Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 26 Μαρτίου 2022

359

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β/ 14 – 17 – 14 καί παράγων είδε Λευίν τόν τού Αλφαίου, καθήμενον επί τό τελώνιον, καί λέγει αυτώ Ακολούθει μοι. καί αναστάς ηκολούθησεν αυτώ.

15 Καί εγένετο εν τώ κατακείσθαι αυτόν εν τή οικία αυτού, καί πολλοί τελώναι καί αμαρτωλοί συνανέκειντο τώ Ιησού καί τοίς μαθηταίς αυτού ήσαν γάρ πολλοί, καί ηκολούθησαν αυτώ.

16 καί οι γραμματείς καί οι Φαρισαίοι ιδόντες αυτόν εσθίοντα μετά τών τελωνών καί αμαρτωλών έλεγον τοίς μαθηταίς αυτού Τί ότι μετά τών τελωνών καί αμαρτωλών εσθίει καί πίνει;

17 καί ακούσας ο Ιησούς λέγει αυτοίς Ου χρείαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλ οι κακώς έχοντες ουκ ήλθον καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β/ 14 – 17

14 Καί καθώς διέβαινεν, είδε τόν Λευίν τόν υιόν τού Αλφαίου νά κάθηται εις τήν τράπεζαν τής εισπράξεως τών φόρων καί τού λέγει Ακολούθει με. Καί εκείνος εσηκώθη καί τόν ηκολούθησε.

15 Καί όταν αυτός ήτο καθισμένος εις τήν τράπεζαν τού φαγητού μέσα εις τήν οικίαν τού Λευΐ, συνέβη νά κάθηνται καί πολλοί τελώναι καί αμαρτωλοί μαζί μέ τόν Ιησούν καί τούς μαθητάς του. Καί ήσαν εκεί τόσοι, διότι κατά τήν ώραν τής προσκλήσεως τού Λευί παρευρίσκοντο πολλοί, οι οποίοι καί ηκολούθησαν τόν Ιησούν εις τό σπίτι τού Ματθαίου καί έλαβαν μέρος εις τήν τράπεζαν.

16 Καί οι γραμματείς καί οι Φαρισαίοι, όταν τόν είδον νά τρώγη μαζί μέ τούς τελώνας καί αμαρτωλούς, έλεγον εις τούς μαθητάς του Πώς συμβαίνει νά τρώγη καί νά πίνη ο διδάσκαλός σας μαζί μέ τούς αμαρτωλούς;

17 Καί όταν ο Ιησούς ήκουσε ταύτα, λέγει εις αυτούς Δέν έχουν ανάγκην ιατρού οι υγιείς, αλλ εκείνοι πού έχουν άσχημα εις τήν υγείαν τους. Δέν ήλθα εις τόν κόσμον διά νά καλέσω εκείνους, πού έχουν τήν ιδέαν ότι είναι δίκαιοι, αλλά τούς αμαρτωλούς ήλθα νά καλέσω εις μετάνοιαν.