Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 3 Σεπτεμβρίου 2022

64

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Κ/ 29 – 34 – 29 Καί εκπορευομένων αυτών από Ιεριχώ ηκολούθησεν αυτώ όχλος πολύς.

30 καί ιδού δύο τυφλοί καθήμενοι παρά τήν οδόν, ακούσαντες ότι Ιησούς παράγει, έκραξαν λέγοντες ελέησον ημάς, Κύριε, υιός Δαυίδ.

31 ο δέ όχλος επετίμησεν αυτοίς ίνα σιωπήσωσιν οι δέ μείζον έκραζον λέγοντες ελέησον ημάς, Κύριε, υιός Δαυίδ.

32 καί στάς ο Ιησούς εφώνησεν αυτούς καί είπε Τί θέλετε ποιήσω υμίν;

33 λέγουσιν αυτώ Κύριε, ίνα ανοιχθώσιν ημών οι οφθαλμοί.

34 σπλαγχνισθείς δέ ο Ιησούς ήψατο τών οφθαλμών αυτών, καί ευθέως ανέβλεψαν αυτών οι οφθαλμοί, καί ηκολούθησαν αυτώ.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Κ/ 29 – 34

29 Καί ενώ αυτοί έβγαιναν από τήν Ιεριχώ, τόν ηκολούθησαν πλήθος λαού πολύ. 30 Καί ιδού δύο τυφλοί, πού εκάθηντο πλησίον τού δρόμου, όταν ήκουσαν, ότι ο Ιησούς περνά, εφώναξαν καί είπαν Ελέησέ μας, Κύριε, ένδοξε απόγονε τού Δαβίδ, πού διά σέ ελάλησαν οι προφήται.

31 Τό πλήθος δέ τού λαού, διά νά μή ενοχληθή μέ τάς φωνάς των ο Ιησούς, τούς επέπληξε διά νά σιωπήσουν.Αυτοί όμως πιό πολύ εφώναζαν καί έλεγαν Ελέησέ μας, Κύριε, απόγονε τού Δαβίδ.

32 Καί αφού εστάθη ο Ιησούς, τούς εκάλεσε καί τούς είπε Τί θέλετε νά σάς κάμω;

33 Λέγουν εις αυτόν Κύριε, θέλομεν νά ανοιχθούν τά μάτια μας.

34 Ο δέ Ιησούς τούς εσπλαγχνίσθη καί τούς ήγγισε τά μάτια καί αμέσως τά μάτια των απέκτησαν καί πάλιν τό φώς των, καί από ευγνωμοσύνην τόν ηκολούθησαν καί οι δύο.