνην, που τυχόν σας εκόλλησεν από το χώμα της, διά να είναι ως διαμαρτυρία και ως έλεγχος κατ’ αυτών εν τη ημέρα της κρίσεως.

6 Αφού δε εξεκίνησαν οι Απόστολοι, επερνούσαν ένα ένα τα διάφορα χωρία, που συνήντων εις την περιοδείαν των, και εκήρυττον το ευαγγέλιον επιβεβαιούντες και επισφραγίζοντες το κήρυγμά των με θεραπείας θαυματουργικάς, τας οποίας έκαναν εις όλα τα μέρη, από τα οποία διέβαινον.