Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 25 Σεπτεμβρίου 2021

780

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ/ 31 – 36 – 31 Καί κατήλθεν εις Καπερναούμ πόλιν τής Γαλιλαίας, καί ήν διδάσκων αυτούς εν τοίς σάββασι …

32 καί εξεπλήσσοντο επί τή διδαχή αυτού, ότι εν εξουσία ήν ο λόγος αυτού.

33 Καί εν τή συναγωγή ήν άνθρωπος έχων πνεύμα δαιμονίου ακαθάρτου, καί ανέκραξε φωνή μεγάλη,

34 λέγων Έα, τί ημίν καί σοί, Ιησού Ναζαρηνέ; ήλθες απολέσαι ημάς; οίδά σε τίς εί, ο άγιος τού Θεού.

35 καί επετίμησεν αυτώ ο Ιησούς λέγων Φιμώθητι καί έξελθε εξ αυτού. καί ρίψαν αυτόν τό δαιμόνιον εις τό μέσον εξήλθεν απ αυτού, μηδέν βλάψαν αυτόν.

36 καί εγένετο θάμβος επί πάντας, καί συνελάλουν πρός αλλήλους λέγοντες Τίς ο λόγος ούτος, ότι εν εξουσία καί δυνάμει επιτάσσει τοίς ακαθάρτοις πνεύμασι, καί εξέρχονται;

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ/ 31 – 36

31 Καί κατέβη εις τήν Καπερναούμ, η οποία ήτο πόλις τής Γαλιλαίας καί εν συνεχεία κατά τά Σάββατα εδίδασκε τούς κατοίκους της.

32 Καί εθαύμαζαν πολύ διά τήν διδασκαλίαν του, διότι ο λόγος του είχε τήν δύναμιν καί πειστικότητα τής αληθείας, η οποία τού απεκαλύπτετο κατ ευθείαν από τήν θεότητά του καί δι αυτό τήν εδίδασκεν αυθεντικώς.

33 Καί εις τήν συναγωγήν ήτο κάποιος άνθρωπος, πού είχε πνεύμα δαιμονίου ακαθάρτου καί εφώναξε μέ μεγάλην φωνήν

34 καί είπεν Άφησέ με ήσυχον τί κοινόν υπάρχει μεταξύ ημών καί σού, Ιησού Ναζαρηνέ; Ήλθες νά μάς διώξης από αυτήν τήν ευχάριστον κατοικίαν μας καί νά μάς αποπέμψης εις τήν άβυσσον καί μέ τόν τρόπον αυτόν νά μάς καταστρέψης; Σέ γνωρίζω, ποιός είσαι. Είσαι ο κατ εξοχήν άγιος, ο Μεσσίας, τόν οποίον καθηγίασε καί καθιέρωσεν εις τό έργον αυτού ο Θεός.

35 Καί τόν επέπληξεν ο Ιησούς καί είπε Κλείσε τό στόμα σου καί έβγα από τόν άνθρωπον αυτόν. Καί τό δαιμόνων τόν έρριψε κάτω εις τό μέσον τής συναγωγής καί εβγήκεν από αυτόν, χωρίς νά τόν βλάψη τίποτε.

36 Καί κατέλαβεν όλους έκπληξις καί συνωμίλουν μεταξύ τους καί έλεγον Τί δύναμιν έχει καί πόσον φοβερός είναι ο λόγος τού ανθρώπου αυτού; Διότι μέ εξουσίαν καί δύναμιν διατάσσει τά ακάθαρτα πνεύματα καί βγαίνουν από τούς δαιμονιζομένους.