Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 25 Μαρτίου 2023

310

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ α/ 24 – 38 – 24 Μετά δε ταύτας τας ημέρας συνέλαβεν Ελισάβετ η γυνή αυτού και περιέκρυβεν εαυτήν μήνας πέντε, …

25 λέγουσα ότι Ούτω μοι πεποίηκεν ο Κύριος εν ημέραις αις επείδεν αφελείν το όνειδός μου εν ανθρώποις.

26 εν δε τω μηνί τω έκτω απεστάλη ο άγγελος Γαβριήλ από του Θεού εις πόλιν της Γαλιλαίας, η όνομα Ναζαρέτ, 27 προς παρθένον μεμνηστευμένην ανδρί, ω όνομα Ιωσήφ, εξ οίκου δαυιδ, και το όνομα της παρθένου Μαριάμ. 28 και εισελθών ο άγγελος προς αυτήν είπε Χαίρε, κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σου ευλογημένη συ εν γυναιξίν.

29 η δε ιδούσα διεταράχθη επί τω λόγω αυτού, και διελογίζετο ποταπός είη ο ασπασμός ούτος. 30 και είπεν ο άγγελος αυτή μη φοβού, Μαριάμ εύρες γαρ χάριν παρά τω Θεώ. 31 και ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν.

32 ούτος έσται μέγας και υιός υψίστου κληθήσεται, και δώσει αυτώ Κύριος ο Θεός τον θρόνον δαυιδ του πατρός αυτού, 33 και βασιλεύσει επί τον οίκον Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος.

34 είπε δε Μαριάμ προς τον άγγελον πως έσται μοι τούτο, επεί άνδρα ου γινώσκω ; 35 και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή Πνεύμα άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι διο και το γεννώμενον άγιον κληθήσεται υιός Θεού.

36 και ιδού Ελισάβετ η συγγενής σου και αυτή συνεληφυία υιόν εν γήρει αυτής, και ούτος μην έκτος εστίν αυτή τη καλουμένη στείρα 37 ότι ουκ αδυνατήσει παρά τω Θεώ παν ρήμα. 38 είπεν δε Μαριάμ Ιδού η δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά το ρήμά σου. και απήλθεν απ αυτής ο άγγελος.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ α/ 24 – 38

24 Ύστερα δε από αυτάς τας ημέρας έμεινεν έγκυος η σύζυγος του η Ελισάβετ, και επί μήνας πέντε έκρυπτεν επιμελώς τον εαυτόν της από συστολήν δια την εγκυμοσύνην της. 25 αλλ όταν πλέον δεν ηδύνατο να κρυβή, έλεγεν εις αυτούς που την συνέχαιρον, ότι έτσι εις ηλικίαν περασμένην μου έχει κάμει το καλό αυτό ο Θεός κατά τας ημέρας αυτάς, που επέβλεψε με ευμένειαν δια να αφαιρέση την στείρωσιν και ατεκνίαν μου, η οποία μου έφερεν εντροπήν μεταξύ των ανθρώπων.

26 Κατά δε τον έκτον μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ απεστάλη από τον Θεόν ο άγγελος Γαβριήλ εις μίαν πόλιν της Γαλιλαίας, που ελέγετο Ναζαρέτ, 27 προς μίαν κόρην αρραβωνισμένην προς άνδρα, του οποίου το όνομα ήτο Ιωσήφ. και η κόρη αυτή κατήγετο από το γένος του Δαβίδ. και το όνομα της κόρης ήτο Μαριάμ.

28 και αφού εμβήκεν ο άγγελος εις το δωμάτιον της της είπε Χαίρε συ, η οποία έχεις λάβει πολλάς και εξαιρετικάς χάριτας από τον Θεόν. ο Κύριος είναι μαζί σου και αυτός σε εχαρίτωσε. Έχεις ευλογηθή συ, όσον καμμία άλλη από τας γυναίκας.

29 Αυτή δε, όταν είδε τον άγγελον, εταράχθη πολύ από τον λόγον που της είπε και εσκέπτετο μέσα της, ποίαν σημασίαν και ποίον σκοπόν να είχεν ο χαιρετισμός αυτός. 30 και είπεν ο άγγελος εις αυτήν μη φοβήσαι, Μαριάμ. Τουναντίον πρέπει να χαρής, διότι εκρίθης αξία εξαιρετικής ευνοίας από τον Θεόν.

31 και ιδού η χάρις η εξαιρετική, που δεν την έλαβε ποτέ καμμία άλλη γυναίκα και την οποίαν μόνον συ ηξιώθης να λάβης θα συλλάβης εις την κοιλίαν σου και θα γεννήσης υιόν και θα καλέσης το όνομά του Ιησούν.

32 Ούτος θα είναι μέγας και δια την αγιότητα και δια το αξίωμά του. και μολονότι δια της ενανθρωπήσεώς του θα εξομοιωθή προς τους ανθρώπους, θα αναγνωρισθή υιος του Θεού, του υψηλοτέρου και ανωτέρου από όλα και εξουσιάζοντος αυτά. και θα τον ανυψώση Κύριος ο Θεός και ως άνθρωπον. και θα του δώση τον θρόνον του προπάτορός του Δαβίδ.

33 και θα βασιλεύση εις τους αιώνας ως αθάνατος και παντοτεινός αρχιερεύς και βασιλεύς επί των πιστών όλων των γενεών, οι οποίοι θ αποτελούν την πνευματικήν και αληθή οικογένειαν του Ιακώβ, και η βασιλεία του δεν θα έχη τέλος όπως των επιγείων βασιλέων, αλλά θα είναι ατελεύτητος και παντοτεινή σαν αυτήν, που μόνος ο Θεός βασιλεύει.

34 Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον πως θα γίνη το πρωτοφανές και πρωτάκουστον αυτό και πως θα συλλάβω και θα γεννήσω, αφού δεν γνωρίζω άνδρα ;

35 και ο άγγελος απεκρίθη και της είπε το Πνεύμα το Άγιον, που θα σε καθαρίση από το προπατορικόν αμάρτημα και θα σε εξαγιάση, θα έλθη εις σε και δύναμις του Υψίστου θα ρίψη την δημιουργικήν και προστατευτικήν σκέπην και σκιαν της επί σου. δι αυτό δε και το απολύτως αναμάρτητον και άγιον βρέφος, που κατά τον υπερφυσικόν αυτόν τρόπον θα γεννηθή, θα αναγνωρισθή ότι είναι αυτός ο υιος του Θεού.

36 και δια να βεβαιωθής περί του ότι θα γίνη πράγματι το μέγα αυτό θαύμα εις σε, σου γνωστοποιώ ένα άλλο μικρότερον μεν θαύμα, το οποίον όμως δεν θα το επερίμενες. Ιδού η συγγενής σου Ελισάβετ έχει συλλάβει και αυτή υιόν εις την γεροντικήν της ηλικίαν. και ο μήνας αυτός είναι ο έκτος μήνας της εγκυμοσύνης της γυναικός αυτής, που έως τώρα την έλεγαν όλοι στείραν.

37 και όμως είναι τώρα έγκυος, διότι δεν είναι αδύνατον εις τον Θεόν κάθε τι θαυμαστόν και καταπληκτικόν, το οποίον ο ασθενής άνθρωπος δια λόγου θα παρίστανεν ως υπέρτερον των δυνάμεών του.

38 Είπε δε η Μαριάμ Ιδού είμαι η δούλη του Κυρίου, η πρόθυμος να υπηρετήσω τας βουλάς του. Είθε να γίνη εις εμέ σύμφωνα με αυτό που είπες. και μετά τον λόγον της τούτον, δια του οποίου εν πάση ταπεινώσει εξεδήλωσε την υποταγήν της εις το θέλημα του Θεού και ενεπιστεύθη εαυτήν εις την πρόνοιάν του, έφυγεν από αυτήν ο άγγελος.