Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 29 Ιουλίου 2023

5541

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ´ 30 – 37 – 30 ο μη ων μετ’ εμού κατ’ εμού εστι, και ο μη συνάγων μετ’ εμού σκορπίζει.

31 Διά τούτο λέγω υμίν, πάσα αμαρτία και βλασφημία αφεθήσεται τοις ανθρώποις, η δε του Πνεύματος βλασφημία ουκ αφεθήσεται τοις ανθρώποις·

32 και ος εάν είπη λόγον κατά του υιού του ανθρώπου, αφεθήσεται αυτώ· ος δ’ αν είπη κατά του Πνεύματος του αγίου, ουκ αφεθήσεται αυτώ ούτε εν τω νυν αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι.

33 Η ποιήσατε το δένδρον καλόν, και τον καρπόν αυτού καλόν, η ποιήσατε το δένδρον σαπρόν και τον καρπόν αυτού σαπρόν· εκ γαρ του καρπού το δένδρον γινώσκεται. 34 γεννήματα εχιδνών, πως δύνασθε αγαθά λαλείν πονηροί όντες; εκ γαρ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί.

35 ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού εκβάλλει αγαθά, και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά.

36 λέγω δε υμίν ότι παν ρήμα αργόν ο εάν λαλήσωσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγον εν ημέρα κρίσεως· 37 εκ γαρ των λόγων σου δικαιωθήση, και εκ των λόγων σου καταδικασθήση.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ´ 30 – 37

30 Συμβιβασμούς με την παράταξιν του διαβόλου δεν δέχομαι.Εκείνος που δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου.Και εκείνος που δεν μαζεύει μαζί με εμέ τα πνευματικά πρόβατά μου, αυτός σαν άλλος λύκος τα σκορπίζει.

31 Επειδή δε σείς σκορπίζετε μετά του σατανά, δι’ αυτό σας λέγω, πάσα αμαρτία και βλασφημία θα συγχωρηθή εις τους ανθρώπους, εφ’ όσον θα μετανοήσουν.Το να αποδίδει όμως κανείς τας πασιφανείς ενεργείας του Αγίου Πνεύματος εις το πονηρόν πνεύμα και από πώρωσιν εσωτερικήν να συκοφαντή τα έργα του Αγίου Πνεύματος και έτσι να βλασφημή αυτό, αποτελεί αμαρτίαν, που δεν θα συγχωρηθή εις τους ανθρώπους.

32 Και εκείνος που θα είπη λόγον εναντίον του ενανθρωπήσαντος Υιού του Θεού, σκανδαλιζόμενος από το ασθενές φαινόμενον της ανθρωπίνης φύσεώς του, θα συγχωρηθή, διότι ενδέχεται να μετανοήση.Εκείνος όμως που θα είπη βλάσφημον λόγον κατά του Αγίου Πνεύματος, αποδίδων εθελοκακώς και εκ πωρώσεως τας φανεράς ενεργείας του Πνεύματος εις τον Βεελζεβούλ, εσκληρύνθη και δεν είναι δυνατόν να μετανοήση, δι’ αυτό δε δεν θα συγχωρηθή ούτε εις την παρούσαν ούτε εις την μέλλουσαν ζωήν, αλλά θα τιμωρηθή και εδώ και εκεί.

33 Ποίος είμαι εγώ και εάν πράγματι συνεργάζωμαι με τον σατανάν, φαίνεται καθαρά από τα έργα μου και την όλην ζωήν μου.Η παραδεχθήτε και διακηρύξατε το δένδρον, ότι είναι καλόν και ο καρπός αυτού καλός, η διακηρύξατε το δένδρον κακόν και τον καρπόν αυτού κακόν.Διότι από τον καρπόν του διακρίνεται, τι είδους είναι το δένδρον. Και από τα έργα μου λοιπόν, τα οποία δέχεσθε, ότι είναι έργα ευεργετικά και αγαθά, αποδεικνύεται, ότι δεν έχω καμμίαν σχέσιν με την δύναμιν του πονηρού.

34 Απόγονοι φαρμακερών οχιών, πως μπορείτε σείς να λέγετε καλούς και αγαθούς λόγους, αφού είσθε πονηροί και εξ ολοκλήρου διεφθαρμένοι; Τούτο είναι ηθικώς αδύνατον.Διότι το στόμα ομιλεί εκείνα, από τα οποία είναι γεμάτη η ψυχή και υπερεκχειλίζουν εις αυτήν.

35 Ο αγαθός άνθρωπος έχει την ψυχήν του πολύτιμον θησαυροφυλάκιον αγαθών σκέψεων και συναισθημάτων, και βγάζει απ’ εκεί αγαθούς λόγους.Και ο πονηρός άνθρωπος από τον πονηρόν θησαυρόν των φαύλων διανοημάτων και επιθυμιών του βγάζει πονηρά και φαρμακερά και βλάσφημα λόγια.

36 Διά να καταλάβετε δε πόσον αυστηρά θα κριθήτε διά τα βλάσφημα και συκοφαντικά λόγια σας, σας λέγω, ότι διά κάθε λόγον περιττόν και ανωφελή, τον οποίον θα είπουν τυχόν οι άνθρωποι, θα δώσουν λόγον δι’ αυτόν κατά την ημέραν της κρίσεως.

37 Διότι από τους καλούς σου λόγους θα δικαιωθής, και από τους πονηρούς σου λόγους θα καταδικασθής.