Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 26 Ιουνίου 2021

882

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε/ 42 – 48 – 42 τώ αιτούντί σε δίδου, καί τόν θέλοντα από σού δανείσασθαι μή αποστραφής.

43 Ηκούσατε ότι ερρέθη, Αγαπήσεις τόν πλησίον σου καί μισήσεις τόν εχθρόν σου.

44 εγώ δέ λέγω υμίν, αγαπάτε τούς εχθρούς υμών, ευλογείτε τούς καταρωμένους υμάς, καλώς ποιείτε τοίς μισούσιν υμάς καί προσεύχεσθε υπέρ τών επηρεαζόντων υμάς καί διωκόντων υμάς,

45 όπως γένησθε υιοί τού πατρός υμών τού εν ουρανοίς, ότι τόν ήλιον αυτού ανατέλλει επί πονηρούς καί αγαθούς καί βρέχει επί δικαίους καί αδίκους.

46 εάν γάρ αγαπήσητε τούς αγαπώντας υμάς, τίνα μισθόν έχετε; ουχί καί οι τελώναι τό αυτό ποιούσι;

47 καί εάν ασπάσησθε τούς φίλους υμών μόνον, τί περισσόν ποιείτε; ουχί καί οι τελώναι ούτω ποιούσιν;

48 Έσεσθε ούν υμείς τέλειοι, ως ο πατήρ υμών ο εν τοίς ουρανοίς τέλειός εστιν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε/ 42 – 48

42 Εις εκείνον πού σού ζητεί ελεημοσύνην, δίδε, αλλά πάντοτε μέ διάκρισιν πού θά τήν διαπνέη ειλικρινής αγάπη καί μή περιφρονήσης εκείνον, πού θέλει νά δανεισθή χωρίς τόκον από σέ.

43 Ηκούσατε, ότι ελέχθη Θά αγαπήσης τόν πλησίον σου καί θά μισήσης τόν εχθρόν σου.

44 Εγώ δέ σάς λέγω, αγαπάτε τούς εχθρούς σας, εύχεσθε πρός τόν Θεόν αγαθά δι εκείνους, οι οποίοι σάς καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους, πού σάς μισούν, καί προσεύχεσθε υπέρ εκείνων, οι οποίοι σάς μεταχειρίζονται υβριστικώς καί περιφρονητικώς καί σάς καταδιώκουν αδίκως, ακόμη καί όταν ο διωγμός των αυτός σάς γίνεται διά τάς θρησκευτικάς σας πεποιθήσεις.

45 Διά νά ομοιάσετε έτσι καί νά γίνετε τέκνα τού Πατρός σας, πού είναι εις τούς ουρανούς.Διότι καί αυτός τόν ήλιον, πού είναι ιδικός του, ανατέλλει αδιακρίτως εις πονηρούς καί εις αγαθούς, καί βρέχει τήν βροχήν του εις δικαίους καί αδίκους.

46 Διότι, εάν αγαπήσετε εκείνους μόνον, πού σάς αγαπούν, ποίαν ανταμοιβήν έχετε νά λαμβάνετε από τόν Θεόν; Δέν κάνουν τό αυτό καί οι τελώναι;

47 Καί εάν χαιρετήσετε μόνον τούς φίλους σας Ιουδαίους, τί τό εξαιρετικόν πράττετε; Δέν κάνουν έτσι καί οι τελώναι;

48 Πρέπει λοιπόν νά γίνετε τέλειοι διά τής αγάπης πρός πάντας, καθώς είναι τέλειος καί ο ουράνιος Πατήρ σας, ο οποίος είναι αγάπη.