Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 28 Ιανουαρίου 2023

294

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ/ 34 – 37 – 34 αμήν λέγω υμίν, ου μη παρέλθη η γενεά αύτη έως αν πάντα ταύτα γένηται.

35 ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωσι. 36 Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς οίδεν, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ει μη ο πατήρ μου μόνος.

37 ώσπερ δε αι ημέραι του Νώε, ούτως έσται και η παρουσία του υιού του ανθρώπου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ/ 42 – 44

42 γρηγορείτε ουν, ότι ουκ οίδατε ποία ώρα ο Κύριος υμών έρχεται. 43 Εκείνο δε γινώσκετε ότι ει ήδει ο οικοδεσπότης ποία φυλακή ο κλέπτης έρχεται, εγρηγόρησεν αν και ουκ αν είασε διορυγήναι την οικίαν αυτού.

44 δια τούτο και υμείς γίνεσθε έτοιμοι, ότι η ώρα ου δοκείτε ο υιός του ανθρώπου έρχεται.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ/ 34 – 37

34 Αληθώς σας λέγω, δεν θα περάση η γενεά αυτή προτού γίνουν όλα αυτά και προτού πραγματοποιηθή και η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και όσα περί πολέμων και ψευδομεσσιών και ψευδοπροφητών σας προείπον.

35 ο ουρανός και η γη, που σας φαίνονται τόσον μόνιμα και στερεά, θα περάσουν και θα εκλείψουν, οι λόγοι μου όμως δεν θα περάσουν, αλλά θα επαληθεύσουν επακριβώς.

36 δια την ημέραν ομως εκείνην και την ώραν, που θα λάβη χώραν η δευτέρα παρουσία και η κρίσις, κανείς δεν γνωρίζει πότε ακριβώς θα είναι αύται, ούτε ακόμη οι ουράνιοι άγγελοι, παρά μόνος ο Πατήρ μου.

37 ναι κανείς δεν την ξεύρει. Διότι, καθώς υπήρξαν αι ημέραι του Νώε, έτσι θα είναι και η παρουσία του υιού του ανθρώπου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ/ 42 – 44

42 Γρηγορείτε λοιπόν, διότι δεν ξεύρετε ποίαν ώραν έρχεται ο κύριος σας και συνεπώς πρέπει να είσθε πάντοτε έτοιμοι.

43 εκ πείρας δε γνωρίζετε και εκείνο, ότι δηλαδή, εάν εγνώριζεν ο οικοδεσπότης εις ποίον τρίωρον της νυκτός έρχεται ο κλέπτης, θα αγρυπνούσε και δεν θα άφινε να του τρυπήσουν το σπίτι του.

44 δια τούτο και σεις, αφού δεν ξεύρετε πότε θα έλθη ο Κύριος, πρέπει να ετοιμάζεσθε διαρκώς, διότι ο υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος Κύριος, έρχεται δι ένα έκαστον από σας δια του θανάτου και δι όλους μαζί κατά την δευτέραν παρουσίαν εις ώραν, που δεν περιμένετε.