Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 30 Οκτωβρίου 2021

968

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η/ 16 – 21 – 16 Ουδείς δέ λύχνον άψας καλύπτει αυτόν σκεύει ή υποκάτω κλίνης τίθησιν, αλλ επί λυχνίας επιτίθησιν, ίνα οι εισπορευόμενοι βλέπωσι τό φώς.

17 ου γάρ εστι κρυπτόν ό ου φανερόν γενήσεται, ουδέ απόκρυφον ό ου γνωσθήσεται καί εις φανερόν έλθη.

18 βλέπετε ούν πώς ακούετε ός γάρ εάν έχη, δοθήσεται αυτώ, καί ός εάν μή έχη, καί ό δοκεί έχειν αρθήσεται απ αυτού.

19 Παρεγένοντο δέ πρός αυτόν η μήτηρ καί οι αδελφοί αυτού, καί ουκ ηδύναντο συντυχείν αυτώ διά τόν όχλον.

20 καί απηγγέλη αυτώ λεγόντων Η μήτηρ σου καί οι αδελφοί σου εστήκασιν έξω ιδείν σε θέλοντες.

21 ο δέ αποκριθείς είπεν πρός αυτούς Μήτηρ μου καί αδελφοί μου ούτοί εισιν οι τόν λόγον τού Θεού ακούοντες καί ποιούντες αυτόν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η/ 16 – 21

16 Μέ τήν διδασκαλίαν μου ήναψα εις τάς ψυχάς σας φώς καί εγίνατε πνευματικοί λύχνοι. Κανείς δέ, όταν ανάψη λύχνον, δέν τόν σκεπάζει μέ δοχείον, ούτε τόν τοποθετεί κάτω από τό κρεββάτι. Αλλά τόν βάζει επάνω εις τόν λυχνοστάτην, διά νά βλέπουν τό φώς εκείνοι, πού εμβαίνουν εις τό δωμάτιον.

17 Έτσι καί σείς σάν άλλος λύχνος καλά τοποθετημένος πρέπει νά φωτίζετε τούς ανθρώπους καί αυτά, πού ακούετε τώρα, νά μή τά κρύπτετε, αλλά νά μεταδίδετε ταύτα καί εις τούς άλλους. Διότι δέν υπάρχει κρυφόν, τό οποίον δέν θά γίνη φανερόν ούτε μυστικόν, τό οποίον δέν θά γίνη γνωστόν καί δέν θά φανερωθή. Καί η διδασκαλία μου λοιπόν, ακόμη καί εάν σείς τήν κρατήσετε μυστικήν, θά φανερωθή από άλλους καί θά φωτίση τόν κόσμον.

18 Αφού λοιπόν η διδασκαλία μου θά γίνη φανερά, προσέχετε ! Σείς, πού θά τήν διαδώσετε, πώς τήν ακούετε. Νά τήν ακούετε μέ καθαράν καρδίαν καί νά τήν κατανοήτε καί νά τήν εγκολπώνεσθε, ώστε νά γίνετε τέλειοι διδάσκαλοι τής αληθείας. Διότι εις εκείνον, πού ακούει προθύμως τήν αλήθειαν καί κατέχει αυτήν, θά τού δοθή μεγαλυτέρα καί πλουσιωτέρα γνώσις καί φωτισμός τής αληθείας. Καί από εκείνον, πού δέν κατέχει τήν αλήθειαν, θά αφαιρεθή καί εκείνος ο βαθμός τής γνώσεως, πού τού φαίνεται, ότι κατέχει.

19 Ήλθον δέ εν τώ μεταξύ πρός αυτόν η μητέρα του καί οι νομιζόμενοι αδελφοί του καί δέν ημπορούσαν νά τόν πλησιάσουν καί νά τού ομιλήσουν ένεκα τής συρροής τού πλήθους.

20 Καί τού ανηγγέλθη από μερικούς, πού τού είπαν Η μητέρα σου καί οι αδελφοί σου στέκονται έξω καί θέλουν νά σέ ίδουν.

21 Αυτός δέ απεκρίθη καί τούς είπε Μητέρα μου καί αδελφοί μου είναι αυτοί εδώ, όσοι ακούουν τόν λόγον τού Θεού καί τόν τηρούν εις τόν βίον των, χωρίς νά τόν παραβαίνουν καί τόν αθετούν.