Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 3 Ιουνίου 2023

2009

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ κα/ 14 – 25 – 14 Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς τοις μαθηταίς αυτού εγερθείς εκ νεκρών.

15 Ότε ουν ηρίστησαν, λέγει τω Σίμωνι Πέτρω ο Ιησούς Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλέον τούτων ; λέγει αυτώ ναι, Κύριε, συ οίδας ότι φιλώ σε. λέγει αυτώ Βόσκε τα αρνία μου. 16 λέγει αυτώ πάλιν δεύτερον Σίμων Ιωνά, αγαπάς με ; λέγει αυτώ ναι, Κύριε, συ οίδας ότι φιλώ σε. λέγει αυτώ Ποίμαινε τα πρόβατά μου.

17 λέγει αυτώ το τρίτον Σίμων Ιωνά, φιλείς με ; ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτώ το τρίτον, φιλείς με, και είπεν αυτώ Κύριε, συ πάντα οίδας, συ γινώσκεις ότι φιλώ σε. λέγει αυτώ ο Ιησούς Βόσκε τα πρόβατά μου. 18 αμήν αμήν λέγω σοι, ότε ης νεώτερος, εζώννυες σεαυτόν και περιεπάτεις όπου ήθελες όταν δε γηράσης, εκτενείς τας χείράς σου, και άλλος σε ζώσει, και οίσει όπου ου θέλεις.

19 τούτο δε είπε σημαίνων ποίω θανάτω δοξάσει τον Θεόν. και τούτο ειπών λέγει αυτώ Ακολούθει μοι. 20 επιστραφείς δε ο Πέτρος βλέπει τον μαθητήν ον ηγάπα ο Ιησούς ακολουθούντα, ος και ανέπεσεν εν τω δείπνω επί το στήθος αυτού και είπε Κύριε, τις εστιν ο παραδιδούς σε ; 21 τούτον ιδών ο Πέτρος λέγει τω Ιησού Κύριε, ούτος δε τι ;

22 λέγει αυτώ ο Ιησούς Εάν αυτόν θέλω μένειν έως έρχομαι, τι προς σε ; συ ακολούθει μοι. 23 εξήλθεν ουν ο λόγος ούτος εις τους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος ουκ αποθνήσκει και ουκ είπεν αυτώ ο Ιησούς ότι ουκ αποθνήσκει, αλλ Εάν αυτόν θέλω μένειν έως έρχομαι, τι προς σε ;

24 Ούτός εστιν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψας ταύτα, και οίδαμεν ότι αληθής εστιν η μαρτυρία αυτού.

25 έστι δε και άλλα πολλά όσα εποίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφηται καθ εν, ουδέ αυτόν οίμαι τον κόσμον χωρήσαι τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ κα/ 14 – 25

14 Αυτή ήτο η τρίτη φορά έως τότε, που εφανερώθη ο Ιησούς εις συναθροισμένους τους μαθητάς του, αφ ότου ανεστήθη εκ νεκρών.

15 Όταν λοιπόν επήραν το πρωϊνό τους, είπεν ο Ιησούς εις τον Σίμωνα Πέτρον Σίμων, υιε του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερον από αυτούς, τους άλλους συμμαθητάς σου, όπως μου έλεγες καυχώμενος κατά την νύκτα της συλλήψεώς μου ; ο Πέτρος τώρα διδαγμένος από το πάθημά του εκφράζεται με γλώσσαν ταπεινοφροσύνης και λέγει εις αυτόν ναι, Κύριε, συ γνωρίζεις, ότι σε αγαπώ. Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς Βόσκε τα λογικά αρνία της πνευματικής μου ποίμνης και φρόντιζε να τρέφονται και να οικοδομούνται ταύτα με την διδασκαλίαν της αληθείας και με κάθε μέσον πνευματικής παιδαγωγίας. 16 Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς πάλιν δια δευτέραν φοράν Σίμων, υιε του Ιωνά, με αγαπάς ; Λέγει εις αυτόν ναι, Κύριε, συ γνωρίζεις, ότι σε αγαπώ. Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς Ποίμαινε τα λογικά πρόβατά μου, επιστατών και αγρυπνών δια την ασφάλειαν και σωτηρίαν των.

17 Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς δια τρίτην φοράν Σίμων, υιε του Ιωνά, με αγαπάς ; Επειδή δε εφαίνετο δια της νέας αυτής ερωτήσεως, ότι ο Διδάσκαλος αμφέβαλλεν ακόμη δια την αγάπην του Πέτρου, ελυπήθη ο Πέτρος, διότι είπεν εις αυτόν ο Κύριος δια τρίτην φοράν με αγαπάς ; και επειδή η τριπλή άρνησις τον είχε διδάξει να μη έχη πλέον εμπιστοσύνην εις τον εαυτόν του, είπεν εις αυτόν Κύριε, συ τα γνωρίζεις όλα, συ ηξεύρεις, ότι σε αγαπώ. Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς Βόσκε τα πρόβατά μου. και αφού με την τριπλήν αυτήν βεβαίωσίν του ο Πέτρος επανώρθωσε το αμάρτημα της τριπλής αρνήσεώς του, και αποκατεστάθη εις το αποστολικόν αξίωμα, ο Κύριος πληροφορών αυτόν, ότι δεν θα τον ηρνείτο πλέον, του προσθέτει :

18 Αληθώς, αληθώς σου λέγω, όταν ήσουν νεότερος έζωνες μόνος σου τον εαυτόν σου και εβάδιζες, όπου ήθελες. Όταν δε θα γηράσης, θα εξαπλώσης τας χείρας σου και άλλος θα σε ζώση και θα σε φέρη εκείνος εις μέρος, όπου δεν θέλεις. Δηλαδή θα σε οδηγήση εις το μαρτύριον, το οποίον αν και με την προαίρεσίν σου θα το ασπάζεσαι, λόγω όμως της φυσικής άποστροφής των ανθρώπων προς τον θάνατον, φυσικά και συ θα το αποστέργης.

19 ο Κύριος λοιπόν είπε τούτο σημαίνων με ποίον είδος θανάτου θα δοξάση ο Πέτρος τον Θεόν. και αφού είπε τούτο, λέγει εις αυτόν Ακολούθει με. 20 Ενώ δε εβάδιζαν, έστρεψεν οπίσω ο Πέτρος και είδε τον μαθητήν, που ηγάπα ο Ιησούς, να ακολουθή και αυτός. ο μαθητής αυτός έπεσε και κατά το δείπνον επί του στήθους του Ιησού και είπε Κύριε, ποίος είναι αυτός, που πρόκειται να σε παραδώση ;

21 Αυτόν τον μαθητήν όταν τον είδεν ο Πέτρος, λέγει εις τον Ιησούν Κύριε, αυτός δε τι θα γίνη και τι του επιφυλάσσεται ; 22 Τότε ο Ιησούς είπεν εις τον Πέτρον Υπόθεσε, ότι θέλω αυτός να μείνη εις την ζωήν αυτήν μέχρις ότου έλθω κατά την δευτέραν μου παρουσίαν. τι σε ενδιαφέρει αυτό και τι έχεις να κερδίσης συ, εάν μάθης, τι θα απογίνη αυτός ; συ ακολούθει με και φρόντιζε δια την ιδικήν σου σωτηρίαν.

23 εκ παρεξηγήσεως λοιπόν των λόγων τούτων του Ιησού διεδόθη μεταξύ των αδελφών Χριστιανών η φήμη αυτή, ότι δηλαδή ο μαθητής εκείνος δεν πεθαίνει. και δεν είπεν ο Ιησούς εις τον Πέτρον, ότι ο μαθητής αυτός δεν θα αποθάνη. αλλ είπεν υποθετικώς Εάν αυτός θέλω να μένη μέχρις ότου έλθω, τι νοιάζεσαι συ ;

24 ο μαθητής δε εκείνος είναι αυτός, που εξακολουθεί και τώρα να δίδη μαρτυρίαν δι αυτά, που ιστορούνται εις το Ευαγγέλιον τούτο, και ο οποίος κατέγραψε ταύτα. και γνωρίζομεν, ότι η μαρτυρία του είναι αληθής.

25 Υπάρχουν δε και πολλά άλλα, όσα έκαμεν ο Ιησούς, τα οποία, εάν γράφωνται λεπτομερώς ένα – ένα, νομίζω ότι και αυτός ο κόσμος με όλας τας βιβλιοθήκας του δεν θα χωρέση τα βιβλία που θα γράφονται. Αληθώς.