Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 28 Αυγούστου 2021

903

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΖ/ 24 – 27 – 24 Ελθόντων δέ αυτών εις Καπερναούμ προσήλθον οι τά δίδραχμα λαμβάνοντες τώ Πέτρω καί είπον Ο διδάσκαλος υμών ου τελεί τά δίδραχμα;

25 λέγει, Ναί. καί ότε εισήλθον εις τήν οικίαν, προέφθασεν αυτόν ο Ιησούς λέγων Τί σοι δοκεί, Σίμων; οι βασιλείς τής γής από τίνων λαμβάνουσι τέλη ή κήνσον; από τών υιών αυτών ή από τών αλλοτρίων;

26 λέγει αυτώ ο Πέτρος Από τών αλλοτρίων, έφη αυτώ ο Ιησούς Άρα γε ελεύθεροί εισιν οι υιοί.

27 ίνα δέ μή σκανδαλίσωμεν αυτούς, πορευθείς εις τήν θάλασσαν βάλε άγκιστρον καί τόν αναβάντα πρώτον ιχθύν άρον, καί ανοίξας τό στόμα αυτού ευρήσεις στατήρα εκείνον λαβών δός αυτοίς αντί εμού καί σού.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΗ/ 1 – 4

1 Εν εκείνη τή ώρα προσήλθον οι μαθηταί τώ Ιησού λέγοντες Τίς άρα μείζων εστίν εν τή βασιλεία τών ουρανών;

2 καί προσκαλεσάμενος ο Ιησούς παιδίον έστησεν αυτό εν μέσω αυτών καί είπεν

3 Αμήν λέγω υμίν, εάν μή στραφήτε καί γένησθε ως τά παιδία, ου μή εισέλθητε εις τήν βασιλείαν τών ουρανών.

4 όστις ούν ταπεινώσει εαυτόν ως τό παιδίον τούτο, ούτός εστιν ο μείζων εν τή βασιλεία τών ουρανών.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΖ/ 24 – 27

24 Όταν δέ ήλθαν εις Καπερναούμ, επήγαν εις τόν Πέτρον εκείνοι, πού εισέπρατταν τόν φόρον τών διδράχμων, τόν οποίον εξ ευλαβείας προσέφεραν υπέρ τού ναού οι Ιουδαίοι, καί είπαν Ο διδάσκαλός σας δέν πληρώνει τά δίδραχμα;

25 Λέγει ο Πέτρος Ναί, θά τά πληρώση.Καί όταν εμβήκεν εις τό σπίτι, τόν επρόλαβεν ο Ιησούς καί είπε Τί σού φαίνεται, Σίμων; Οι βασιλείς τής γής από ποίους παίρνουν φόρους ή κεφαλιάτικο; Από τά παιδιά τους ή από τούς ξένους, πού δέν είναι μέλη τού βασιλικού των οίκου;

26 Λέγει εις αυτόν ο Πέτρος Από τούς ξένους.Είπεν εις αυτόν ο Ιησούς Λοιπόν οι υιοί τού βασιλέως είναι ελεύθεροι από κάθε φορολογίαν.Ούτε εγώ λοιπόν, πού είμαι γνήσιος υιός τού Θεού, ούτε σείς πού υπηρετείτε εμέ είμεθα υποχρεωμένοι νά πληρώνωμεν φόρον διά τόν οίκον τού Πατρός μας.

27 Διά νά μή τούς σκανδαλίσωμεν όμως καί παρεξηγούντες τό παράδειγμά μας παρακινηθούν από αυτό νά περιφρονούν τόν ναόν, πήγαινε εις τήν θάλασσαν καί ρίψε αγκίστρι.Καί τό πρώτο ψάρι, πού θά ανεβάσης, πάρε το, καί αφού ανοίξης τό στόμα του θά εύρης αργυρούν τετράδραχμον.Λάβε εκείνο καί δώσε το εις αυτούς δι εμέ καί διά σέ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΗ/ 1 – 4

1 Κατ εκείνην τήν ώραν, κατά τήν οποίαν ο Ιησούς επέδειξε τήν προτίμησιν αυτήν εις τόν Πέτρον, τόν επλησίασαν οι μαθηταί καί είπαν Ποίος λοιπόν είναι μεγαλύτερος καί περισσότερον διακεκριμένος από τούς άλλους εις τήν βασιλείαν τών ουρανών;

2 Καί αφού επροσκάλεσεν ο Ιησούς ένα παιδί, τό έστησεν εις τό μέσον αυτών, καί είπεν·

3 Εν πάση αληθεία σάς βεβαιώ ότι, εάν δέν αλλάξετε φρόνημα καί δέν γίνετε ταπεινοί καί αφελείς καί απονήρευτοι σάν τά παιδιά, δέν θά εισέλθετε εις τήν βασιλείαν τών ουρανών.

4 Όποιος λοιπόν ταπεινώση τόν εαυτόν του σάν τό παιδάκι αυτό, αυτός είναι ο μεγαλύτερος εις τήν βασιλείαν τών ουρανών.