Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 23 Σεπτεμβρίου 2023

1158

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Α´ 5 – 25 – 5 Εγένετο εν ταις ημέραις Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας ιερεύς τις ονόματι Ζαχαρίας εξ εφημερίας Αβιά, και γυνή αυτώ εκ των θυγατέρων Ααρών, και το όνομα αυτής Ελισάβετ.

6 ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι εναντίον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσαις ταις εντολαίς και δικαιώμασιν του Κυρίου άμεμπτοι. 7 και ουκ ην αυτοίς τέκνον, καθότι η Ελισάβετ ην στείρα, και αμφότεροι προβεβηκότες εν ταις ημέραις αυτών ήσαν.

8 Εγένετο δε εν τώ ιερατεύειν αυτόν εν τη τάξει της εφημερίας αυτού έναντι του Θεού, 9 κατά το έθος της ιερατείας έλαχε του θυμιάσαι εισελθών εις τον ναόν του Κυρίου· 10 και πάν το πλήθος ην του λαού προσευχόμενον έξω τη ώρα του θυμιάματος. 11 ώφθη δε αυτώ άγγελος Κυρίου εστώς εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος.

12 και εταράχθη Ζαχαρίας ιδών, και φόβος επέπεσεν επ’ αυτόν. 13 είπε δε προς αυτόν ο άγγελος· Μη φοβού, Ζαχαρία· διότι εισηκούσθη η δέησίς σου, και η γυνή σου Ελισάβετ γεννήσει υιόν σοι, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννην·

14 και έσται χαρά σοι και αγαλλίασις, και πολλοί επί τη γενέσει αυτού χαρήσονται. 15 έσται γάρ μέγας ενώπιον του Κυρίου, και οίνον και σίκερα ου μη πίη, και Πνεύματος αγίου πλησθήσεται έτι εκ κοιλίας μητρός αυτού,

16 και πολλούς των υιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον τον Θεόν αυτών. 17 και αυτός προελεύσεται ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου, επιστρέψαι καρδίας πατέρων επί τέκνα και απειθείς εν φρονήσει δικαίων, ετοιμάσαι Κυρίω λαόν κατεσκευασμένον. 18 και είπε Ζαχαρίας προς τον άγγελον· Κατά τί γνώσομαι τούτο; εγώ γάρ ειμι πρεσβύτης και η γυνή μου προβεβηκυία εν ταις ημέραις αυτής.

19 και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτώ· Εγώ ειμι Γαβριήλ ο παρεστηκώς ενώπιον του Θεού, και απεστάλην λαλήσαι πρός σε και ευαγγελίσασθαί σοι ταύτα.

20 και ιδού έση σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσαι άχρι ής ημέρας γένηται ταύτα, ανθ’ ών ουκ επίστευσας τοις λόγοις μου, οίτινες πληρωθήσονται εις τον καιρόν αυτών. 21 και ην ο λαός προσδοκών τον Ζαχαρίαν, και εθαύμαζον εν τώ χρονίζειν αυτόν εν τώ ναώ.

22 εξελθών δε ουκ ηδύνατο λαλήσαι αυτοίς, και επέγνωσαν ότι οπτασίαν εώρακεν εν τώ ναώ· και αυτός ην διανεύων αυτοίς, και διέμενεν κωφός. 23 και εγένετο ως επλήσθησαν αι ημέραι της λειτουργίας αυτού απήλθεν εις τον οίκον αυτού.

24 Μετά δε ταύτας τας ημέρας συνέλαβεν Ελισάβετ η γυνή αυτού· και περιέκρυβεν εαυτήν μήνας πέντε, 25 λέγουσα ότι Ούτω μοι πεποίηκεν ο Κύριος εν ημέραις αίς επείδεν αφελείν τό όνειδός μου εν ανθρώποις.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Α´ 5 – 25

5 Έζησε κατά τας ημέρας του Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας κάποιος ιερεύς, που ελέγετο Ζαχαρίας, από την τάξιν των λειτουργών του ναού, η οποία κατήγετο από τον ιερέα Αβιά. Και η γυναίκα του ήτο από τους απογόνους του Ααρών, και το όνομά της ήτο Ελισάβετ.

6 Ήσαν δε και οι δύο ενάρετοι ενώπιον του Θεού, ο οποίος ερευνά και γνωρίζει τας καρδίας όλων, και επολιτεύοντο σύμφωνα με όλας εν γένει τας εντολάς και τα παραγγέλματα του Κυρίου, άμεμπτοι εις όλα και ελεύθεροι από κάθε σοβαράν ενοχήν.

7 Και δεν είχαν τέκνον, διότι η Ελισάβετ ήτο στείρα, επί πλέον δε και οι δύο ήσαν αρκετά προχωρημένοι εις τας ημέρας της ζωής των. 8 Ενώ δε ο Ζαχαρίας ετέλει ενώπιον του Θεού την ιερατικήν του λειτουργίαν κατά την σειράν της τάξεως και πατριάς των ιερέων, εις την οποίαν ανήκε, συνέβη το εξής:

9 Σύμφωνα προς την κρατούσαν μεταξύ του ιερατείου συνήθειαν του να εκλέγεται διά κλήρου ο ιερεύς, ο οποίος θα προσέφερε το θυμίαμα, έλαχεν εις τον Ζαχαρίαν ο κλήρος να έμβη εις τον ναόν του Κυρίου και να προσφέρη θυμίαμα επί του θυσιαστηρίου των θυμιαμάτων. 10 Και όλον το πλήθος του λαού ευρίσκετο συναθροισμένον και προσηύχετο εκεί έξω εις τα προαύλια του ναού την ώραν, που εκαίετο το θυμίαμα.

11 Εφανερώθη δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, ο οποίος εστέκετο εις τα δεξιά του θυσιαστηρίου, επί του οποίου έκαιαν το θυμίαμα. 12 Και εταράχθη ο Ζαχαρίας, όταν τον είδε, και φόβος εκυρίευσεν αυτόν. 13 Του είπε δε ο άγγελος· Μη φοβάσαι, Ζαχαρία. Τουναντίον χαίρε, διότι εισακούσθη από τον Θεόν η παράκλησις, την οποίαν πολλάς φοράς έως τώρα έκαμες. Και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήση τέκνον, και θα καλέσης το όνομά του Ιωάννην.

14 Και θα δοκιμάσης χαράν και αγαλλίασιν και πολλοί, όταν θα ακούσουν το προφητικόν κήρυγμά του, θα χαρούν διά την γέννησίν του. 15 Θα προκληθή δε η μεγάλη αυτή χαρά, διότι θα είναι πραγματικώς μέγας άνθρωπος, από αυτόν τον Κύριον ανεγνωρισμένος τοιούτος. Και δεν θα πίη οίνον η άλλο μεθυστικόν ποτόν. Και θα του δοθούν άφθονα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος από αυτόν ακόμη τον καιρόν, που θα είναι εις την κοιλίαν της μητέρας του.

16 Και πολλούς από τους απογόνους του Ισραήλ, που έχουν απομακρυνθή και αποπλανηθή από τον Θεόν με τας αμαρτίας των, θα τους επαναφέρη διά της μετανοίας εις τον ενανθρωπήσαντα Κύριον, τον Θεόν τους.

17 Και αυτός θα προπορευθή ενώπιον αυτού του θεανθρώπου Μεσσίου, με το αυτό προφητικόν χάρισμα του Πνεύματος και με την αυτήν παρρησίαν και άφοβον δραστηριότητα, την οποίαν είχε και ο Ηλίας. Και θα χρησιμοποιή ταύτα διά να ξαναγυρίση εις τα παιδιά τας καρδίας των πατέρων, που εψυχράνθησαν και έχασαν και αυτήν την φυσικήν στοργήν των, και να θερμάνη έτσι και σφίξη στενώτερον τους οικογενειακούς δεσμούς· ακόμη δε τους απειθείς και δυστρόπους να τους επαναφέρη εις τας σκέψεις και εις το φρόνημα των δικαίων, μεταβάλλων αυτούς εις εναρέτους. Και έτσι να ετοιμάση εις τον Κύριον λαόν θρησκευτικώς και ηθικώς προπαρασκευασμένον, ίνα υποδεχθή και εγκολπωθή αυτόν ως Σωτήρα.

18 Και είπεν ο Ζαχαρίας προς τον άγγελον· Με ποίον σημείον θα βεβαιωθώ περί αυτού, που μού λέγεις; Φαίνεται τούτο απίθανον και απίστευτον, διότι εγώ είμαι γέρων και η γυναίκα μου είναι περασμένης ηλικίας.

19 Και ο άγγελος απεκρίθη και του είπεν· Εγώ είμαι ο Γαβριήλ, που παραστέκομαι εμπρός εις τον Θεόν, διά να τον υπηρετώ ως ένας από τους αρχαγγέλους του. Και εστάλην από τον Θεόν να σου ομιλήσω και να σου φέρω τας χαροποιούς αυτάς ειδήσεις. 20 Και αφού ζητείς σημείον, ιδού, έχεις αυτό, όχι όμως όπως το θέλεις: Θα είσαι βωβός και δεν θα ημπορής να ομιλήσης μέχρι της ημέρας, που θα γίνουν αυτά, δηλαδή η γέννησις του παιδίου και η ονομασία αυτού. Και σου επιβάλλεται η τιμωρία αυτή, επειδή δεν επίστευσες εις τους λόγους μου, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν εξ ολόκλήρου εις τον καιρόν τους.

21 Και ο λαός εν τώ μεταξύ εξηκολούθει να περιμένη τον Ζαχαρίαν. Και ευρίσκοντο όλοι εις απορίαν, διότι εβράδυνε και ηργοπορεί ούτος μέσα εις τον ναόν. 22 Όταν δε ο Ζαχαρίας εβγήκεν από το θυσιαστήριον, δεν ηδύνατο να τους ομιλήση και να απαντήση εις όσους τον ηρώτων διά την αργοπορίαν του. Και εκατάλαβαν, δή είχεν ίδει οπτασίαν μέσα εις τον ναόν. Και αυτός εξηκολούθει να συνεννοήται με αυτούς διά νευμάτων και έμενε κωφός και άλαλος.

23 Και όταν συνεπληρώθησαν αι ημέραι, που ήτο υποχρεωμένος να λειτουργή εις τον ναόν, συνέβη να αναχωρήση από τα Ιεροσόλυμα και επήγεν εις το σπίτι του. 24 Ύστερα δε από αυτάς τας ημέρας έμεινεν έγκυος η σύζυγος του η Ελισάβετ, και επί μήνας πέντε έκρυπτεν επιμελώς τον εαυτόν της από συστολήν διά την εγκυμοσύνην της.

25 Αλλ’ όταν πλέον δεν ηδύνατο να κρυβή, έλεγεν εις αυτούς που την συνέχαιρον, ότι έτσι εις ηλικίαν περασμένην μου έχει κάμει το καλό αυτό ο Θεός κατά τας ημέρας αυτάς, που επέβλεψε με ευμένειαν διά να αφαιρέση την στείρωσιν και ατεκνίαν μου, η οποία μού έφερεν εντροπήν μεταξύ των ανθρώπων.