Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 27 Φεβρουαρίου 2021

1121

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ/ 46 – 47 – 46 Προσέχετε από τών γραμματέων τών θελόντων περιπατείν εν στολαίς καί φιλούντων ασπασμούς εν ταίς αγοραίς καί πρωτοκαθεδρίας εν ταίς συναγωγαίς καί πρωτοκλισίας εν τοίς δείπνοις…

47 οί κατεσθίουσιν τάς οικίας τών χηρών καί προφάσει μακρά προσεύχονται ούτοι λήψονται περισσότερον κρίμα.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΑ/ 1 – 4

1 Αναβλέψας δέ είδε τούς βάλλοντας τά δώρα αυτών εις τό γαζοφυλάκιον πλουσίους. 2 είδε δέ τινα χήραν πενιχράν βάλλουσαν εκεί λεπτά δύο, 3 καί είπεν Αληθώς λέγω υμίν ότι η χήρα η πτωχή αύτη πλείον πάντων έβαλεν 4 άπαντες γάρ ούτοι εκ τού περισσεύοντος αυτοίς έβαλον εις τά δώρα τού Θεού, αύτη δέ εκ τού υστερήματος αυτής άπαντα τόν βίον όν είχεν έβαλε.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η/ 8 – 8

8 καί έτερον έπεσεν εις τήν γήν τήν αγαθήν, καί φυέν εποίησε καρπόν εκατονταπλασίονα. ταύτα λέγων εφώνει Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.

Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ/ 46 – 47

46 προσέχετε από τους γραματείς, οι οποίοι θέλουν να περιπατούν με επισήμους στολάς και αγαπούν τους τιμητικούς χαιρετισμούς εις τας αγοράς και τας πρωτοκαθεδρίας εις τας συναγωγάς και τας πρώτας θέσεις εις τα δείπνα. 47 Αυτοί είναι που κατατρώγουν τας οικίας των χηρών και κατόπιν με υποκριτικήν ευλάβειαν κάνουν εμπρός στους ανθρώπους μακράς προσευχάς. Αυτοί θα λάβουν μεγαλυτέραν καταδίκην, από εκείνην που θα λάβουν οι άλλοι αμαρτωλοί.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΑ/ 1 – 4

1 Ο Κυριος εσήκωσε τα μάτια του και είδε τους πλουσίους, που έρριπταν τα δώρα των στο θησαυροφυλάκιον του ναού. 2 Είδε και κάποιαν πτωχήν χήραν, να ρίπτη εκεί δύο λεπτά. 3 Και είπε· σας διαβαβαιώνω, ότι η πτωχή αυτή χήρα έρριψε περισσότερα από όλους. 4 Διότι όλοι αυτί έρριψαν εις τα δώρα του Θεού από το περίσσευμά τους, αυτή δε από το υστέρημά της· όλον της τον βίο που είχε, τον έρριψε. (Η αξία της ελεημοσύνης δεν κρίνεται από το μικρόν η μεγάλο ποσόν, αλλά από την διάθεσιν του ελεούντος και από τας μικράς η μεγάλας δυνατότητας, που έχει).

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η/ 8 – 8

8 Και άλλο έπεσεν εις την εύφορον και καλήν γην και αφού εφύτρωσε, έκαμε καρπόν εκατονταπλάσιον. Ενώ δε έλεγε αυτά, είπε με φωνήν μεγάλην· Εκείνος που έχει αυτιά πνευματικά, δια να ακούη την αλήθειαν του Θεού, ας ακούη αυτά που εγώ διδάσκω.