Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 26 Φεβρουαρίου 2022

209

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΑ/ 8 – 9 – 8 ο δέ είπε Βλέπετε μή πλανηθήτε πολλοί γάρ ελεύσονται επί τώ ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ ειμι καί ο καιρός ήγγικε. μή ούν πορευθήτε οπίσω αυτών.

9 όταν δέ ακούσητε πολέμους καί ακαταστασίας, μή πτοηθήτε δεί γάρ ταύτα γενέσθαι πρώτον, αλλ ουκ ευθέως τό τέλος.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΑ/ 25 – 27

25 Καί έσται σημεία εν ηλίω καί σελήνη καί άστροις, καί επί τής γής συνοχή εθνών εν απορία ηχούσης θαλάσσης καί σάλου, 26 αποψυχόντων ανθρώπων από φόβου καί προσδοκίας τών επερχομένων τή οικουμένη αι γάρ δυνάμεις τών ουρανών σαλευθήσονται. 27 καί τότε όψονται τόν υιόν τού ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλη μετά δυνάμεως καί δόξης πολλής.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΑ/ 35 – 36

35 ως παγίς γάρ επελεύσεται επί πάντας τούς καθημένους επί πρόσωπον πάσης τής γής. 36 αγρυπνείτε ούν εν παντί καιρώ δεόμενοι ίνα καταξιωθήτε εκφυγείν πάντα τά μέλλοντα γίνεσθαι καί σταθήναι έμπροσθεν τού υιού τού ανθρώπου.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΑ/ 8 – 9

8 Αυτός δέ είπε Προσέχετε νά μή παραπλανηθήτε από κανένα. Καί σάς συνιστώ νά προσέχετε, διότι πολλοί θά έλθουν, πού θά διεκδικούν καί θά οικειοποιούνται τό όνομά μου καί θά λέγουν ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, καί ο καιρός, πού θά γίνουν αυτά, επλησίασε. Προσέξατε λοιπόν νά μή τούς ακολουθήσετε ως μαθηταί καί οπαδοί των.

9 Όταν δέ ακούσετε, ότι γίνονται πόλεμοι καί επαναστάσεις καί διασαλεύσεις τής τάξεως, μή ταραχθήτε νομίζοντες, ότι αυτά είναι σημάδια, πού προαναγγέλλουν τό τέλος. Διότι σύμφωνα μέ τό θείον σχέδιον πρέπει αυτά νά γίνουν πρώτον, αλλά δέν θά έλθη αμέσως τό τέλος.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΑ/ 25 – 27

25 Ακούσατε τώρα καί τά σημεία τής δευτέρας παρουσίας καί τής συντελείας τού παρόντος κόσμου. Θά γίνουν έκτακτα καί πρωτοφανή φαινόμενα εις τόν ήλιον καί εις τήν σελήνην καί εις τά άστρα λόγω τών βιαίων καί ριζικών μεταβολών, αι οποίαι θά γίνουν εις τό υλικόν σύμπαν. Καί επί τής γής μεγάλη στενοχώρια καί αδημονία θά καταλάβη τά έθνη, τά οποία λόγω τού ήχου καί τού θορύβου τών βιαίων κυμάτων τής θαλάσσης, τά οποία θά ορμούν διά νά καταπλημμυρίσουν τήν γήν, θά κυριευθούν από μεγάλην απορίαν καί αμηχανίαν, επειδή δέν θά ξεύρουν, πώς νά προφυλαχθούν.

26 Καί θά λιποθυμούν καί θά χάνουν τάς αισθήσεις των καί θά γίνωνται σάν νεκροί πολλοί άνθρωποι από τόν φόβον των καί από τά κακά, πού θά περιμένουν νά καταπλακώσουν τήν Οικουμένην. Πράγματι δέ τά κακά αυτά θά είναι μεγάλα, διότι αι ουράνιαι καί αγγελικαί δυνάμεις, αι συγκρατούσαι ήδη τήν τάξιν τού σύμπαντος, θά σαλευθούν καί θά μετακινηθούν, επειδή η παρούσα μορφή τού κόσμου θά παρέλθη, ίνα τό σύμπαν ανακαινισθή.

27 Καί τότε οι κατά τήν εποχήν εκείνην ζώντες θά ίδουν τόν υιόν τού ανθρώπου νά έρχεται καθισμένος θεοπρεπώς εις σύννεφον καί μέ δύναμιν καί συνοδείαν αγγέλων καί μέ δόξαν πολλήν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΑ/ 35 – 36

35 Λέγω έξαφνα καί χωρίς νά τήν περιμένετε, διότι σάν παγίς, πού θά συλλάβη αμερίμνους επάνω εις τά πονηρά έργα των τούς κακούς καί απίστους, θά έλθη η ημέρα εκείνη εις όλους, όσοι κάθηνται ξένοιαστοι καί ασυλλόγιστοι επί τής επιφανείας τής γής.

36 Νά είσθε λοιπόν άγρυπνοι καί προσεκτικοί προσευχόμενοι καί παρακαλούντες κάθε ώραν καί στιγμήν τόν Θεόν, διά νά σάς δώση χάριν καί δύναμιν, μέ τήν οποίαν θά γίνετε άξιοι καί δυνατοί νά ξεφύγετε, χωρίς νά βλαβήτε ψυχικώς, όλα αυτά πού μέλλουν νά γίνουν καί νά σταθήτε άφοβοι καί μέ θάρρος εμπρός εις τόν υιόν τού ανθρώπου.