Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 26 Αυγούστου 2023

566

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Κ´ 29 – 34 – 29 Και εκπορευομένων αυτών από Ιεριχώ ηκολούθησεν αυτώ όχλος πολύς.

30 και ιδού δύο τυφλοί καθήμενοι παρά την οδόν, ακούσαντες ότι Ιησούς παράγει, έκραξαν λέγοντες· ελέησον ημάς, Κύριε, υιός Δαυΐδ. 31 ο δε όχλος επετίμησεν αυτοίς ίνα σιωπήσωσιν· οι δε μείζον έκραζον λέγοντες· ελέησον ημάς, Κύριε, υιός Δαυΐδ.

32 και στας ο Ιησούς εφώνησεν αυτούς και είπε· Τι θέλετε ποιήσω υμίν; 33 λέγουσιν αυτώ· Κύριε, ίνα ανοιχθώσιν ημών οι οφθαλμοί. 34 σπλαγχνισθείς δε ο Ιησούς ήψατο των οφθαλμών αυτών, και ευθέως ανέβλεψαν αυτών οι οφθαλμοί, και ηκολούθησαν αυτώ.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Κ´ 29 – 34

29 Και ενώ αυτοί έβγαιναν από την Ιεριχώ, τον ηκολούθησαν πλήθος λαού πολύ. 30 Και ιδού δύο τυφλοί, που εκάθηντο πλησίον του δρόμου, όταν ήκουσαν, ότι ο Ιησούς περνά, εφώναξαν και είπαν· Ελέησέ μας, Κύριε, ένδοξε απόγονε του Δαβίδ, που διά σε ελάλησαν οι προφήται.

31 Το πλήθος δε του λαού, διά να μη ενοχληθή με τας φωνάς των ο Ιησούς, τους επέπληξε διά να σιωπήσουν.Αυτοί όμως πιο πολύ εφώναζαν και έλεγαν· Ελέησέ μας, Κύριε, απόγονε του Δαβίδ.

32 Και αφού εστάθη ο Ιησούς, τους εκάλεσε και τους είπε· Τι θέλετε να σας κάμω; 33 Λέγουν εις αυτόν· Κύριε, θέλομεν να ανοιχθούν τα μάτια μας. 34 Ο δε Ιησούς τους εσπλαγχνίσθη και τους ήγγισε τα μάτια και αμέσως τα μάτια των απέκτησαν και πάλιν το φως των, και από ευγνωμοσύνην τον ηκολούθησαν και οι δύο.