Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 30 Απριλίου 2022

588

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Γ/ 22 – 33 – 22 Μετά ταύτα ήλθεν ο Ιησούς καί οι μαθηταί αυτού εις τήν Ιουδαίαν γήν, καί εκεί διέτριβεν μετ αυτών καί εβάπτιζεν.

23 ήν δέ καί Ιωάννης βαπτίζων εν Αινών εγγύς τού Σαλείμ, ότι ύδατα πολλά ήν εκεί, καί παρεγίνοντο καί εβαπτίζοντο 24 ούπω γάρ ήν βεβλημένος εις τήν φυλακήν ο Ιωάννης. 25 Εγένετο ούν ζήτησις εκ τών μαθητών Ιωάννου μετά Ιουδαίου περί καθαρισμού.

26 καί ήλθον πρός τόν Ιωάννην καί είπον αυτώ Ραββί, ός ήν μετά σού πέραν τού Ιορδάνου, ώ σύ μεμαρτύρηκας, ίδε ούτος βαπτίζει καί πάντες έρχονται πρός αυτόν. 27 απεκρίθη Ιωάννης καί είπεν Ου δύναται άνθρωπος λαμβάνειν ουδέν εάν μή ή δεδομένον αυτώ εκ τού ουρανού.

28 αυτοί υμείς μοι μαρτυρείτε ότι είπον ουκ ειμί εγώ ο Χριστός, αλλ ότι Απεσταλμένος ειμί έμπροσθεν εκείνου. 29 ο έχων τήν νύμφην νυμφίος εστίν ο δέ φίλος τού νυμφίου, ο εστηκώς καί ακούων αυτού, χαρά χαίρει διά τήν φωνήν τού νυμφίου. αύτη ούν η χαρά η εμή πεπλήρωται. 30 εκείνον δεί αυξάνειν, εμέ δέ ελαττούσθαι.

31 Ο άνωθεν ερχόμενος επάνω πάντων εστίν. ο ών εκ τής γής εκ τής γής εστιν καί εκ τής γής λαλεί ο εκ τού ουρανού ερχόμενος επάνω πάντων εστί,

32 καί ό εώρακεν καί ήκουσεν, τούτο μαρτυρεί, καί τήν μαρτυρίαν αυτού ουδείς λαμβάνει. 33 ο λαβών αυτού τήν μαρτυρίαν εσφράγισεν ότι ο Θεός αληθής εστιν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Γ/ 22 – 33

22 Ύστερον από αυτά, πού συνέβησαν εις τά Ιεροσόλυμα, ήλθεν ο Ιησούς καί οι μαθηταί του εις τήν χώραν τής Ιουδαίας καί έμεινεν εκεί μαζί μέ αυτούς καί έβαπτιζε δι μέσου τών μαθητών του, οι οποίοι εις τούς προσερχομένους νά βαπτισθούν εδείκνυον τόν φανερωθέντα Μεσσίαν.

23 Εξηκολούθει δέ καί ο Ιωάννης νά βαπτίζη εις τήν πηγήν Αινών πλησίον τής πόλεως Σαλείμ. Καί είχε προτιμήσει ο Ιωάννης τήν Αινών, διότι ήσαν εκεί άφθονα νερά, καί ήρχοντο καί εβαπτίζοντο.

24 Εσυνεχίζετο λοιπόν ακόμη η δράσις καί τό βάπτισμα τού Ιωάννου, διότι ούτος δέν είχεν ακόμη ριφθή εις τήν φυλακήν. 25 Επειδή λοιπόν καί ο Ιωάννης καί οι μαθηταί τού Ιησού εβάπτιζον, έγινε συζήτησις από τούς μαθητάς τού Ιωάννου μέ κάποιον Ιουδαίον διά τόν καθαρισμόν, τόν οποίον τά βαπτίσματα ταύτα έδιδαν.

26 Καί επειδή οι μαθηταί αυτοί δέν ημπόρεσαν νά πείσουν τόν Ιουδαίον διά τήν αξίαν τού βαπτίσματος τού Ιωάννου, ήλθαν εις αυτόν καί τού είπαν Διδάσκαλε, εκείνος πού ήτο μαζί σου πέραν από τόν Ιορδάνην, διά τόν οποίον σύ έδωκες μαρτυρίαν καί τόν ανέδειξες μέ τάς συστάσεις, πού έκαμες δι αυτόν εις τούς ανθρώπους, κύτταξε αυτός τώρα βαπτίζει καί όλοι πηγαίνουν εις αυτόν.

27 Απεκρίθη ο Ιωάννης καί είπε Τίποτε δέν μπορεί νά λάβη ο άνθρωπος, εάν δέν τού έχη δοθή τούτο από τόν εν ουρανοίς Θεόν. Από τόν Θεόν λοιπόν έλαβε καί ο Ιησούς τήν προτίμησιν καί την δόξαν αυτήν, τήν οποίαν οι άνθρωποι τού αποδίδουν, αλλά καί εγώ τό περιωρισμένον μέτρον τής τιμής καί τής δράσεως, διά τό οποίον παραπονείσθε.

28 Σείς οι ίδιοι μέ ηκούσατε καί είσθε μάρτυρές μου, ότι είπα Δέν είμαι εγώ ο Χριστός, αλλ ότι είμαι απεσταλμένος από τόν Θεόν προτήτερα από εκείνον ως πρόδρομός του. Διατί λοιπόν τώρα δυσαρεστείσθε, επειδή βλέπετε τόν Χριστόν νά ευδοκιμή περισσότερον από εμέ;

29 Μή παραξενεύεσθε, εάν όλοι πηγαίνουν εις αυτόν καί τόν ακολουθούν. Εκείνος, τόν οποίον ακολουθεί η νύμφη καί πηγαίνει εις αυτόν ως ιδική του, είναι ο γαμβρός ο φίλος δέ τού γαμβρού, ο παράνυμφος καί κουμπάρος, πού εμεσίτευσεν εις τό συνοικέσιον καί κατά τόν γάμον στέκεται κοντά του καί τόν ακούει, χαίρει υπερβολικά διά τήν φωνήν, μέ τήν οποίαν ο γαμβρός εκδηλώνει τήν αγάπην του πρός τήν νύμφην καί τήν ευχαρίστησίν του διά τόν γάμον του μετ αυτής. Χαίρω λοιπόν καί εγώ ως φίλος τού ουρανίου γαμβρού, εις τόν οποίον πηγαίνουν τώρα όλοι, οι οποίοι μετ ολίγον θά αποτελέσουν τήν νύμφην του, τήν Εκκλησίαν. Καί αυτή η χαρά πού δοκιμάζω, διότι επέτυχεν ο πνευματικός αυτός γάμος εις τόν οποίον εμεσίτευσα, είναι πλήρης καί τελεία.

30 Σύμφωνα μέ τό σχέδιον τού Θεού, από τόν οποίον απεστάλην, εκείνος πρέπει νά αυξάνη εις επιρροήν καί δόξαν, εγώ δέ νά μικραίνω, ώστε όλοι νά μή ακολουθούν πλέον εμέ, αλλ εκείνον.

31 Εκείνος, πού έρχεται απ επάνω καί κατάγεται από τόν ουρανόν, είναι ανώτερος από όλους. Εκείνος, πού εγεννήθη εις τήν γήν από γονείς, πού έζησαν εις τήν γήν, όπως είμαι εγώ, είναι από τήν γήν καί ομιλεί περί τών ουρανίων τόσον μόνον, όσον ημπορεί από τήν γήν νά τά διακρίνη καί νά τά γνωρίση. Εκείνος, πού έρχεται από τούς ουρανούς, όπως είναι ο Ιησούς, είναι ανώτερος από όλους.

32 Καί εκείνο, τό οποίον λόγω τής σχέσεώς του πρός τόν έν ουρανοίς Πατέρα του έχει ίδει μόνος αυτός καί ήκουσε παρ αυτού καί τό ηξεύρει καλά, όπως κανένας άλλος, αυτό μαρτυρεί. Δυστυχώς όμως τήν μαρτυρίαν του πολύ ολίγοι τήν πιστεύουν καί τήν δέχονται.

33 Εκείνος, πού επίστευσεν εις τήν μαρτυρίαν του καί ενεκολπώθη τήν διδασκαλίαν του, αυτός έβαλε τήν σφραγίδα του υποκάτω από τούς λόγους τούτους τού υιού καί απεσταλμένου τού Θεού καί επεβεβαίωσεν επισήμως, ότι ο Θεός είναι αληθής καί δέν ψεύδεται.