Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 25 Ιουνίου 2022

220

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ/ 1 – 8 – 1 Μή κρίνετε, ίνα μή κριθήτε 2 εν ώ γάρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καί εν ώ μέτρω μετρείτε μετρηθήσεται υμίν.

3 τί δέ βλέπεις τό κάρφος τό εν τώ οφθαλμώ τού αδελφού σου, τήν δέ εν τώ σώ οφθαλμώ δοκόν ου κατανοείς;

4 ή πώς ερείς τώ αδελφώ σου, Άφες εκβάλω τό κάρφος από τού οφθαλμού σου, καί ιδού η δοκός εν τώ οφθαλμώ σού; 5 υποκριτά, έκβαλε πρώτον τήν δοκόν εκ τού οφθαλμού σού, καί τότε διαβλέψεις εκβαλείν τό κάρφος εκ τού οφθαλμού τού αδελφού σου.

6 Μή δώτε τό άγιον τοίς κυσίν, μηδέ βάλητε τούς μαργαρίτας υμών έμπροσθεν τών χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς εν τοίς ποσίν αυτών καί στραφέντες ρήξωσιν υμάς.

7 Αιτείτε, καί δοθήσεται υμίν ζητείτε, καί ευρήσετε κρούετε, καί ανοιγήσεται υμίν. 8 πάς γάρ ο αιτών λαμβάνει καί ο ζητών ευρίσκει καί τώ κρούοντι ανοιγήσεται.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ/ 1 – 8

1 Μή κατακρίνετε ασυμπαθώς τόν πλησίον σας, διά νά μή κατακριθήτε υπό τού Θεού. 2 Διότι μέ τήν αυτήν ασυμπαθή καί αυστηράν κρίσιν, μέ τήν οποίαν κατακρίνετε, θά κατακριθήτε, καί μέ τό αυτό μέτρον, μέ τό οποίον εξετάζετε καί καταδικάζετε τάς πράξεις τού πλησίον, θά μετρηθή καί διά σάς υπό τού Θεού η πολιτεία καί συμπεριφορά σας.

3 Διατί δέ βλέπεις τό σαριδάκι, πού είναι εις τό μάτι τού αδελφού σου, τό δοκάρι δέ, πού είναι εις τό μάτι σου, δέν τό αισθάνεσαι καί δέν τό καταλαβαίνεις; Διατί τό μικρό σφάλμα τού αδελφού σου τό βλέπεις, μένεις δέ αναίσθητος εμπρός εις τό ιδικόν σου βαρύτατον σφάλμα; 4 Ή πώς θά είπης εις τόν αδελφόν σου, άφησε νά βγάλω τό σαριδάκι από τό μάτι σου επίτρεψόν μου νά διορθώσω τό μικρόν σφάλμα σου; Καί ιδού εις τό μάτι σου τό δοκάρι.Ιδού σύ κατέχεσαι από βαρύτατον ελάττωμα.

5 Υποκριτά, πού προσποιείσαι, ότι από ζήλον υπέρ τής αρετής καί από αγάπην θέλεις νά διορθώσης τούς άλλους, άν πράγματι ο ζήλος σέ κινή, βγάλε πρώτον τό δοκάρι από τό μάτι σου καί τότε θά ίδης καθαρά διά νά βγάλης καί τό σαριδάκι από τό μάτι τού αδελφού σου.

6 Η συμπάθεια όμως καί η αποφυγή τής κατακρίσεως τών ελαττωμάτων καί κακιών τού πλησίον δέν πρέπει νά φθάνη μέχρις αδιακρισίας.Υπάρχει καί περίπτωσις, πού πρέπει μέ προσοχήν πολλήν νά εξετάζετε τόν χαρακτήρα τού πλησίον.Προσέχετε νά μή δώσετε τό άγιον μυστήριον τής πίστεως εις ανθρώπους, πού ως άλλοι κύνες ζούν βίον ασεβή καί αναίσχυντον ουτε νά παραθέτετε τούς πολυτίμους μαργαρίτας τής χριστιανικής αληθείας εμπρός εις ανθρώπους, οι οποίοι ως άλλοι χοίροι ζούν εις τόν βόρβορον τών παθών.Υπάρχει μέγας κίνδυνος μήπως καταπατήσουν αυτούς μέ τά πόδια των καί στραφούν νά σάς κατασπαράξουν ή οπωσδήποτε νά σάς βλάψουν.

7 Όσον δέ αφορά εις τάς ιδικάς σας ελλείψεις καί ελαττώματα, νά ζητήτε από τόν Θεόν καί θά δοθή εις σάς αυτό, πού ζητείτε, αρκεί νά μή είναι άτοπον ή επιβλαβές εις σάς.Γυρεύετε νά εύρετε τό ζητούμενον καί θά τό εύρετε, εφ’ όσον σάς είναι ωφέλιμον.

8 Διότι καθένας πού ζητεί παρά τού Θεού, λαμβάνει.Καί καθένας πού γυρεύει, ευρίσκει.Καί εις καθένα πού κτυπά τήν θύραν τής θείας προστασίας, θά ανοιχθή αύτη.